Pokud máte potíže při náhledu na tuto webovou stránku, zavolejte nám prosím na +420 228 880 001 nebo se obraťte na FlixBus Google Assistant aplikace.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Ochrana údajů

Předmluva

My, společnost FlixMobility GmbH, včetně našich dceřiných společností (dále společně jen jako: „FlixBus“, „my“ nebo „nás“ v příslušných tvarech) vás tímto chceme informovat o ochraně osobních údajů ve společnosti FlixBus.

Předpisy o ochraně údajů na ochranu osoby, které se zpracování údajů týká, (dále vás budeme označovat jako subjekt údajů, jakož i „zákazník“, „uživatel“, „vy“, nebo „subjekt údajů“) vyplývají zejména z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679; dále jen „GDPR“). Pokud rozhodujeme o účelech a prostředcích zpracování údajů, ať již samostatně nebo společně s ostatními, zahrnuje to především povinnost vás transparentně informovat o druhu, rozsahu, účelu, době trvání a právním základu pro zpracování (viz čl. 13 a 14 GDPR).

Účelem této podnikové směrnice (dále jen „směrnice o ochraně osobních údajů“) je informovat vás o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje.

Naše směrnice o ochraně osobních údajů je formovaná modulárně. Skládá se z části obsahující obecné informace o veškerém zpracování osobních údajů a situacích zpracování, které nabudou účinnosti při každém přístupu na naše webové stránky (oddíl 1 Obecné informace), a ze zvláštní části, jejíž obsah se týká pouze tam uvedených situací zpracování s názvem příslušné nabídky nebo produktu, zejména při návštěvě našich webových stránek, což je podrobněji popsáno zde (oddíl 2 Zvláštní informace).

Další právní informace naleznete zde:

Ohledně společnosti FlixBus:

Podmínky pro rezervace (TCB)

Všeobecné přepravní podmínky (TCC)

Ohledně společnosti FlixTrain:

Podmínky společnosti FlixTrain GmbH týkající se jízdného

Přepravní podmínky společnosti FlixTrain GmbH (TCC)

Pro uchazeče o zaměstnání:

Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

1. Obecné informace

1.1 Definice pojmů

Tato směrnice o ochraně osobních údajů je založena na následujících definicích pojmů uvedených v čl. 4 GDPR:

 • osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Osoba je identifikovatelná, pokud ji lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátory, jako například, jméno, identifikační číslo, síťový identifikátor, údaje o poloze nebo pomocí informací týkajících se její fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity (čl. 4 odst. 1 GDPR). Identifikovatelnost lze zajistit rovněž propojením těchto informací nebo jiných doplňujících znalostí. Nezávisí to na výskytu, formě nebo fyzickém začlenění informací (osobní údaje mohou být obsaženy rovněž ve fotografiích, videozáznamech nebo zvukových záznamech).
 • zpracování“ je jakákoli operace, při které je s osobními údaji nakládáno, ať již automatizovanými prostředky (tj. s podporou technologie) či nikoli. To zahrnuje zejména shromažďování (tj. pořízení), zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů, jakož i změnu definice cíle nebo účelu, který byl původně použit jako základ pro zpracování údajů (čl. 4 odst. 2 GDPR).
 • správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který rozhoduje sám nebo společně s ostatními o účelech a způsobech zpracovávání osobních údajů (čl. 4 odst. 7 GDPR).
 • zpracovatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, výslovně v souladu s jeho pokyny (čl. 4 odst. 8 GDPR).
 • třetí stranou“ je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobami přímo podléhajícími správci nebo zpracovateli, jež jsou oprávněny ke zpracování osobních údajů; to zahrnuje i další právnické osoby patřící do skupiny (čl. 4 odst. 10 GDPR).
 • souhlasem“ subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný údaj o přáních subjektu údajů, který prostřednictvím prohlášení nebo jasného projevu vůle vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají (čl. 4 odst. 11 GDPR).

1.2 Název a adresa správce

Subjekt odpovědný za zpracování vašich osobních údajů (čl. 4 odst. 7 GDPR) je:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-mail servis@flixbus.cz

Další informace o naší společnosti naleznete v právním oznámení.

1.3 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti je vám kdykoli k dispozici, aby zodpověděl všechny vaše dotazy a jako kontaktní osoba pro věci týkající se ochrany osobních údajů.

Její kontaktní údaje jsou:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov

E-mail data.protection@flixbus.com

V případě obecných dotazů týkajících se společnosti FlixBus prosím kontaktujte servis@flixbus.cz.

