I. Pro společnosti skupiny FlixCompanies: Všeobecné přepravní podmínky

Datum: 04.03.2024

1  Použití těchto podmínek

Tyto přepravní podmínky platí pro přepravu cestujících v dálkové síti autobusových linek FlixBus dopravními prostředky určenými pro přepravu osob.

1.1 Tyto přepravní podmínky platí pro přepravu cestujících v síti společnosti Flix SE (dále také "Flix") v souladu s nařízením EU č. 181/2011. Vozidla slouží k přepravě osob. Pokud službu poskytují kooperační partnery (dále také: "Partneři"), platí výhradně jejich všeobecné obchodní podmínky a zvláštní přepravní podmínky. Ty jsou k dispozici na webových stránkách Partnerů. Upozorňujeme, že mohou být k dispozici pouze v angličtině. Partneři nepřebírají žádné přepravní závazky s využitím značky FlixBus, s výjimkou spojů 96 Vídeň - Graz a X96 Vídeň letiště - Graz, které provozuje společnost Dr. Richard Linien & co KG.

2  Nárok na přepravu

2.1 Nárok na přepravu vzniká okamžikem uzavření smlouvy o přepravě.

2.2 Potvrzení rezervace (viz bod 3.1) opravňuje cestujícího k cestě mezi nástupní a výstupní zastávkou, jež jsou uvedeny na jízdence. Pozdější nástup do vozidla nebo dřívější výstup z vozidla nejsou možné.

2.3 Bez předchozí rezervace může být lístek prodán při nástupu do vozidla jen tehdy, pokud je na palubě autobusu volné místo pro požadovanou trasu.

2.4 V případě zastávky na znamení vzniká povinnost k přepravě pouze v případě, že cesta byla rezervována z nebo na tuto zastávku v odpovídajícím časovém předstihu. Zastávky na znamení a informace, jak dlouho předem musí být rezervace provedena, jsou vyznačeny v příslušných jízdních řádech.

3  Jízdenky, přepravní poplatky

3.1 Za přepravu je nutno uhradit stanované přepravní poplatky. Za tímto účelem jsou vydávány jízdní doklady (jízdenky). Za jízdenku je považováno potvrzení rezervace v tištěné formě nebo zobrazené v elektronické podobě (soubor PDF) spolu s platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií. Pokud je rezervace provedena na palubě vozidla, pak je za potvrzení rezervace považován ručně vyplněný nebo vytištěný doklad o zaplacení. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy jsou považovány za jednu jízdu. Během rezervace je nutno poskytnout jméno a příjmení cestujícího, případně datum narození. Tyto informace budou porovnány řidičem či pracovníky autobusové stanice se seznamem rezervací za účelem ověření nároku cestujícího na přepravu, a to zpravidla skenováním jízdenky.

3.2 Cestující je povinen provést rezervaci před odjezdem. Vstup do prostoru pro cestující ve vozidle je povolen pouze s platným potvrzením rezervace.

3.2.1 Cesty je možné rezervovat on-line na webových portálech a prostřednictvím aplikací pro mobilní telefony od společnosti Flix, v partnerských agenturách, ve vozidlech (za obvyklé ceny) a na některých autobusových stanicích. Rezervace na palubě vozidla je možná pouze v případě, že je k dispozici dostatek míst pro zvolenou jízdu. Proto doporučujeme zakoupení jízdenky předem (skrze webový portál, prostřednictvím aplikace, prodejny nebo agentury).

3.2.2 Potvrzení rezervace (podrobnosti o objednávce) je ukládáno, lze jej načíst přes domovskou stránku a podle potřeby je také možné jej zaslat cestujícímu e-mailem.

3.2.3 Každý cestující s platnou jízdenkou má nárok na jedno místo k sezení. Cestující s dětmi a osoby s omezenou mobilitou budou při výběru sedadla upřednostněni.

3.3 Zakoupení jízdenek on-line:

3.3.1 Nabídka produktů v on-line obchodě, přístupná přes internet a smartphone, nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný on-line katalog. Kliknutím na tlačítko „Rezervace“ / „Přejít k platbě“ je zboží v nákupním košíku závazně objednáno. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy jsou považovány za jednu jízdu. Potvrzení o přijetí objednávky bude zasláno okamžitě po odeslání objednávky prostřednictvím automatického potvrzení e-mailem. Smlouva o přepravě se považuje za uzavřenou, pokud společnost Flix objednávku přijme a vydá o tom potvrzení. Toto potvrzení o přijetí může být vydáno prostřednictvím automatického potvrzení e-mailem nebo samostatně v další fázi.

3.3.2 Současná technologie nezaručuje bezchybný přenos dat přes internet a/nebo trvalý přístup k potřebným datům. Není možné vyvinout a provozovat počítačové programy (software) a systémy pro zpracování dat (hardware) zcela bez chyb a vyloučit všechny nepředvídatelné faktory, které se mohou v souvislosti s internetovými službami objevit. V důsledku toho společnost Flix nepřebírá žádnou záruku za nepřetržitou dostupnost svých webových stránek a technických systémů. Zejména kvůli technickým vlastnostem internetu nemůžeme zaručit neustálou dostupnost možnosti on-line rezervace. Neexistuje tedy žádný nárok na slevy nebo snížené ceny v případě, že je systém v důsledku technických problémů dočasně nedostupný (například do okamžiku uplynutím lhůty pro předprodej).

3.3.3 Upozorňujeme na to, že v souvislosti s přepravními smlouvami, které byly uzavřeny na dálku, např. prostřednictvím internetu, při jejichž uzavření se podnikatel zavázal k tomu, že vykoná službu v určitou dobu nebo během přesně uvedeného období – na rozdíl od online zásilkového obchodu – neplatí zákonná ustanovení týkající se práva na odstoupení od smluv uzavřených dálkovým způsobem. Naše stornovací podmínky tím ovšem zůstávají nedotčeny.

3.4 Prodejní místa obsluhovaná personálem:

Prodejní agentury, prodejny jízdenek a zákaznická oddělení společností skupiny FlixCompanies mohou za provedení rezervace či storna účtovat poplatek za službu. Poplatek agentuře za nákup je účtován v závislosti na lokaci agentury.

3.5 Přepravní poplatky:

3.5.1 Uplatnění konkrétních cenových rozpětí nebo cenových kvót může být vázáno na zvolenou formu rezervace. Zejména slevy a propagační ceny  mohou být uplatnitelné pouze online.

3.5.2 Přepravní poplatek se vztahuje pouze na přepravu osob, za další služby a výkony, jako například rezervace místa a přeprava jízdních kol, dodatečných nebo zvláštních zavazadel, bude účtován zvláštní poplatek.

3.5.3 Pro přiznání nároku na zlevněné jízdné platí zvláštní podmínky. Rozhodující jsou uveřejněné podmínky týkající se daného druhu jízdného.

4  Neplatné jízdenky

Cestující je povinen prokázat se jízdenkou a platným dokladem totožnosti opatřeným fotografií, pokud je o to požádán zaměstnanci některé ze společností skupiny FlixCompanies během náhodné revize jízdenek za účelem kontroly platnosti jízdenky.

5  Zvýšené přepravní poplatky

5.1 Cestující jsou povinni uhradit zvýšený přepravní poplatek v případě zjištění, že si nezakoupili lístek pro danou cestu, a to buď předem, nebo při nástupu do vozidla.

5.2 Cestující, u kterých se při kontrole zjistí, že neprovedli platnou rezervaci, jsou povinni poskytnout své správné osobní údaje a na požádání se legitimovat.

5.3 Zvýšený poplatek za přepravu činí dvojnásobek obvyklého jízdného za délku trasy, již cestující urazili, nejméně však 60 EUR, a k tomu jízdné za zbývající vzdálenost do místa, kam cestující míří. Pokud cestující nejsou schopni doložit ujetou vzdálenost, použije se pro výpočet zvýšených poplatků za přepravu výchozí bod linky.

5.4 Zvýšený poplatek za přepravu musí být zaplacen okamžitě, nejpozději však do 2 týdnů po obdržení písemné výzvy k zaplacení. Po uplynutí této lhůty bude za každou písemnou výzvu k zaplacení účtován poplatek za zpracování ve výši 5 EUR za předpokladu, že cestující nebude schopen prokázat, že vznikly nižší nebo žádné náklady na takové zpracování. Společnosti skupiny FlixCompanies si vyhrazují právo k učinění dalších opatření za účelem uplatnění a vymožení svého nároku.

6  Jízdní řády

6.1 Změny schválených a zveřejněných časů odjezdů, termínů, tras a tarifů ze závažných důvodů, provedené zejména na základě rozhodnutí příslušného úřadu, se vyhrazují.

6.2 Pokud jsou spojení zveřejněná v jízdním řádu označena upozorněním „s výhradou úředního povolení“, nebylo ještě pro konkrétní uvedené spojení (pro danou zastávku, den jízdy, tarif aj.) při zveřejnění jízdního řádu ukončeno řízení o udělení licence / povolení jako předpoklad pro zahájení provozu.

