Blíž lidem, blíž přírodě – Jsme hrdým patronem obnovy přírodní lokality v Doupovských horách

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Flix je propojování menších obcí s regionálními centry. Polovinu destinací, které v Česku obsluhujeme, tvoří právě obce a města do 20 tisíc obyvatel.

Díky tomu jsme součástí stovek komunit po celé zemi. Komunit, jejichž členům naše autobusy zjednodušují každodenní život. Když se pak naskytne příležitost podpořit a dále rozvíjet i blízké okolí těchto komunit, vidíme v tom smysl.

Proto jsme se v roce 2024 stali patronem projektu, který má obnovit rozsáhlou přírodní lokalitu v Doupovských horách.

O lokalitě Jakubovských rybníků

Jde o soubor pozemků na kraji obce Jakubov, 12 km vzdušnou čarou od Klášterce nad Ohří, kde od roku 2024 nově stavíme, 15 km od Karlových Varů a jen pár metrů od hranic Vojenského újezdu Hradiště.

Tvoří je 15 hektarů travnatých luk, zarostlých strání, mladých lesů, dvou rybníků a jednoho mokřadu.
Tato přírodní lokalita má potenciál být významným lokálním centrem biodiverzity – je relativně odlehlá a zároveň leží ve svažitém, náročně přístupném terénu, což ji ochránilo před mnoha faktory lidské činnosti. Udržela si svůj specifický ráz, není odvodněná melioračními systémy a neobklopují ji pole, takže do ní netečou splachy hnojiv, pesticidů a další agrochemie.

Staré rány

Mohlo by to tedy vypadat, že je vše v pořádku. Tato lokalita se ale bohužel potýká s řadou starých zátěží.

Ještě v roce 1938 to byla upravená a velmi členitá zemědělská krajina, kde lidé na rovnějších místech s hlubší půdou obhospodařovali pole a v mokřejších částech a na svazích udržovali louky a pastvy. Tuto mozaiku doplňovaly polní cesty, meze a ovocné stromy, solitérní stromy a remízky se snosy kamení posbíraného z polí i luk.

V 50. letech začala velká proměna – políčka přestala být obhospodařována a stala se většinou loukami, na místě původních mokrých luk vznikly rybníky, louky na stráních zase zarostly náletem dřevin a staly se mladým lesem.

Lokalita tak utrpěla velmi rychlou a rozsáhlou směnou kultur. Tím se sice otevřela cesta k postupné samovolné obnově, zároveň ale došlo k zániku mnoha přírodních stanovišť s tehdy výjimečnou biodiverzitou. Z jejich rozmanitosti se nedochovalo téměř nic.

Projekt obnovy

Lokalita je už teď domovem mnoha ohrožených druhů rostlin i zvířat. Patří k nim například kriticky ohrožené ryby karas obecný a slunka obecná.

Kromě toho se v ní daří mnoha druhům obojživelníků (mimo jiné třem druhům vzácných čolků) a ptáků – od ledňáčků říčních přes orly mořské po čápy černé. U kamenitých břehů jednoho z rybníků se vědcům dokonce podařilo zdokumentovat výskyt kriticky ohrožené kočky divoké.

Další velmi vzácné druhy mají potenciál se do lokality vrátit. Je mezi nimi například největší v Česku žijící had, užovka stromová, nebo půvabné orchideje – prstnatce májové.

To a mnohem více umožní rozsáhlý, několikaletý projekt obnovy, který vytvořila environmentální společnost Refugium. Odstartuje na podzim roku 2024 a v různých etapách poběží na celém území lokality po následujících 5 let.

O Refugiu

Refugium je v Praze sídlící environmentální společnost, která vznikla s cílem podpořit návrat biodiverzity do české krajiny. Vykupuje přírodní lokality, mnohdy výrazně poničené, zajišťuje jejich revitalizaci a také následnou dlouhodobou péči. Do těchto aktivit shání a zapojuje partnery ze soukromého sektoru.

Náš patronát

Projekt „Obnovy přírodních biotopů v Doupovských horách“ jsme podpořili částkou 1 000 000 Kč.

Chceme tak přispět ke zlepšení životního prostředí v blízkosti našich zastávek a zároveň se zapojit do celoevropského trendu, který zdůrazňuje, jak důležitá je obnova poničených ekosystémů. Ty totiž lidstvu poskytují mnoho nedocenitelných služeb – mimo jiné čištění vody a ovzduší, regulaci klimatu nebo zadržování uhlíku. Zdravé ekosystémy se navíc lépe přizpůsobují změnám, kterými krajina prochází.

Pavel Prouza

Chceme, aby se našim zákazníkům lépe žilo. Refugium a revitalizace krajiny nad Jakubovem je skvělým příkladem toho, jak můžeme pomoci v oblasti, kde naše autobusy zastavují.

Rádi se tímto krokem přidáváme k Refugiu, které stejně jako my chce jít cestou, kdy byznys pomáhá skutečným pozitivním změnám s jasným dopadem na životní prostředí v našem okolí. Věřím, že se projekt obnovy zdárně povede a společně budeme svědky návratu přirozených obyvatel do prostředí, jaké v místě panovalo před nešťastnými zásahy člověka.