1.4 Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování osobních údajů je povoleno, je-li dodržen alespoň jeden z právních základů uvedený níže:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zákonná povinnost uchovávání);
 • Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR: zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR: Je-li zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost protichůdné zájmy nebo práva subjektu údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Pro námi prováděné zpracování specifikujeme příslušný právní základ v oddílu 2. Zpracování může rovněž vycházet z více než jednoho právního základu.

1.5 Kategorie příjemců

Za určitých podmínek a v rozsahu, který je přípustný, předáváme vaše osobní údaje našim dceřiným společnostem nebo jsou osobní údaje předávány nám našimi dceřinými společnostmi.

Stejně jako jakákoli jiná větší společnost používáme rovněž externí tuzemské a zahraniční poskytovatele služeb k vyřizování našich obchodních transakcí a spolupracujeme s partnerskými společnostmi doma i v zahraničí. Patří mezi ně například:

 • dopravci (přehled aktuálních dopravců naleznete zde)
 • poskytovatelé služeb (IT)
 • finanční instituce a poskytovatelé platebních služeb
 • partneři pro prodej
 • poskytovatelé zákaznických služeb (interní/externí)
 • provozovatelé obchodů
 • bezpečnostní společnosti
 • (cestovní) pojistitelé
 • další partneři, kteří jsou zapojeni do našich obchodních operací (např. auditoři, banky, pojišťovací společnosti, právníci, dozorové úřady, další strany podílející se na akvizicích společnosti)

Poskytovatelé služeb a partnerské společnosti musí poskytnout záruky, že byla přijata vhodná technická a organizační opatření takovým způsobem, aby zpracování splňovalo zákonné požadavky a práva subjektů údajů byla chráněna.

Osobní údaje předáváme veřejným orgánům a institucím (např. policii, státnímu zastupitelství, dozorčím orgánům), pokud existuje odpovídající povinnost/povolení.

Pro námi prováděné zpracování specifikujeme kategorie příjemců údajů v oddílu 2.

1.6 Požadavky na předávání osobních údajů do třetích zemí

V rámci našich obchodních vztahů mohou být vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami nebo zpřístupněny třetím stranám, které se mohou rovněž nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), tj. ve třetích zemích.

Bude-li to nutné, budeme vás v příslušných částech oddílu 2 informovat o příslušných podrobnostech předání do třetích zemí v souvislosti se zpracováním, které provádíme.

Evropská komise potvrzuje, že některé třetí země poskytují úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardem EHP prostřednictvím takzvaných rozhodnutí o přiměřenosti (seznam těchto zemí a kopii rozhodnutí o přiměřenosti lze stáhnout na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

V jiných třetích zemích, do kterých mohou být osobní údaje předávány, však nemusí existovat soustavná vysoká úroveň ochrany údajů z důvodu nedostatku zákonných ustanovení. V takovém případě zajistíme odpovídající ochranu údajů.

To je možné například prostřednictvím závazných nařízení společnosti (označovaných jako „závazná firemní pravidla“), standardních smluvních ustanovení Evropské komise o ochraně osobních údajů, certifikátů a uznávaných kodexů chování.

Je-li to nezbytné pro vaši rezervaci a související poskytnutí a zpracování přepravních služeb, je předání osobních údajů do třetích zemí požadované za tímto účelem povoleno v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR.

Přejete-li si získat podrobnější informace o tomto tématu, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.7 Doba uložení a výmaz údajů

Doba uložení shromážděných osobních údajů závisí na účelu, pro který údaje zpracováváme. Údaje budou uloženy tak dlouho, jak bude nezbytné k dosažení zamýšleného účelu.

V případě námi prováděného zpracování specifikujeme v oddílu 2, jak dlouho budeme údaje uchovávat. Není-li výslovná doba uložení uvedena níže, budou vaše osobní údaje vymazány nebo blokovány, jakmile přestane platit účel nebo právní základ pro uložení.

K uložení však může dojít nad rámec stanovené doby v případě (hrozícího) právního sporu s vámi, nebo pokud je zahájeno jiné soudní řízení, nebo pokud je uložení stanoveno zákonnými ustanoveními, která se vztahují na nás jako správce. Pokud vyprší doba uložení předepsaná zákonnými ustanoveními, budou osobní údaje zablokovány nebo vymazány, nebude-li vyžadováno další uložení a pokud k tomu neexistuje právní základ.