6.3 Změny v jízdním řádu, které vstoupí v platnost po uzavření přepravní smlouvy a za které dopravce neodpovídá (např. dlouhodobé následky přírodních katastrof nebo dlouhotrvajících stavebních prací), neopravňují cestující k uplatnění nároků na náhradu škody, pokud se tyto změny liší jen nepatrně od původně dohodnuté doby odjezdu a příjezdu, tj. maximálně o 2 hodiny. Podstatné změny jízdního řádu opravňují cestující k bezplatnému odstoupení od přepravní smlouvy. Za tímto účelem je třeba se obrátit na oddělení zákaznického servisu prostřednictvím telefonní linky:

 • volání z Německa a Švýcarska (německá pevná linka): +49 30 300 137 300
 • volání z Rakouska (rakouská pevná linka): +43 820 910 340
 • volání z Itálie (italská pevná linka): +39 (02) 947 59 208
 • volání z Francie (francouzská pevná linka): +33 (0)1 76 36 04 12
 • volání ze Spojeného království (britská pevná linka): +44 1491 502156
 • volání z Chorvatska (chorvatská pevná linka): +385 1 300 0803
 • volání z Dánska (dánská pevná linka): +45 35 15 40 55
 • volání ze Švédska (švédská pevná linka): +46812411600
 • volání z Česka (česká pevná linka): +420 228 880 001
 • volání z Polska (polská pevná telefonní síť): +48 22 307 93 34
 • volání z Maďarska (maďarská pevná linka): +36 1 701 04 78
 • volání z Rumunska (rumunská pevná linka): +4 0373 808 000
 • volání z Ukrajiny (ukrajinská pevná linka): +38 044 228 1473*

nebo prostřednictvím e-mailu na adresu servis@flixbus.cz. Cestující v těchto případech cestu nenastupují. Další práva cestujících zůstávají nedotčena.

7  Zahájení cesty

7.1 Cestujícím doporučujeme dostavit se na místo odjezdu 15 minut před zahájením cesty.

7.2 V případě, že cestující nejsou přítomni ve stanoveném čase odjezdu na nástupním místě, může být rezervované místo poskytnuto jinému cestujícímu.

7.3 Jsou-li cestující informováni prostřednictvím SMS, e-mailu nebo jinou písemnou formou o zpoždění spoje, pak nárok na přepravu v případě nepřítomnosti cestujících propadne až po uplynutí času zpoždění specifikovaného v SMS, e-mailu nebo jiném písemném sdělení.

7.4 Podle seznamu rezervací řidič nebo pracovník autobusové stanice zkontroluje jméno cestujícího, porovná jej s rezervací a zjistí, zda má cestující nárok na přepravu. Tento proces se zpravidla provádí skenováním jízdenky. Ve zvláštních případech se cestující musí na požádání řidiči a servisnímu personálu legitimovat předložením příslušného tištěného nebo elektronického potvrzení rezervace (ve formátu PDF), jakož i platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas s platným vízem pokud je potřeba).

8  Přestup

8.1 Zpravidla se u zveřejněných linkových spojů jedná o přímá spojení. V některých případech však může být nutný přestup.

8.2 Pokud je přestup systémem automaticky naplánován v rámci rezervace, pak  FlixCompanies zaručují další přepravu cestujících do koncové zastávky uvedené v rezervaci. FlixCompanies nabízí náhradní přepravu v případě, že návazný autobus není ve výjimečných případech schopen čekat na zpožděný autobusový spoj. V některých případech může být náhradní přeprava zajištěna autobusy provozovanými jinými společnostmi, automobily nebo po železnici. Nároky na konkrétní formu dopravy se v takovém případě neuznávají. V případě, že je cílová zastávka vzdálená nebo nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní možnosti dopravy a je možné pokračovat v cestě až následující den, cestujícím bude nabídnuto ubytování zdarma v hotelu střední kategorie.

8.3 Výše uvedené ustanovení platí pouze v případech, kdy byla cestujícím u společnosti Flix rezervována přímá trasa. V případě, že si cestující sami rezervují jednotlivé úseky trasy a kombinují je s přestupy, hrozí riziko, že některé spoje nestihnou. V těchto případech nelze nárok na náhradní dopravu nebo hotelové ubytování uplatnit. Společnost Flix nebo FlixCompanies však vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby informovala cestující o alternativních spojích.

8.4 Možnost přestupu na spoje, které nejsou provozovány společnostmi FlixCompanies, nelze zaručit.

9  Všeobecné povinnosti cestujících

9.1 Cestující jsou povinni dodržovat pokyny řidiče a doprovodného personálu.

9.2 Řidič a doprovodný personál jsou oprávněni vyloučit z přepravy osoby, které jsou zjevně podnapilé nebo pod vlivem drog. Totéž platí pro cestující, kteří ohrožují bezpečnost ostatních cestujících nebo znatelně narušují jejich pohodu. V těchto případech nelze uplatnit nárok na náhradní dopravu.

9.3 Kouření na palubě autobusu je zakázáno. Tento zákaz se rovněž vztahuje na elektronické cigarety.

9.4 Cestující odpovídají za zaviněné škody způsobené v autobusu nebo na autobusu.

9.5 Cestující, kteří autobus znečistí, ať už úmyslně či nikoliv, jsou povinni zaplatit společnostem FlixCompanies poplatek za úklid ve výši nejméně 100 EUR. Cestující mají nicméně možnost prokázat, že k potřebě vynaložení výše uvedených nákladů nedošlo, anebo vznikly v menším rozsahu.

9.6 Nárok na přepravu cestujícímu ihned zaniká v případě, že se cestující chová rušivě, a to i navzdory tomu, že byl verbálně upozorněn řidičem a/nebo ostatními cestujícími o nevhodnosti svého chování. To platí i v případě, že cestující nedodrží pokyny řidiče nebo doprovodného personálu (např. bezpečnostní pokyny). V takovém případě je dopravce oprávněn jízdné nevrátit a cestujícímu nevzniká právo na náhradní přepravu. Výjimku představuje vyloučení cestujícího ze zdravotních důvodů kvůli nakažlivému onemocnění podle § 3 odst. 1 č. 2 Všeobecných přepravních podmínek pro tramvajovou a autobusovou dopravu a pro linkovou dopravu motorovými vozidly (německy VO-ABB). V takových případech má cestující nárok na uhrazení celé ceny za jízdné.

9.7 Všichni cestující jsou povinni používat bezpečnostní pásy, pokud jsou jimi autobusy vybaveny.

9.8 Při přestávkách/zastávkách nebo policejních kontrolách mají cestující na vyzvání řidiče či doprovodného personálu povinnost opustit autobus. Cestující je povinen při přestávkách dodržovat délku přestávky stanovenou řidičem nebo doprovodným personálem. Řidič je oprávněn pokračovat v jízdě, pokud se cestující po uplynutí sdělené délky přestávky nevrátí k autobusu.

10  Zvláštní povinnosti cestujících na mezinárodních spojích

10.1 Každý cestující přepravovaný přes státní hranici je výhradně odpovědný za dodržování všech zákonů a nařízení vztahujících se k nezbytným cestovním dokladům, vízům, cizím měnám, clům a zdravotním nařízením. Společnost FlixBus neodpovídá za následky plynoucí z nedodržení povinností cestujícím stanovených takovými zákony a nařízeními, a to ani v případě, že se stanovené povinnosti po uskutečnění rezervace cesty změní.

10.2 Každý cestující přepravovaný přes státní hranici odpovídá za to, že s sebou má všechny nezbytné cestovní doklady a že bude dodržovat zákony každé země, z níž, přes jejíž území nebo do níž si míří.

10.2.1 Konkrétně u občanů Evropské unie, Norska a Islandu je jako cestovní doklad akceptován jejich občanský průkaz; u občanů všech ostatních národností jsou vyžadovány cestovní pasy.

Toto konkrétně nezahrnuje: povolení k pobytu (která nepovolují překročení hranic), řidičské průkazy, identifikační karty z knihovny, studentské průkazy, karty zdravotního pojištění a podobné doklady.

10.2.2 Doporučujeme zkontrolovat vstupní a cestovní požadavky cílové země či tranzitních zemí kontaktováním příslušných velvyslanectví nebo konzulátů a prostudováním obsahu prohledáním webových stránek europa.eu na adrese: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. Společnost FlixBus neodpovídá za následky plynoucí z toho, že cestující u sebe během cesty nemá potřebné cestovní doklady.

10.3 Každý cestující musí před každou cestou autobusem na dlouhé vzdálenosti poskytnout řidiči nebo servisnímu personálu potřebné cestovní doklady pro přeshraniční dopravu. Toto podléhá zběžné kontrole ze strany řidiče nebo servisního personálu.

