§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Všeobecné obchodní a rezervační podmínky

Stav: 04/06/2018

1 Oblast platnosti

Obchodní podmínky a Zvláštní rezervační podmínky platí pro využití webových portálů a rezervaci jízdenek u společnosti FlixBus.

2 Smluvní partner

Smluvním partnerem pro rezervaci jízdenky (prodejcem jízdenky) a pro využití webových portálů je společnost FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov, dále označovaná jako FlixMobility.

3 Komerční využití webového portálu

3.1 Stránky, nabízející porovnání cen, mohou se společností FlixMobility uzavírat písemné smlouvy, přičemž je jim povoleno získávat, zpracovávat a zveřejňovat ceny a jízdní řády společnosti FlixMobility.

3.2 Není povoleno využívat webové portály společnosti FlixMobility pro jiné než soukromé nebo komerční záměry. Používání automatizovaných systémů, které extrahují údaje těchto webových stránek pro komerční využití („screen scraping“), je zakázáno. Společnost FlixMobility si vyhrazuje možnost pronásledovat nedodržování patřičným způsobem.

4 Platba a dárkové karty

4.1 Jízdenky lze podle místa rezervace zaplatit různými platebními metodami:

  • Na internetu: PayPal, povolení k inkasu, kreditní karta (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Vyhrazujeme si při každé rezervaci, že nebudeme nabízet určité způsoby platby a že poukážeme na jiný způsob platby.
  • Na palubě vozidla: V hotovosti.
  • V prodejnách / cestovních kancelářích: Všechny platební prostředky, které agentura nabízí, v každém případě platba v hotovosti.
  • Telefonicky: Kreditní karta (Mastercard/Visa/Amex), povolení k inkasu pro zákazníky s bydlištěm v Německu.
4.2 Zvláštní podmínky při platbě prostřednictvím kreditní karty:

4.2.2.1 Zakoupení prostřednictvím kreditní karty

4.2.2.2 Při platbě kreditní kartou následuje zatížení zákazníkova účtu při ukončení rezervace. Při platbě kreditní kartou pověřuje zákazník jím zvolenou kreditní instituci již při rezervaci, aby společnosti FlixMobility nebo jím pověřené třetí osobě v případě zpětné platby oznámila na vyžádání jméno zákazníka a jeho plnou adresu, aby společnost FlixMobility mohla uplatnit vůči zákazníkovi své nároky.

4.2.2.3 V případě zpětné platby při zaplacení kreditní kartou hradí skutečně vzniklé bankovní poplatky cestující. Navíc případně vznikají stornovací poplatky. Cestující má možnost doložit, že při zpětné platbě vznikly nižší náklady, anebo nevznikly žádné náklady. Zákazník může být při zpětné platbě v případě zaplacení kreditní kartou přechodně nebo dlouhodobě zablokován.

4.2.3 Po neúspěšném vystavení upomínek budou společností FlixMobility předány pohledávky k dalšímu zpracování externímu poskytovateli. Společnost FlixMobility může za tím účelem předat tomuto externímu poskytovali všechny potřebné osobní údaje dlužníka.

4.2.4 Přepočet; právo na zadržení

4.2.4.1 Právo na přepočet náleží zákazníkovi jen tehdy, když byly jeho protinároky právoplatně zjištěné, anebo námi nezpochybňované nebo uznané. Mimo to má právo na zadržení jen tehdy, když se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním poměru.

4.2.4.2 Nachází-li se zákazník vůči nám v prodlení s určitou platební povinností, pak se veškeré stávající pohledávky ze stejného smluvního poměru stávají okamžitě splatné.

4.2.5 Platební poplatky

4.2.5.1 Celková cena jízdenky, uvedená v online shopu, zahrnuje také platební poplatky třetích poskytovatelů za způsob platby, který jste zvolili, a které jste povinni uhradit stejně jako zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty.

4.2.5.2 Zákazníci, kteří zvolili platební metodu, spojenou s povinnými platebními poplatky, jsou povinni zaplatit poplatek ve výši 2,1 % plus DPH z celkové hodnoty nákupního košíku. V každém státě je k dispozici minimálně jedna platební metoda, která je běžná a bez poplatků.

4.3 Platby dárkovými kartami:

4.3.1 Za jednu rezervaci lze zaplatit maximálně jednou dárkovou kartou. Dárkové karty lze uplatnit pouze online nebo v našich prodejních agenturách.

Dárkové karty v hodnotě určité měny, takzvané měnové dárkové karty, se vztahují na celý nákupní košík.

Procentní dárkové karty a dárkové karty na jízdu zdarma lze započítat jen na čistou cenu jízdenky. Neplatí pro dodatečné servisní výkony (např. servisní paušály, příplatky za jízdní kola nebo zavazadla).