Pavel Prouza

Výkonný ředitel FlixBusu pro Česko, Slovensko a Maďarsko

Mobilita budoucnosti

Společnost Flix je průkopníkem v oblasti dopravy. Spolu se svými značkami FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç a Greyhound nabízí ke klimatu šetrné, pohodlné a cenově dostupné cestování. Díky výjimečnému obchodnímu modelu a inovativním technologiím vytvořila společnost Flix největší síť dálkových autobusů v Evropě a rychle expanduje v globálním měřítku včetně Spojených států, Kanady, Brazílie a Indie.

Jako průkopník udržitelné dopravy provozuje společnost Flix od roku 2018 první ekologické dálkové vlaky, v roce 2018 zahájila pilotní projekt plně elektrických dálkových autobusů a v roce 2021 uvedla na trh první dálkové autobusy v EU poháněné bioplynem. Na českém trhu s vnitrostátní dopravou působí autobusy FlixBus od roku 2017.

Pavel Prouza

Dopadům našich aktivit na životní prostředí i život místních komunit se ve Flixu věnujeme dlouhodobě. Dali jsme si závazek být do roku 2040 uhlíkově zcela neutrální, což s sebou nese nároky na investice do vývoje alternativních paliv a obměnu autobusové flotily, zavádění procesních změn v řízení firmy i hledání dalších způsobů, jak zlepšit stav prostředí okolo nás.

Pavel Prouza

Díky inovacím v oblasti cestovních technologií poskytuje Flix udržitelnou a cenově dostupnou dopravu více než 78 milionům cestujících ve více než 40 zemích¹ (skrze své značky FlixBus, FlixTrain, Greyhound a Kamil Koç).

Autobusy FlixBus vypouští 26g CO₂ na osobu a kilometr v Evropě.² To je 5x méně emisí CO₂ než při cestování autem³ a 8x méně než letadlem.⁴ Kromě toho se mohou cestující při rezervaci cest rozhodnout offsetovat emise ze své cesty příspěvkem mezinárodně uznávané neziskové organizaci Atmosfair. V roce 2022 se cestující Flixu vyvarovali více než 800 000 tun CO₂ vypuštěných do ovzduší tím, že upřednostnili autobusy FlixBus a vlaky FlixTrain před jinými způsoby dopravy.⁵

Zelené projekty v celé síti spojů:

(2015) Možnost offsetovat CO2 na své cestě
(2018) Elektrické vlaky FlixTrain poháněné energií z obnovitelných zdrojů od GreenPeace Energy v Německu a Švédsku

Testováno na vybraných trzích:

(2018) První elektrické dálkové autobusy
(2020) Autobusy se solárními panely na střeše autobusu

Nové projekty:

(2021) První dálkový autobus na bioplyn s potvrzeným snížením emisí CO2 o 75 %
V nejbližších letech chce Flix uvést na trh první evropský dálkový autobus na vodíkový pohon

FlixBus v Česku

V Česku se zapojujeme do dění rozličných organizací a komunit, které pomáhají dále – od roku 2019 se účastníme uklízecího dne v rámci Ukliďme Česko, dlouhodobě spolupracujeme s centrem pro aktivní seniory Elpida a pomáháme jim více cestovat. Jsme dlouholetým partnerem Automatu v rámci výzvy Do práce na kole a partner zahraničních vzdělávacích exkurzí. Vloni jsme byli patronem Světového dne udržitelné dopravy (OSN) na Ekokalendáři. V neposlední řadě díky slevě 75 % na jízdné pomáháme ekonomicky slabším skupinám obyvatel jako jsou děti, studenti a senioři více cestovat a dělat mobilitu dostupnější i pro ně.

V červnu 2023 Flix vydal první dobrovolnou zprávu ESG, která shrnuje globální cíle a další milníky společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, které jsou pro společnost závazné. Usiluje o dlouhodobé vytváření hodnot v rámci vize o udržitelnosti, jádrem jsou oblasti týkající se planety, lidí, mobility a systematického řízení společnosti. Asi to nejdůležitější je, že do roku 2040 chce v Evropě nabízet uhlíkově neutrální cestování, a to s sebou nese kompletní obměnu flotily autobusů a využití alternativních pohonů.

¹Údaje z roku 2023.; ²Podle vlastní analýzy společnosti Flix provedené organizací Atmosfair na flotile v rámci Evropy, reálná aktuální spotřeba paliva v roce 2019.; ³Na základě výzkumu agentury Umweltbundesamt z roku 2019 ohledně cestování na dlouhé vzdálenosti.; ⁴Podle vlastní analýzy společnosti Flix provedené organizací Atmosfair na flotile v rámci Evropy, na základě reálné aktuální spotřeby paliva v roce 2019 beroucí v potaz pouze vnitrostátní dopravu.; ⁵Srovnání vypočítané na základě hodnot emisí na osobokilometr různých dopravních prostředků (jako auta a letadla) v porovnání s dopravními prostředky společnosti Flix (postaveno na průzkumu společnosti Flix).