10.4 Společnost FlixBus si vyhrazuje právo zakázat cestujícímu nástup do dopravního prostředku, pokud nemůže předložit cestovní doklady podle odstavce 10.2.1.

10.5 Společnost FlixBus nemá v případech dle bodu 10.4 povinnost vrátit plné ani částečné jízdné ani poskytnout jinou formou náhrady.

10.6 K urychlení celních postupů musí zůstat zavazadla a kufry odemčeny.

10.7 Cestující mohou přepravovat jen takové zboží, které je dle povahy a množství osvobozeno od cla.

11  Děti a nezletilí

11.1 Děti ve věku od 0 do 3 let mohou být přepravovány pouze ve vhodných dětských sedačkách, které musí být během jízdy zajištěny dvoubodovým bezpečnostním pásem, což jsou povinny zajistit dospělé osoby tyto děti doprovázející.

11.2 Děti a nezletilí, kteří ještě nedosáhli věku 10 let, mohou cestovat na všech vnitrostátních a mezinárodních pravidelných linkách pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni dospělou osobou.

11.3 Děti a nezletilí ve věku od 10 do 14 let mohou autobusy cestovat samostatně pouze v případě, že rodič nebo zákonný zástupce písemně potvrdil, že dotyčná nezletilá osoba je schopna uskutečnit cestu bez doprovodu a bez dozoru. Flix, společnosti FlixCompanies ani partnerští dopravci nepřebírají žádnou povinnost dohledu nad nezletilou osobou. Děti, které cestují samy, nesmějí cestovat nočními spoji ani cestovat přes státní hranice. Rovněž všechny děti, které cestují samostatně, nejsou oprávněny cestovat spoji s přestupem.

11.4 Cestující ve věku 15 a více let mohou cestovat samostatně. U mezinárodních spojů musí rodiče nebo opatrovníci zajistit, aby mladiství měli veškeré doklady a průkazy totožnosti nezbytné k překročení hranice (viz také bod 10.2).

11.5 Děti mohou cestovat za snížené jízdné. Toto platí pro cestující, kteří ještě nedosáhli věku 15 let. V případě, že je cena dostupné akční jízdenky nižší než snížené jízdné, tito cestující automaticky zaplatí nižší cenu.

12  Handicapovaní cestující a osoby s omezenou pohyblivostí

12.1 Možnost cestovat bude poskytnuta každému bez ohledu na to, zda má zdravotní handicap nebo omezenou pohyblivost. Handicapovaným osobám nebo osobám s omezenou pohyblivostí FlixBus poskytne pomoc v souladu s přílohou 1a a 1b nařízení EU č. 181/2011.

12.1.1 V rámci České republiky mají osoby s platnými průkazy ZTP a ZTP/P nárok na snížené jízdné, pokud se prokážou platným průkazem vydaným v České republice.

12.2 Průvodce, asistenční a vodící psi

12.2.1 Průvodce je přepravován zdarma, je-li nutnost neustálého doprovodu doložena. Doložením se rozumí předložení odpovídajícího dokumentu při nástupu, ve kterém je nutnost neustálého doprovodu uvedena. V Německu jde o průkaz invalidní osoby nebo osvědčení odborného lékaře.

12.2.2 Pro zajištění možnosti přepravy handicapovaných osob nebo osob s omezenou pohyblivostí a jejich průvodců nás musí cestující před rezervací o svých potřebách informovat (viz bod 12.5.3).

12.2.3 Asistenční a vodící psi jsou přepravováni bez dalšího poplatku za předpokladu, že byl poskytnut důkaz nebo odpovídající potvrzení o handicapu dané osoby (viz kapitola 12.2.1). Asistenční a vodící psi nemusejí mít náhubek.

12.2.4 Pro zajištění možnosti přepravy asistenčního a vodícího psa musí cestující o svých potřebách informovat zákaznický servis telefonicky, a to před provedením rezervace a nejméně 36 hodin před odjezdem.

12.3 Zastávky / autobusová nádraží

FlixCompanies nemají žádný vliv na infrastrukturu a existenci bezbariérového přístupu pro handicapované osoby na zastávkách a autobusových stanicích. FlixCompanies proto nemohou v tomto ohledu poskytnout žádnou záruku. Odpovědnost nese příslušný provozovatel stanice.

12.4 Odmítnutí přepravy

12.4.1 Pokud by konstrukce vozidla nebo infrastruktura, včetně podmínek na autobusových nádražích a autobusových zastávkách, neumožňovala bezpečný nástup, výstup nebo přepravu handicapovaných osob nebo osob s omezenou pohyblivostí, vyhrazujeme si právo v takovém případě neakceptovat rezervaci, neprodat jízdenku anebo neumožnit těmto osobám nastoupit do vozidla. V těchto případech budou dotyčné osoby informovány o náhradní přepravě prostřednictvím služeb společností skupiny FlixCompanies.

12.4.2 Vzhledem ke konstrukci vozidel je přeprava v současné době možná pouze v případě, že handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí mohou nastoupit jízdu samostatně a bez cizí pomoci. Tito cestující nicméně mohou cestovat se svým průvodcem, který je schopen jim poskytnout vhodnou pomoc. Takovémuto průvodci je zajištěna bezplatná přeprava a místo na sedadle vedle handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí, pokud je to možné.

12.4.3 Osoby dotčené postupem dle bodu 12.4.1 budou bezprostředně informovány o důvodech odmítnutí přepravy. V případě jejich žádosti budou informovány rovněž písemnou formou, a to do pěti pracovních dnů po obdržení takové žádosti.

12.4.4 Pokud byla možnost přepravy handicapovaného cestujícího nebo cestujícího s omezenou pohyblivostí přezkoumána a byla vystavena jízdenka, ale přeprava tohoto cestujícího byla i přesto odmítnuta, má jak cestující, tak jeho průvodce následující možnosti: (a) vrácení ceny za jízdné a případně bezplatnou zpáteční jízdu k počátečnímu bodu cesty v co nejdřívější čas tak, jak je uvedeno v přepravní smlouvě, nebo (b), pokud je to možné, pokračování v jízdě se změněnou trasou cesty náhradní dopravou na místo určení uvedené v přepravní smlouvě.

12.5 Přeprava invalidních vozíků nebo zdravotnických pomůcek k chůzi

12.5.1 Handicapovaní cestující nebo osoby s omezenou pohyblivostí jsou oprávněni bezplatně přepravovat své invalidní vozíky nebo pomůcky k chůzi v zavazadlovém prostoru autobusu. Invalidní vozíky musí být z bezpečnostních důvodů složitelné a bez elektrického pohonu.

12.5.2 Kromě toho musí mít všechny invalidní vozíky, jež je třeba umístit v prostoru pro cestující, takzvané zatěžovací uzly podle DIN 75078-2, jakož i oprávnění výrobce podle DIN EN 12183 nebo 12184, a to bez ohledu na datum výroby upevňovacích bodů pro zajištění vozíku. Splnění výše stanovených standardů pro přepravu musí být potvrzeno před rezervací prostřednictvím zaslaného formuláře (dále bod 12.5.4).

12.5.3 Pro ověření možnosti přepravy je cestující povinen informovat zákaznický servis o přesném modelu invalidního vozíku nebo dalších zdravotnických pomůcek, a to před rezervací telefonicky nejdříve 14 dnů a nejpozději  7 dnů (pro přepravu v prostorách pro cestující) nebo 36 hodin (pro přepravu v zavazadlovém prostoru) před odjezdem.

12.5.4 Cestující odpovídá za to, že invalidní vozík je funkční a technicky způsobilý k bezpečnému použití během jízdy. Invalidní vozík musí splňovat platné bezpečností standardy. Přeprava na invalidním vozíku může být odmítnuta, pokud takové užití není z bezpečnostních důvodů vhodné. Dopravce nenese odpovědnost za škody způsobené vadným technickým stavem invalidního vozíku.

13 Rezervace sedadel

13.1 Provedení rezervace sedadel

13.1.1 Na některých trasách FlixBus si lze konkrétní sedadlo zarezervovat při rezervaci na našich webových stránkách, v přidružených agenturách nebo v pokladnách FlixCompanies. Dostupnost a rezervační poplatek se liší v závislosti na trase, lince, kategorii sedadla (ulička, okno, řada nebo stolek) a době rezervace.

13.1.2 Rezervace sedadla je uvedena na potvrzení o rezervaci. U rezervací jízdenek pro více osob se rezervace sedadel nevztahují na jednotlivé osoby, to znamená, že nedochází k přiřazení rezervace sedadla ke konkrétní osobě v rámci jedné rezervace.

13.1.3 Cestující není povinen si sedadlo (za poplatek) zarezervovat. Pokud nedošlo k rezervaci sedadla a systém neprovedl automatické přidělení sedadla, může si cestující po nástupu do autobusu volně vybrat místo ve stanoveném prostoru. V takovém případě však nelze zajistit, že budou mít členové rodiny či skupiny místo vedle sebe. Vždy je ale zajištěno, že každý cestující bude v autobuse sedět.