4.3.2 V rámci akcí s dárkovými kartami konanými společností FlixMobility coby reklamní opatření jsou druh a použití dárkové karty omezeny na tři dárkové karty na osobu. Pokud by jedna osoba uplatnila více než tři dárkové karty stejné akce, může společnost FlixMobility stornovat ty rezervace, které přesahují první tři rezervace. V rámci speciálních akcí může dojít i k odklonu od tohoto pravidla.

4.3.3 Dárkové karty, které byly vystaveny v rámci reklamního opatření nebo kulantně, propadají během prvního procesu rezervace.

4.3.4 Komerční využití, především další prodej dárkových karet, je zakázáno a bude společností FlixMobility sankcionováno zablokováním jízdenky a/nebo uplatňováním nároků na úhradu škody.

4.3.5 Vyplacení hodnoty dárkové karty v hotovosti je vyloučeno.

4.3.6 V případě podvodu, pokusu o oklamání nebo podezření z jiné ilegální aktivity, které souvisí s nákupem dárkových karet nebo platbou dárkovou kartou nebo převodem dárkové karty, je společnost FlixMobility oprávněna k tomu, aby patřičný zákaznický účet zavřela a/nebo požadovala alternativní způsob platby a/nebo zablokovala dárkové karty. Na opětovné povolení nebo vyplacení dotyčných dárkových karet neexistuje žádný nárok.

4.3.7 V případě podvodu, pokusu o oklamání nebo podezření z jiné ilegální aktivity, které souvisí s nákupem dárkových karet nebo platbou dárkovou kartou nebo převodem dárkové karty je společnost FlixMobility oprávněna k tomu, aby jízdenky, které byly uplatněním takové dárkové karty částečně nebo kompletně zaplaceny, stornovala.

4.4 Uplatnění dárkových kódů Interflix

4.4.1 Za jednu rezervaci lze zaplatit maximálně jedním dárkovým kódem. Dárkové kódy se aktivují automaticky během 48 hodin a mohou se uplatňovat pouze online nebo v našich partnerských agenturách.

4.4.2 Dárkové kódy jsou platné tři měsíce.

4.4.3 Zakoupit lze pouze přímé spojení, s výjimkou jízd tam a zpět. Místo odjezdu nemusí být místem určení.

4.4.4 Dárkové karty a kódy jsou vázány na určitou osobu a nejsou přenosné.

4.4.5 Změna rezervace se může vykonat pouze prostřednictvím zákaznického servisu. Storno je vyloučeno.

4.4.6 Komerční využití, především další prodej dárkových kódů, je zakázán a bude společností FlixMobility sankcionován zablokováním jízdenky a/nebo uplatňováním nároků na úhradu škody.

4.4.7 Vyplacení hodnoty dárkové karty a kódu v hotovosti je vyloučeno.

4.4.8 Každá cesta, která se rezervuje pomocí dárkové karty, probíhá odděleně od ostatních cest.

4.4.9 Cestující má právo odstoupit od smlouvy během 14 dnů. Výpověď se podává písemně.

4.5 Cenové akce

4.5.1 Cenové akce, které společnost FlixMobility GmbH uskutečňuje v rámci marketingových aktivit, a zakoupení zlevněných jízdenek jsou omezeny na 3 jízdenky na osobu. Když někdo zakoupí více než 3 jízdenky v rámci stejné cenové akce, pak může společnost FlixMobility GmbH stornovat všechny rezervace, které přesahují první 3 jízdenky. U speciálních nabídek se od tohoto pravidla může upustit.

4.5.2 Komerční využití, především další prodej jízdenek, není povoleno a bude společností FlixMobility GmbH sankcionováno tím, že budou jízdenky zablokovány a/nebo budou uplatňovány nároky na úhradu škody.

4.5.3 V případě podvodu, pokusu o oklamání nebo podezření na jiné ilegální aktivity, které souvisí s nákupem, vrácením nebo převedením jízdenky, si společnost FlixMobility GmbH vyhrazuje právo na to, aby příslušný zákaznický účet zavřela a/nebo si vyžádala alternativní platební metodu a/nebo aby zrušila platnost jízdenek. Společnost FlixMobility GmbH neuznává žádné nároky na uznání platnosti nebo navrácení takovýchto jízdenek.

4.5.4 V případě podvodu, pokusu o oklamání nebo podezření na jiné ilegální aktivity, které souvisí s nákupem, vrácením nebo převedením jízdenky, si společnost FlixMobility GmbH vyhrazuje právo na to, aby stornovala ty jízdenky, které byly kompletně nebo částečně získány vrácením jízdenek.

4.5.5 Jízdenky, získané v rámci určité nabídky, pro které po uplynutí této nabídky platí jiné podmínky, se musí zakoupit za plnou cenu, která platí v den jízdy / platnosti jízdenky.