13.2 Omezení rezervace sedadel

13.2.1 Nedostavíte-li se do autobusu včas, ztrácíte nárok na sedadlo a přepravu. FlixBus je v takovém případě oprávněn k tomu, aby jízdenku podle bodu 7.2 prodal jinému cestujícímu. Z toho důvodu se doporučuje, abyste i v případě, že máte rezervaci sedadla, dorazili na zastávku nejpozději 15 minut před odjezdem.

13.2.2 Obecně platí, že jen osoby s rezervací sedadla mají nárok na usazení na rezervovaném sedadle. FlixBus může z provozních a bezpečnostně technických důvodů změnit obsazení sedadel, a to i po zahájení jízdy. Může k tomu dojít například v případě, kdy těhotné ženy, nezletilé děti, děti cestující samy nebo osoby s tělesným postižením potřebují být přemístěni na jiné sedadlo a žádné takové již není volné. V takovém případě jsou cestující povinni dodržovat pokyny řidiče autobusu. Nová sedadla budou přidělena bez ohledu na rasu, vyznání, barvu pleti, národnost nebo pohlaví cestujících.

13.2.3 Pokud by došlo ke změně rezervace sedadla a nemůže být přiděleno sedadlo v rezervované nebo vyšší kategorii, pak je cestující oprávněn požádat o navrácení poplatku za rezervaci sedadla.

13.2.4 Při zrušení nebo zpoždění spoje podle článku 16 bude částka za rezervaci sedadla navrácena.

13.2.5 K navrácení částky nedojde, když jízda nebyla cestujícím nastoupena, anebo když bylo sedadlo přiřazeno, resp. získáno bezplatně.

13.3 Storno a změna rezervace

Poplatek za rezervaci sedadla se vrací v případě storna nebo změny rezervace jízdenky, pokud sedadlo nebylo přiřazeno bezplatně. V takových případech platí ustanovení článku 5 Všeobecných obchodních a rezervačních podmínek. Při stornu jízdenky lze rezervace sedadel převést na jiné cestující.

13.4 Rezervace sedadla navíc

13.4.1 Platí ustanovení 13.1 až 13.3.

13.4.2 Další samostatná místenka nepředstavuje další nárok na poskytnutí přepravy ve smyslu odstavce 2.2. Z tohoto důvodu nesmí být převedena na jinou osobu bez platné jízdenky.

13.4.3 Poplatek za volné sedadlo se řídí našimi aktuálními platnými cenami vstupenek. Ustanovení 13.1.1. se vztahuje i na poplatek za rezervaci sedadla navíc.

14  Přeprava předmětů

14.1 Cestovní zavazadla:

14.1.1 Přeprava zavazadla, zahrnutá v ceně jízdenky, je omezena na jedno bezplatné zavazadlo na cestujícího o maximální velikosti 80 x 50 x 30 cm. Nepatrné odchylky jsou přípustné, pokud celkový obvod zavazadla tvořený výškou, šířkou a délkou nepřesahuje 160 cm. Každý cestující může přepravovat bezplatně zavazadlo do maximální hmotnosti 20 kg. Za cestovní zavazadla se považují kufry a cestovní tašky. Jako výjimka, platí také převážení trekkingových batohů. Mějte prosím na paměti, že na některých našich linkách mohou být výjimky ze zásad o přepravě zavazadel. V případě potřeby budou tyto údaje uvedeny v průběhu rezervačního procesu a na vydané jízdence.

14.1.2 Dodatečné zavazadlo

14.1.2.1 V jednotlivých případech se může, v rámci nastávající kapacity, přepravovat za poplatek další cestovní zavazadlo (dodatečné zavazadlo) o maximální velikosti 80 x 50 x 30 cm a maximální hmotnosti 20 kg. Také pro toto dodatečné zavazadlo jsou povoleny nepatrné odchylky, pokud celkový objem cestovního zavazadla nepřesahuje 160 cm. Všeobecný nárok na přepravu více než jednoho cestovního zavazadla neexistuje. Mějte prosím na paměti, že na některých našich linkách mohou být výjimky ze zásad o přepravě zavazadel. V případě potřeby budou tyto údaje uvedeny v průběhu rezervačního procesu a na vydané jízdence.

14.1.2.2 Rezervace dodatečných zavazadel je nutná. Rezervaci lze provést buď online během rezervačního procesu nebo po zakoupení jízdenky online v části Změna a storno rezervace. Pokud je v zavazadlovém prostoru autobusu dostatek místa a dosud nebylo žádné dodatečné zavazadlo rezervováno, můžete si dodatečné zavazadlo zakoupit u řidiče autobusu. Za posouzení situace odpovídá řidič autobusu. Dostupnost a poplatek za dodatečné zavazadlo se liší v závislosti na trase, lince, době rezervace a způsobu rezervace.

14.1.3 Cestující jsou povinni zavazadlo označit jménem a adresou za účelem správného přiřazení a vydání a zamezení možnosti záměny.

14.1.4 Při přestupech jsou za naložení zavazadel odpovědní cestující. Případná pomoc ze strany řidičů bude poskytnuta pouze ve výjimečných případech a neexistuje nárok na takovou pomoc, pokud není dotyčný cestující handicapovaný nebo pokud není osobou s omezenou pohyblivostí.

14.2 Příruční zavazadla:

14.2.1 Cestující má nárok na přepravu jednoho příručního zavazadla o maximálních rozměrech 42 x 30 x 18 cm a o maximální hmotnosti 7 kg.

14.2.2 Cestující mají povinnost ukládat příruční zavazadla v prostoru pro cestující způsobem, který zajistí, že nebude ohrožena bezpečnost a řádná obsluha autobusu a že nebudou obtěžováni ostatní cestující. Příruční zavazadla by měla být uložena ve speciálním prostoru k tomu určeném, případně pod sedadly před sebou.

14.2.3 Příruční zavazadla  zůstávají pod dohledem cestujících po celou dobu cesty. V případě, že bude zjištěna neoprávněná manipulace se zavazadly, je nezbytné o tom informovat řidiče autobusu. Cestující jsou povinni před ukončením cesty zkontrolovat svá zavazadla.

14.3 Zvláštní zavazadla:

14.3.1 Takzvaná zvláštní zavazadla vyžadují předchozí registraci  a vydání potvrzení. Přepravu zvláštních zavazadel nelze nárokovat.

14.3.2 Za zvláštní zavazadla jsou považovány předměty, které překračují maximální rozměry cestovních zavazadel. Celkový součet rozměrů zvláštního zavazadla (výška v cm + šířka v cm + délka v cm) nesmí být větší než 240 cm. Jednotlivá zvláštní zavazadla přitom nesmí překročit maximální hmotnost 30 kg.

14.3.3 Přeprava zvláštních zavazadel je omezena na 1 zavazadlo na jednoho cestujícího.

14.3.4 Armatura, bytové zařízení nebo části nábytku, elektronická zařízení, surfovací prkna a lepenkové krabice jsou obecně z přepravy vyloučeny. Ortopedické pomůcky a jízdní kola se nepovažují za zvláštní zavazadla (přeprava těchto předmětů je upravena samostatně).

14.3.5 Rezervace zvláštních zavazadel je nutná předem. Rezervaci lze provést buď online během rezervačního procesu nebo po zakoupení jízdenky online v části Změna a storno rezervace. Pokud je v zavazadlovém prostoru autobusu dostatek místa a dosud nebylo žádné zvláštní zavazadlo rezervováno, můžete si zvláštní zavazadlo zakoupit u řidiče autobusu. Za posouzení situace odpovídá řidič autobusu. Dostupnost a poplatek za zvláštní zavazadlo se liší v závislosti na trase, lince, době rezervace a způsobu rezervace.

14.4 Hudební nástroje:

14.4.1 Hudební nástroje jsou klasifikovány jako zvláštní zavazadla. V případě, že je daný hudební nástroj (včetně obalu) menší než stanovená velikost příručního zavazadla, může být přepravován bezplatně jako příruční zavazadlo. V případě, že je daný hudební nástroj (včetně obalu) větší než stanovená velikost příručního zavazadla, musí být přepravován v zavazadlovém prostoru. V tomto případě bude účtován další poplatek (viz bod 14.3.5). Hudební nástroje a jejich obaly, jejichž rozměry přesahují 135 x 48 x 35 cm, jsou z přepravy vyloučeny.

14.4.2 Doporučujeme přepravovat hudební nástroje v pevných pouzdrech.

14.5 Cenné předměty a elektronická zařízení:

14.5.1 Cenné předměty, jako jsou hotovost, šperky, drahé kovy, klíče, brýle (sluneční brýle anebo brýle na čtení), elektronická zařízení (notebooky, iPady, tablety, MP3 přehrávače, mobilní telefony, fotoaparáty, powerbanky, lithiové baterie nebo lithiové akumulátory), e-cigarety, elektronické spotřební zboží (zejména notebooky, mobilní telefony atd.), kterých se týká stažení z prodeje výrobcem nebo prodejcem, kontaktní čočky, protézy, léky, důležité dokumenty (diplomy, jiná osvědčení, písemná pověření, cestovní pasy, řidičské průkazy, cenné papíry) atd. a křehké předměty musejí být přepravovány v příručních zavazadlech, nikoli v běžných zavazadlech, a cestující jim musejí věnovat řádnou péči.

14.5.2 Pokud se cestující rozhodnou umístit cenné předměty do běžného zavazadla, činí tak pouze na svou vlastní odpovědnost bez jakýchkoliv nároků vůči dopravci. Výjimkou výše uvedeného jsou případy úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany dopravce.

14.6 Cenné předměty a elektronická zařízení:

14.6.1 Cenné předměty, jako jsou hotovost, šperky, drahé kovy, klíče, brýle (sluneční brýle anebo brýle na čtení), elektronická zařízení (notebooky, iPady, tablety, MP3 přehrávače, mobilní telefony, fotoaparáty, powerbanky, lithiové baterie nebo lithiové akumulátory), e-cigarety, elektronické spotřební zboží (zejména notebooky, mobilní telefony atd.), kterých se týká stažení z prodeje výrobcem nebo prodejcem, kontaktní čočky, protézy, léky, důležité dokumenty (diplomy, jiná osvědčení, písemná pověření, cestovní pasy, řidičské průkazy, cenné papíry) atd. a křehké předměty musejí být přepravovány v příručních zavazadlech, nikoli v běžných zavazadlech, a cestující jim musejí věnovat řádnou péči.

14.6.2 Dětské kočárky jsou přepravovány zdarma.

14.7 Jízdní kola & E-skútr:

14.7.1 Jízdní

14.7.1.1 Jízdní kola se přepravují pouze na některých trasách. Tato jízdní kola musí mít standardní velikost a nesmí překročit hmotnost 20 kg – elektrokola, pedeleky, tandemy nebo jízdní kola se třemi koly jsou z přepravy vyloučeny.

14.7.1.2 Doporučujeme všem cestujícím, kteří si s sebou chtějí vzít jízdní kolo, aby si včas zarezervovali jízdenku a místo pro jízdní kolo.

14.7.1.3 Autobus může přepravovat maximálně 5 jízdních kol a možnost přepravy je tak závislá na aktuální volné kapacitě. Přepravu jízdního kola si nelze nárokovat.

14.7.1.4 Za přepravu jízdních kol se účtuje dodatečný poplatek. Dostupnost a poplatek za přepravu jízdního kola se liší v závislosti na trase, lince, době rezervace a způsobu rezervace. Přeprava probíhá na nosičích pro jízdní kola. Ve výjimečných případech je přeprava možná pouze ve vhodných taškách v prostoru pro zavazadla (např. v případě skládacích kol). Celkové rozměry obalu na jízdní kolo nesmí přesáhnout 240 cm (výška + šířka + hloubka) a nesmí vážit více než 20 kg. V takovém případě musí být přeprava nahlášena předem u zákaznického servisu (viz bod 14.3.5).

14.7.2 E-skútr

14.7.2.1 Elektrické skútry a podobné věci jsou z přepravy dálkovými autobusy vyloučeny.

14.8 Předměty, které byly v autobuse zapomenuty, nejsou kryty pojištěním. Cestující je povinen v případě opomenutí a ponechání některého předmětu v autobuse vyplnit formulář pro ztráty a nálezy na webových stránkách Flix.

14.9 Z přepravy jsou vyloučeny nebezpečné látky a předměty, především

 • vznětlivé, snadno zápalné, radioaktivní, obzvláště páchnoucí nebo žíravé látky,
 • nezabalené nebo nechráněné věci, které by mohly cestující poranit.

K tomu patří např. zbraně, munice a pyrotechnika.

15  Přeprava zvířat

15.1 Přeprava psů a jiných zvířat je vyloučena.

15.2 Pravidla uvedená v bodech 12.2.3 a 12.2.4 se vztahují pouze na asistenční a vodící psy.

16  Práva cestujících v případě zpoždění nebo zrušení spoje

16.1 V případě zrušení nebo zpoždění spoje, FlixCompanies nebo provozovatel autobusové stanice oznámí cestujícím situaci co nejdříve, nejpozději 30 minut po plánovaném čase odjezdu a informuje je o předpokládaném odjezdu, jakmile budou tyto informace k dispozici. FlixCompanies poskytnou všem cestujícím, zejména těm, kteří odjíždějí z autobusových stanic bez personálu, informace o zrušení nebo zpoždění v elektronické podobě. Pro získání těchto informací musí cestující poskytnout požadované kontaktní údaje (např. číslo mobilního telefonu).

16.2 Pokud existuje odůvodněný předpoklad, že odjezd rezervovaného spoje bude muset být zrušen, bude zpožděn o více než 120 minut, nebo v případě nadměrného počtu rezervací, mají cestující tyto možnosti: a) mohou pokračovat v cestě při nejbližší možné příležitosti na jiné trase vedoucí do destinace stanovené ve smlouvě o přepravě, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami uvedenými ve smlouvě; nebo b) mohou požádat o proplacení jízdného a o volnou zpáteční jízdenku na autobus jedoucí do místa odjezdu stanoveného v příslušné přepravní smlouvě. Nárok na úplné proplacení zakoupené jízdenky vzniká jak pro část absolvované trasy, tak i pro neabsolvovanou trasu v případě, že byla cesta zmařena vzhledem k původnímu plánu cesty cestujících. Náhrada bude provedena v penězích do 14 dnů od obdržení požadavku na odškodnění nebo předložení nabídky volby podle písmene a) nebo b), nesouhlasí-li cestující s jinou formou náhrady.

16.3 Společnost Flix nabízí cestujícím bezplatné ubytování v hotelu nebo jinou formu ubytování a pomoc při organizaci přepravy mezi autobusovou stanicí a místem ubytování v případě, že potřeba ubytování na 1 nebo více nocí je následkem zrušení nebo zpoždění spoje z autobusové stanice přesahující 90 minut v případě jízdy s plánovanou délkou trvání delší než 3 hodiny. V tomto případě společnost Flix nabídne cestujícím lehké jídlo, stravu nebo občerstvení v poměru adekvátnímu době čekání nebo zpoždění za předpokladu, že jsou tyto možnosti k dispozici v autobuse nebo na autobusové stanici nebo pokud mohou být zajištěny přiměřeným způsobem. Celkové náklady na ubytování s výjimkou nákladů na přepravu mezi autobusovou stanicí a místem ubytování jsou omezeny na 80 EUR za noc na cestujícího a maximálně na 2 noci. Výše zmíněný nárok na bezplatné ubytování v hotelu nebo jinou formu ubytování se nevztahuje na případ, kdy je společnost Flix schopna prokázat, že zrušení či zpoždění je způsobeno povětrnostními podmínkami nebo velkými přírodními pohromami, ohrožujícími bezpečný provoz autobusu.

16.4 V případě, že se vozidlo během jízdy stane nefunkčním, společnost Flix nabídne cestujícím pokračování přepravy náhradním vozidlem nebo přepravu do vhodného místa čekání, odkud může cesta pokračovat.

16.5 Další případné nároky vzniklé v souvislosti se zrušením nebo zpožděním spoje nejsou vyloučeny.

17 Odpovědnost

17.1 V případě lehké nedbalosti - s výjimkou případů ztráty života nebo ublížení na zdraví – bude odpovědnost dopravce dovozována pouze při porušení základních smluvní závazků. V případě úmyslné a hrubé nedbalosti platí i nadále neomezená odpovědnost.

17.2 V případech běžné nedbalosti je vyloučena odpovědnost za nepřímé škody. To neplatí v případech ztráty života nebo ublížení na zdraví způsobených úmyslně nebo z nedbalosti.

17.3 Výše odškodnění v případě úmrtí se vypočítá v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Maximální výše odškodnění stanovená vnitrostátními právními předpisy nesmí být nižší než 220 000 EUR na cestujícího.

17.4 Odpovědnost a výše náhrady za škody na zavazadlech jsou omezeny takto:

17.4.1 V případě poškození zavazadel zapříčiněného nehodou autobusu nebo v případě jejich následné ztráty je výše požadované náhrady škody na osobu a zavazadlo omezena na 1 200 EUR.

17.4.2 Odpovědnost je vyloučena v případech ztráty zavazadel, která není spojena s nehodou autobusu, stejně jako v případě záměny nebo krádeže zavazadel, s výjimkou případů úmyslu a hrubé nedbalosti dopravce.

17.4.3 Odpovědnost za škody způsobené nevhodným uložením nebo zabalením zavazadel  cestujícími je vyloučena.

17.5 Odškodnění v případě poškození invalidních vozíků a jiných zdravotnických pomůcek k chůzi musí vždy přinejmenším odpovídat hodnotě náhrady nebo nákladům na opravu ztraceného nebo poškozeného zařízení. Bude vynaloženo veškeré úsilí, aby byla zajištěna přinejmenším dočasná náhrada, která odpovídá technickým a funkčním vlastnostem ztraceného nebo poškozeného invalidního vozíku nebo jiné pomůcky k chůzi.