5 Storno

5.1 Storno může být provedeno buď s novou rezervací jiné jízdenky (storno s novou rezervací) nebo nepoužitím jízdenky s následujícím uhrazením podle bodu 5.6. Změna nebo storno rezervace u řidiče není možné.

5.2 Storno s novou rezervací (např. trasa, doba odjezdu, datum odjezdu) se může uskutečnit výhradně na webových stránkách společnosti FlixBus nebo u partnerských agentur a prodejen jízdenek společností skupiny FlixCompanies nejpozději 15 minut před plánovanou dobou odjezdu. Jedna cesta tam a zpět platí jako jedna rezervace.

5.3 V případě storna s novou rezervací se vystaví takzvaná dárková karta na storno. Tato dárková karta na storno platí 12 měsíců a opravňuje cestujícího, aby během této doby vykonal novou rezervaci v hodnotě dárkové karty. Pokud je cena nové rezervace vyšší než cena dárkové karty, pak musí cestující zaplatit rozdílovou hodnotu. Pokud cena leží pod hodnotou dárkové karty, zůstává zbytková hodnota dárkové karty na storno zachována a může se použít, resp. spotřebovat při další rezervaci. U časově omezených akčních nabídek může docházet k odchylkám od těchto pravidel. Bližší informace obsahují speciální akční podmínky, které lze najít na webových portálech.

5.4 Za jeden stornovací proces s novou rezervací se za stornovanou jízdu a cestujícího účtuje stornovací poplatek. Dárková karta na storno se vystavuje ve výši ceny jízdenky s odečtením nákladů na stornovací proces. V případě změny jména cestujícího se musí zaplatit rozdíl v ceně, pokud cena jízdenky během uplynulého období stoupla. Změna telefonního čísla je bezplatná.

5.5 Pokud se při rezervaci používá dárková karta na storno, pak pro novou jízdu platí také pravidla a podmínky, platící pro storno.

5.6 Pokud se jízdenka, za kterou mají společnosti skupiny FlixCompanies poskytnout přepravu, nepoužije k jízdě, pak se poplatek za přepravu na vyžádání a při předložení jízdenky vrátí s odečtením poplatku za zpracování ve výši 15 EUR za jízdu a cestujícího, pokud cestující není schopen doložit, že nevznikla škoda nebo nevznikla za nižší hodnotu. Povinnost dokázat nepoužitou jízdenku má cestující. Na osobu a jízdu se vystavuje jedna jízdenka. Spojení s přestupem jsou považována za jednu jízdu. Žádost lze podat neformálním způsobem. Zasílá se společnosti FlixMobility nebo společnosti FlixBus DACH, případně poštou na adresu FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 Mnichov nebo na FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlín. Poplatek za zpracování se sníží na částku 2 EUR za jízdu a cestujícího plus případný poplatek za převod, pokud je dopravcem společnost FlixMobility GmbH nebo FlixBus DACH GmbH a pokud je žádost podána neodkladně, nejpozději během jednoho týdne po uplynutí platnosti jízdenky.

5.7 Veškeré výše uvedené zpracovatelské poplatky, stornovací poplatky a případný poplatek za platební příkaz neplatí, bylo-li jejich zaplacení vyžádáno za podmínek, které způsobila společnost FlixMobility GmbH nebo společnosti Flix. Navrácení jízdného s odečtením případných zpracovatelských poplatků a případného poplatku za platební převod se provádí výhradně na účet, který zákazník uvedl při rezervaci, a při platbě kreditní kartou na jeho účet kreditní karty.

6 Soudní příslušnost

Příslušným soudem pro obchodníky, zaregistrované v registru, právní osoby a fyzické osoby, které nemají příslušný soud v tuzemsku, a rovněž pro fyzické osoby, které po uzavření přepravní smlouvy přeložily své bydliště nebo jejich běžné místo pobytu do zahraničí, jejichž bydliště nebo běžné místo pobytu v okamžiku podání obžaloby není známo, je Mnichov.

7 Neplatnost jednotlivých ustanovení

Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek a Zvláštních přepravních podmínek stala zčásti nebo zcela neúčinná nebo neplatná, neovlivňuje to v zásadě účinnost zbývajících částí přepravní smlouvy.

 

II Odlišná ustanovení dalších států

1.  Švédsko
  • k bodu 4.1: Ve Švédsku jsou na palubě vozidel akceptovány jen platby kartou (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Kromě toho lze ve Švédsku získat jízdenku u řidiče mobilním platebním systémem, založeným na NFC. (např. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
2.  Polsko
  • k bodům 4.2.4.1 a 4.2.4.2: Tato ustanovení neplatí pro spojení, která provádí společnost FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • k bodu 5.4: Na spojení, která provádí společnost FlixBus Polska sp. z o.o., se nevztahuje stornovací poplatek.
  • k bodu 5.6: Zpracovatelský poplatek se nevztahuje na spojení, která provádí společnost FlixBus Polska sp. z.o.o.