17.6 Výše náhrady za veškeré další škody na majetku, kromě poškození zavazadel nebo invalidních vozíků a jiných pomůcek k chůzi vlivem nehody, omezena na 1 000 EUR, pokud škoda na majetku nevznikla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti dopravce.

17.7 Omezení a vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na zákonnou objektivní odpovědnost, nebo pokud se objektivní odpovědnost v jednotlivých případech předpokládá.

18  Doplňující všeobecné přepravní podmínky

[není relevantní]

19 Soudní příslušnost

V případě subjektů registrovaných v obchodním rejstříku či obdobném seznamu, právnických osob a fyzických osob, které nespadají do obecné místní příslušnosti orgánů v Německu, jakož i osob, které po uzavření přepravní smlouvy změnily své trvalé nebo přechodné bydliště do zahraničí mimo stát Německo a jejichž bydliště nebo obvyklý pobyt není v čase jednání znám, je dána místní příslušnost v Mnichově.

20 Neplatnost jednotlivých ustanovení

V případě, že by jednotlivá ustanovení v rámci těchto Všeobecných přepravních podmínek měla být zcela nebo zčásti neplatná, neovlivňuje to platnost přepravní smlouvy jako celku.

* Mějte prosím na paměti, že poplatky za hovory z pevné linky i mobilního telefonu závisí na sazbách příslušného poskytovatele.

II.  Zvláštní přepravní podmínky typické pro určité státy

1. Doplňující přepravní podmínky Dánska

 • k bodu 5: Studenti, děti a senioři obdrží na cestách v rámci Dánska slevu z běžného jízdného. Dbejte, prosím, na to, abyste při rezervaci a jízdě za zlevněný tarif předložili řidiči při nástupu jízdy platný průkaz totožnosti. Jízdenky pro děti, studenty nebo seniory jsou platné pouze při předložení průkazu. Když řidiči nemůžete předložit žádný průkaz, zlevněná jízdenka propadá a Vy si musíte zakoupit za jízdu regulérní jízdenku.
  Dánští vojáci, vykonávající povinnou vojenskou službu, cestují zdarma tehdy, když předloží patřičný doklad a průkaz. Sedadlo je třeba rezervovat na e-mailu: customerservice@flixbus.co.uk.
 • k bodu 11: Ustanovení 11.2, 11.3 a 11.5 neplatí pro spojení v rámci Dánska. Nezletilí mladší 16 let mohou cestovat v rámci Dánska sami, včetně cest s přestupem, když jeden rodič nebo oprávněná osoba písemně potvrdili, že je dotyčný nezletilý schopný nastoupit cestu bez doprovodu a kontroly. Společnost FlixBus zásadně nepřebírá odpovědnost za dozor nad nezletilými. V rámci Dánska děti vždy cestují za zlevněné tarify ve srovnání s jízdenkou pro dospělé. V doprovodu jednoho cestujícího od 16 let mohou cestovat až dvě děti do 12 let zdarma. Jedno dítě mladší 12 let může cestovat zdarma v doprovodu jednoho dítěte ve věku mezi 12 a 15 lety.

2.  Doplňující přepravní podmínky Francie

 • k bodu 7.6: Všichni cestující starší 18 let, kteří cestují do Francie a po francouzském území, musejí být od 9. srpna 2021 držitelem jednoho ze tří zdravotních osvědčení odpovídajících zdravotnímu pasu: potvrzení o dokončeném očkování, dokladu o platném negativním RT-PCR či antigenním testu, výsledku pozitivního RT-PCR testu potvrzujícího uzdravení po onemocnění Covidem-19, který je starý alespoň 11 dnů, maximálně však 6 měsíců.
  Cestující, kteří u sebe nebudou mít odpovídající doklad, mohou být z cesty vyloučeni. V tomto případě není nárok na náhradní dopravu.
  Od 30. září 2021 se tato opatření vztahují na všechny cestující starší 12 let.
 • k bodu 11: Ustanovení 11.2, 11.3 a 11.4 neplatí pro spojení v rámci Francie a spojení z Francie do zahraničí. Nezletilí mladší 16 let musí být na cestách doprovázeni rodičem nebo opatrovníkem. Při cestách mladistvých ve věku od 16 do 17 let z Francie do zahraničí musí rodič nebo opatrovník zajistit, aby u sebe měli mladiství veškeré dokumenty a průkazy totožnosti, které jsou potřebné pro překročení hranice (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • k bodu 12.2.1: Pokud je osoba držitelem: – Ve Francii průkazu mobility a inkluze „invalidita“ nebo „priorita“ – V Německu průkazu pro invalidy pro těžce postižené osoby nebo lékařského osvědčení – V Itálii certifikátu vydaného regionálním zdravotním úřadem (ASL) nebo státní sociální organizací (INPS) – V České republice platného průkazu ZTP/P vydaného v České republice (PS), a je zamítnuta rezervace, vydání nebo dodání jízdenky nebo nástup na palubu, z důvodu jejího postižení, může tato osoba požádat o doprovod jinou osobou dle svého výběru, která je schopna poskytnout potřebnou pomoc. Doprovázející osoba musí být starší 18 let, je přepravována zdarma a, pokud je to možné, musí jí být přiděleno sedadlo vedle postižené osoby nebo osoby se sníženou pohyblivostí.
 • k bodu 12.2.3: Přístup k přepravě je povolen pro vodicí nebo asistenční psy, kteří doprovázejí osoby, které jsou držiteli průkazu s označením „invalidita“ a „priorita“. Vodicí a asistenční psi ve fázi tréninku mají stejná práva. Vodicí nebo asistenční pes musí být identifikován identifikačním certifikátem vodicího nebo asistenčního psa. Na tato zvířata se nevztahuje požadavek náhubku. Kromě toho musí mít v případě mezinárodních linek pas pro psy pro mezinárodní cesty.
 • k bodu 21.2: Po kontaktování zákaznického servisu a v případě, že do 60 dnů nedojde k uspokojivé odpovědi, je cestující informován o možnosti využití mediace bezplatným kontaktováním turistického a cestovního mediátora. Můžete tak učinit poštou na následující adrese: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17 nebo elektronicky odesláním žádosti prostřednictvím online platformy dostupné pomocí následujícího odkazu: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Doplňující přepravní podmínky Itálii

 • k bodu 11.1: Děti ve věku od 0 do 3 let mohou být přepravovány pouze ve vhodných dětských bezpečnostních autosedačkách. Tyto autosedačky musí být zajištěny dvoubodovými bezpečnostními pásy, které jsou v autobuse k dispozici a musí je zajistit dospělí doprovázející nezletilé osoby. Společnost FlixBus neodpovídá za vhodnost a soulad s právními požadavky bezpečnostních autosedaček přepravovaných dospělými doprovázejícími nezletilé osoby.

  Nezletilé osoby, které dosáhly věku nejméně 3 let mohou být přepravovány pomocí zádržných systémů pouze tehdy, pokud jsou tyto systémy schváleny a kompatibilní s jejich výškou (čl. 172.6 italských dopravních předpisů [Codice della Strada]).

  Pokud autobus není vybaven schválenými zádržnými systémy, musí být nezletilé osoby přepravovány za použití standardních bezpečnostních pásů, pouze pokud jsou tyto pásy kompatibilní s jejich výškou. Toto ustanovení se vztahuje pouze na děti s hmotností nižší než 36 kg.

  V případě nedodržení těchto ustanovení nesou odpovědnost pouze dospělé osoby odpovědné za dohled nad nezletilými. Cestující s hmotností do 36 kg a výškou do 1,50 m mohou cestovat bez použití dětských zádržných systémů, pouze pokud nesedí v přední řadě a jsou doprovázeni cestujícím starším 16 let.

  U mezinárodních spojů mohounezletilé osoby ve věku od 0 do 14 let (nezletilí, kterým ještě nebylo 14 let) cestovat pouze v doprovodu dospělé osoby (rodiče, zákonného zástupce nebo jiné zletilé osoby). Pokud nezletilé osoby mladší 14 let cestují mezinárodními spoji v doprovodu jiné dospělé osoby než rodiče nebo zákonného zástupce, musí rodič nebo zákonný zástupce udělit výslovné povolení, a to podpisem souhlasného dopisu na příslušném policejním ústředí (Questura), který lze stáhnout na následujícím odkazu.

  Platnost cestovního povolení je omezena na jednu cestu (která má být jednosměrná a/nebo zpáteční) s určenou destinací mimo místo bydliště nezletilé osoby.

  Pokud chtějí nezletilé osoby ve věku 14 až 15 let (nezletilí, kterým již bylo 14 let, ale není jim ještě 15 let) cestovat mezinárodními spoji bez doprovodu dospělé osoby, musí jejich rodiče nebo zákonný zástupce udělit písemný souhlas, který bude přiložen k jízdence, a to pomocí formuláře na následujícím odkazu.

  U vnitrostátních spojů mohounezletilé osoby ve věku od 0 do 10 let (nezletilí, kterým ještě nebylo 10 let) cestovat pouze v doprovodu dospělé osoby (rodiče, zákonného zástupce nebo jiné zletilé osoby). Pokud nezletilé osoby mladší 10 let cestují vnitrostátními spoji v doprovodu jiné dospělé osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, musí rodič nebo zákonný zástupce udělit písemné povolení, které bude připojeno k jízdence, a to pomocí formuláře na následujícím odkazu.

  Pokud chtějí nezletilé osoby ve věku 10 až 15 let (nezletilí, kterým již bylo 10 let, ale není jim ještě 15 let) cestovat vnitrostátními spoji bez doprovodu dospělé osoby, musí jejich rodiče nebo zákonný zástupce udělit písemný souhlas, který bude přiložen k jízdence, a to pomocí formuláře na následujícím odkazu.

  Společnosti Flix a FlixCompanies nejsou odpovědné za dohled nad nezletilými.

 • k bodu 12: Osoba, jejíž mobilita je při používání dopravních prostředků omezena z důvodu fyzického postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení nebo poruchy či jiné příčiny postižení, nebo z důvodu věku a jejíž stav vyžaduje náležitou pozornost a přizpůsobení služby poskytované všem cestujícím jejím specifickým potřebám (dále jako „osoba se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí“ či „postižená osoba“).
 • k bodu 12.2.1: Doprovázející osoba má nárok na bezplatnou přepravu, pokud cestující prokáže, že potřebuje doprovod po celou dobu. Důkazem je předložení příslušného dokladu, na kterém je uvedena potřeba nepřetržité asistence při odjezdu; v Itálii je to zdravotní potvrzení (Certificato) vydané místním zdravotním úřadem (ASL) nebo Národním institutem sociálního pojištění (INPS).
 • k bodu 12.2.3: Služební psi pro osoby se zdravotním postižením a vodicí psi pro nevidomé jsou přepravováni zdarma po předložení platného dokumentu prokazujícího vážné zdravotní postižení nebo odpovídajícího certifikátu (viz 12.2.1). Tato zvířata musí mít na žádost řidiče nebo cestujícího náhubek.

4. Doplňující přepravní podmínky Polské republiky

 • k bodu 2.2: V případě spojů, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o., toto ustanovení nevylučuje právo cestujícího změnit smlouvu o přepravě nebo odstoupit od smlouvy o přepravě v místě, kde vozidlo během cesty zastavuje na autobusové zastávce. Odstoupení od smlouvy o přepravě během cesty je nutné předem oznámit řidiči. V případě změny smlouvy o přepravě během cesty je nutné předem informovat řidiče a zakoupit novou jízdenku.
 • k bodu 3.1: Jízdenky zakoupené na spojení poskytovaná společností FlixBus Polska sp. z o.o. platí coby fakturační doklad ve smyslu polského zákona o dani z přidané hodnoty.
 • k bodu 3.2.1: Zakoupení jízdenek pro spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o., je možné na palubě vybraných vozidel.
 • k bodu 3.5.4: Pro jízdy v rámci Polska se poskytují zákonné slevy, a to oprávněným osobám podle polského zákona o nároku na zlevněnou přepravu ve veřejné dopravě nebo jiných předpisů. Poplatek se v takovém případě vypočítá na základě zákonných slev a ceny, která je uvedena v ceníku pro uvedenou trasu. Cestující je povinen předložit před nastoupením do autobusu platný doklad potvrzující jeho nároky na slevu. Informace o nároku a platné doklady potvrzující takové oprávnění najdete zde.
 • k bodu 5: Pro služby provozované společností FlixBus Polska sp. z o.o. se ustanovení uvedená v bodě 5 použijí rovněž v případě chybějícího platného dokladu osvědčujícího nárok na bezplatné nebo snížené jízdné.
 • k bodu 5.3: Pro služby provozované společností FlixBus Polska sp. z o.o. je zvýšené jízdné součtem řádného jízdného a dodatečného jízdného: 150 PLN – vybrané během kontroly nebo 200 PLN – v okamžiku vydání žádosti o platbu.
 • k bodu 5.4: Pro služby provozované společností FlixBus Polska sp. z o.o. bude zvýšené jízdné a dodatečné jízdné vráceno a žádost o platbu bude zrušena po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 15 PLN, a pokud cestující bude schopen, nejpozději do 7 dnů od data přepravy, poskytnout doklady o tom, že příslušná cesta byla rezervována nebo se na ni vztahuje nárok na bezplatné nebo snížené jízdné. Příslušnou dokumentaci je třeba zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=cs nebo doporučeným dopisem na adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polsko.
 • k bodu 9.3: V Polsku není povolena konzumace alkoholu na palubě autobusu.
 • k bodu 9.5: V souvislosti s linkami provozovanými společností FlixBus Polska sp. z.o.o., platí bod 9.5 v takové podobě, že je cestující povinen zaplatit odškodnění v takové výši, v jaké škoda skutečně vznikla.
 • k bodu 12: V Polsku a na službách provozovaných společností FlixBus Polska sp. z o.o. odstavce 12.2.3 a 12.2.4 platí pro osoby s postižením s asistenčními psy, jak je definováno příslušnými zákony. Platí následující ustanovení:
 • k bodu 12.2.3: Asistenční pes osoby se zdravotním postižením je přepravován zdarma za předpokladu, že je vybaven postrojem a osoba se zdravotním postižením má osvědčení potvrzující status asistenčního psa a osvědčení o požadovaných veterinárních očkováních. Tato zvířata nemusí nosit náhubek.
 • k bodu 12.2.4: Ustanovení neplatí.
 • k bodu 17: Pro Polsko neplatí pravidla uvedená v bodu 17, nýbrž následující ustanovení o ručení (17.8.1 až 17.8.9) odpovídající polskému civilnímu právu a polskému zákonu o přepravě osob:
 • k bodu 17.8.1: Stížnosti související s uzavřenou přepravní smlouvou s dopravcem je nutno podávat písemně na formuláři uvedeném na webových portálech Flix u společnosti FlixBus nebo zaslat písemně doporučeným dopisem na následující adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varšava, Polsko. Stížnosti lze podávat v průběhu jednoho roku ode dne vzniku okolností, které jsou předmětem stížnosti.
 • k bodu 17.8.2: Stížnost by měla obsahovat především označení osoby, která stížnost podává, popis okolností a z nich vyplývajících výtek, uvedení vzniklé škody, uplatňovaný nárok a podpis osoby, podávají stížnost. Ke stížnosti se musí přiložit originály nebo fotokopie jízdenky a dalších dokladů o uzavření přepravní smlouvy, včetně těch, které dokládají nárok na bezplatnou nebo zlevněnou přepravu.
 • k bodu 17.8.3: V případě stížností týkajících se zavazadel, je nutno vyčíslit přesnou výši škody a popsat okolnosti, za jakých škoda vznikla.
 • k bodu 17.8.4: Pokud stížnost výše uvedené náležitosti neobsahuje, je nutno je doplnit dodatečně. Dopravce v takovém případě vyzve osobu, podávají stížnost, k doplnění v průběhu 14 dní ode dne obdržení výzvy. Pokud na výzvu nebude reagováno, stížnost nebude dále řešena.
 • k bodu 17.8.5: Dopravce stížnost zpracuje v průběhu 30 dnů od data doručení úplné stížnosti.
 • k bodu 17.8.6: Další ustanovení a detailní proces řešení stížnosti jsou upraveny polským zákonem o přepravě a v prováděcích ustanoveních.
 • k bodům 18 a 19: Tato ustanovení neplatí pro spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Doplňující přepravní podmínky České republiky

 • k bodu 3.3.3: Dle ustanovení § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se v případě smlouvy o přepravě osoby neuplatní zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem, dle kterých má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.
 • k bodům 11.2 až 11.4: Namísto věkového omezení dle bodů 11.2 až 11.4 platí, že děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
 • k bodu 11.5: Cestující do dovršeného 6. roku se přepravují zdarma; toto neplatí jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího nebo bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení.  Cestující ve věku 6 až 18 let cestují za zlevněné jízdné.
 • k bodu 12: V rámci České republiky cestují osoby s postižením nebo omezenou mobilitou za snížený tarif, pokud mohou předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, vystavený v České republice.
 • k bodu 12.2.1: Průvodce je přepravován zdarma, je-li nutnost neustálého doprovodu doložena. Doložením se rozumí předložení odpovídajícího dokladu při nástupu cesty, ve kterém je nutnost neustálého doprovodu uvedena, v České republice platný průkaz ZTP/P, vystavený v České republice.
 • k bodu 12.2.4: Ustanovení neplatí.
 • k bodu 16.2: Cestující má právo na vrácení jízdného v případě, že spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice cestujícího zpoždění 60 minut a více a cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu se proto vzdal jízdy.
 • k bodům 17.1. až 17.3, 17.6, 17.7: Uplatní se zákonná ustanovení o odpovědnosti.
 • k bodu 17.4.2: Namísto uvedeného ustanovení platí, že cestující má nárok na náhradu prokázané škody na ztraceném zavazadle přepravovaném v zavazadlovém prostoru, maximálně však do výše 3 000 Kč.
 • k bodu 18: Vedle těchto Všeobecných přepravních podmínek se uplatní Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, případně další dotčené právní předpisy.
 • k bodu 19: Veškeré případné soudní spory mezi dopravcem FlixBus CZ s.r.o. a cestujícím budou vedeny u soudu v České republice.

6. Doplňující přepravní podmínky Švédska

 • k bodu 16.2: 
  • Zpoždění spojů na trasách o celkové vzdálenosti kratší než 150 km (např. trasa 690 z Arlandy na Stockholm C).
   • Pro spoje s trasami o celkové vzdálenosti kratší než 150 km platí v případě zpoždění o více než 20 minut jiná ustanovení.
   • Cestující mohou buď pokračovat v cestě jiným dopravním prostředkem, nebo pokračovat v cestě zpožděným autobusem. V obou případech budou mít cestující nárok na finanční náhradu. Nezáleží na vzdálenosti, kterou urazíte, ale na celkové délce autobusové trasy, kterou používáte.
  • Náhrada za jiné dopravní prostředky.
   • Pokud existuje odůvodněný předpoklad, že cestující dorazí do cílové zastávky se zpožděním delším než 20 minut, jsou cestující oprávněni použít na dané trase jiný dopravní prostředek a následně mají nárok na náhradu nákladů na alternativní dopravu. Alternativní dopravou mohou být například veřejná doprava, taxi nebo vlastní automobil. Na žádosti o proplacení nákladů na taxi bude brán zřetel, pouze pokud výchozí a cílový bod cesty přesně odpovídají zastávkám rezervovaného nebo plánovaného spoje.
   • Náklady na alternativní dopravu musí být přiměřené okolnostem a nesmí překročit 1/40 základní ceny, jež je stanovena v zákoně o sociálním pojištění (2010: 110), (1182,50 SEK pro rok 2020). Neexistují žádné předem stanovené limity týkající se přiměřených nákladů. Každý jednotlivý případ bude posouzen samostatně.
   • Cestující mohou mít rovněž nárok na náhradu nákladů na jiné dopravní prostředky z důvodu zpoždění, i pokud si nemohli zakoupit jízdenku na autobus. Autobus by měl mít zpoždění více než 20 minut a cestující by měli předem plánovat, že pojedou daným zpožděným spojem. Musí existovat důkaz, že cestující provedli určité přípravy, například že se dostavili na autobusovou zastávku nebo nádraží, aby cestovali daným zpožděným autobusem. 
  • Vrácení jízdného
   • Pokud se cestující rozhodnou pokračovat v cestě zpožděným autobusem, mají nárok na vrácení ceny:
    • Pokud je spoj zpožděn o více než 20 minut, mají právo na vrácení 50 % z ceny jízdenky.
    • Pokud je spoj zpožděn o více než 40 minut, mají právo na vrácení 75 % z ceny jízdenky.
    • Pokud je spoj zpožděn o více než 60 minut, mají právo na vrácení 100 % z ceny jízdenky.
   • Cestující, kteří žádají o vrácení nákladů na alternativní dopravu, musí uplatnit svůj nárok do dvou měsíců od zpoždění.

7. Doplňující přepravní podmínky Spojené království

 • k bodu 11.3: Platí pouze pro cesty v rámci Spojeného království.
 • k bodu 11.4: V případě služeb cestujících mimo Spojené království musí být dítěti alespoň 16 let, aby mohlo cestovat samostatně.

8. Doplňující přepravní podmínky Španělska

 • k bodu 19: Společnost Flix SE se výslovně zříká pravomoci Rad pro rozhodčí řízení v dopravě při řešení sporů souvisejících se službami, které poskytuje, a vylučuje ji. Pokud cestující předloží nároky Radám pro rozhodčí řízení v dopravě, budou informováni o možnostech alternativního řešení sporů.

9. Doplňující přepravní podmínky Řecka

 • k bodu 9: Platí následující povinnosti cestujících:
  • Cestující nesmí dělat hluk (například používat rádio na hlasitém odposlechu).
  • Nesmí lepit nálepky, sdílet tištěné materiály, obchodovat se zbožím, provádět propagandu v jakékoli formě, hrát na hudební nástroje nebo žebrat.
 • k bodu 11.2: Děti a nezletilé osoby, které ještě nedosáhly věku 7 let, budou moci cestovat na všech vnitrostátních a mezinárodních plánovaných spojích pouze v případě, že je doprovází dospělá osoba.
 • k bodu 11.3: Děti a nezletilé osoby ve věku od 7 do 14 let mohou cestovat pouze v případě, že rodič nebo zákonný zástupce písemně potvrdí během rezervace, že dotyčná nezletilá osoba je schopna a zvládne zahájit cestu bez doprovodu a bez dozoru. Společnosti Flix, FlixCompanies a jejich přidružené společnosti výslovně nepřebírají odpovědnost za dohled nad nezletilou osobou. Děti, které cestují samy, nesmí cestovat přes noc a přes státní hranice. Kromě toho nejsou děti, které cestují samy, oprávněny k účasti na cestách zahrnujících přesedání.
 • k bodu 11.4: V případě spojů mezi Řeckem a členskými státy EU, mohou děti a nezletilé osoby cestovat nezávisle po dosažení věku 6 let. V případě dětí s doprovodem musí doprovod dítěte umístit kočárek do zavazadlového prostoru.
 • k bodu 16.1: Cestující, kteří cestují mezi Řeckem a jinými členskými státy, mohou přepravovat malá zvířata na odpovědnost cestujícího a podle úsudku řidiče nebo jiného oprávněného personálu dopravce v závislosti na obsazenosti (kapacitě) vozidla a bezpečnosti cestujících (s výjimkou asistenčních psů), pokud:
  • Zvířata jsou umístěna v bezpečné přepravní kleci uzavřeného typu s rozměry do 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • Doprovází je vlastník nebo držitel.
  • Vlastník nebo držitel má u sebe osobní zdravotní kartu – pas zvířete.
  • Vlastník nebo držitel zvířete se zdržuje v jeho blízkosti a dbá na to, aby nedošlo ke zranění nebo obtěžování ostatních cestujících.
  • Zvířata umístí do volných prostor vozidel, mimo chodby, místa vstupu/výstupu a ověřování jízdenek, aby neohrozili bezpečnou přepravu ostatních cestujících.
  • V případě meziměstské a intrakomunitární pravidelné a příležitostné dopravy musí být zvířata přemísťována povinně v prostoru pro cestující a v žádném případě v zavazadlovém prostoru (včetně v případě zvířat v balíku).
  • Konkrétně se jedná o asistenční psy, konkrétně vyškolené vodicí psy pro slepé osoby a asistenční psy pro osoby s postižením pohyblivosti, jakož i psy ve výcviku, kteří jsou přepravováni jako asistenční psi, a to následovně:
  • Bez klece a náhubku, pokud jsou na vodítku, bez ohledu na jejich velikost.
  • Uživatel, případně cvičitel služebního psa je povinen na požádání kontrolora jízdenek nebo k tomu zvlášť pověřeného personálu mít u sebe a předložit doklady o výcviku zvířete stanovené zákonem (zda je vycvičený nebo ve výcviku), o jeho zdravotním stavu a o tom, že uživatel nebo cvičitel psa je držitelem příslušného osvědčení a dokladu o používání zvířete.
  • V případě uživatele nebo školitele, který je občanem EU nebo občanem třetí země, ale pobývá v Řecku po krátkou dobu, musí potřebné dokumenty vydané oficiálním úřadem nebo službou ze země původu být přeloženy do anglického jazyka. V případě dlouhodobého pobytu v Řecku (tj. z pracovních důvodů, trvalého pobytu atd.) musí být výše uvedené dokumenty úředně přeloženy do řeckého jazyka řeckými orgány v zahraničí (velvyslanectví atd.) v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů.
  • Uživatel, případně cvičitel služebního psa se musí postarat o udržování čistoty ve vozidle a nerušený průjezd a pohyb ostatních cestujících.

Je třeba poznamenat, že v případě vzniku škody platí obecná ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti majitele zvířete za škodu, kterou způsobil jiné osobě (čl. 924 CV).

 • k bodu 14: Dopravce a jeho spolupracovníci jsou povinni pojistit cestující pro případ dopravní nehody po celou dobu přepravy, včetně doby nastupování a vystupování z vozidla.