1.8 Automatizované rozhodování (včetně profilování)

Nemáme v úmyslu použít osobní údaje shromážděné od vás pro jakékoli postupy zahrnující automatizované rozhodování (včetně profilování). Budeme-li si přát tyto postupy zavést, budeme vás o tom informovat jinde v souladu se zákonnými ustanoveními.

1.9 Není žádná povinnost poskytnout osobní údaje

Uzavření smlouvy s námi zásadně nezávisí na tom, zda nám předem poskytnete osobní údaje. V zásadě také neexistuje zákonná nebo smluvní povinnost poskytnout nám vaše osobní údaje; je však možné, že určité nabídky budeme moci poskytnout pouze v omezeném rozsahu nebo vůbec, pokud neposkytnete údaje, které jsou k tomu potřebné.

1.10 Zákonná povinnost předat určité údaje

Za určitých okolností se na nás může vztahovat zvláštní zákonná nebo právní povinnost poskytnout osobní údaje třetím stranám, zejména veřejným orgánům.

1.11 Zabezpečení údajů

Ke shromažďování vašich údajů používáme vhodná technická a organizační opatření, s přihlédnutím k nejnovější technologii, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování, jakož i existujícím rizikům porušení zabezpečení osobních údajů (včetně pravděpodobnosti a dopadu takové události), za účelem ochrany subjektu údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací s údaji, jejich částečnou nebo úplnou ztrátou nebo zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran (např. používáme šifrování TLS pro naše webové stránky). Naše zabezpečovací opatření jsou neustále zlepšována, aby byl zohledněn technologický vývoj.

Na požádání vám rádi poskytneme další informace. V této souvislosti se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo našeho CISO (vrchního pověřence pro bezpečnost informací).

Jeho kontaktní údaje jsou:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov

E-mail it-security@flixbus.com

1.12 Vaše práva

Svá práva týkající se vašich osobních údajů můžete jakožto subjekt údajů uplatnit kdykoli, zejména tak, že nás budete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v oddílu 1.2. Subjekty údajů mají podle GDPR následující práva:

Právo na informace
Můžete požadovat informace v souladu s čl. 15 GDPR o svých osobních údajích, které byly námi zpracovány. Ve své žádosti o informace byste měli objasnit svůj problém, abyste nám usnadnili shromáždění potřebných údajů. Na požádání vám poskytneme kopii údajů, které jsou předmětem zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že vaše právo na informace může být za určitých okolností v souladu se zákonnými ustanoveními omezeno.

Právo na opravu
Pokud informace, které se vás týkají, (již) nejsou správné, můžete požádat o opravu v souladu s čl. 16 GDPR. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete požádat o jejich doplnění.

Právo na výmaz
Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů v souladu s ustanoveními čl. 17 GDPR. Vaše právo na výmaz závisí mimo jiné na tom, zda údaje, které se vás týkají, vyžadujeme i nadále k plnění našich zákonných povinností.

Právo na omezení zpracování
V souladu s ustanovením čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají.

Právo na přenositelnost
V souladu s ustanovením čl. 20 GDPR, máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání jinému správci.

Právo vznést námitku
V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Můžete vznést námitku proti zasílání reklamy kdykoli s účinkem do budoucna, v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR (námitka proti reklamě v případě přímého marketingu).

Právo na odvolání
Domníváte-li se, že jsme při zpracování vašich údajů nedodrželi ustanovení nařízení o ochraně údajů, můžete si stěžovat u dozorčího orgánu pro ochranu osobních údajů ohledně zpracování svých osobních údajů, například u dozorčího orgánu pro ochranu osobních údajů, kterému podléháme:

Bavorský státní úřad pro dohled nad ochranou údajů, Promenade 18, 91522 Ansbach

Právo odvolat souhlas
Svůj souhlas se zpracováním svých údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. To rovněž platí pro prohlášení o souhlasu, která byla vydána před účinností GDPR, tj. před 25. 5. 2018.

2. Zvláštní informace

2.1 Návštěva našich webových stránek

Informace o společnosti FlixBus a službách, které nabízíme, naleznete zejména na adrese https://www.flixbus.cz/ / https://www.flixtrain.com/, včetně souvisejících podstránek (dále společně jen „webová stránka“ nebo „webové stránky“). Při návštěvě našich webových stránek jsou zpracovávány vaše osobní údaje.

2.1.1 Poskytování webových stránek

Při používání webových stránek pro informační účely shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Data protokolu: při návštěvě našich webových stránek se na náš webový server uloží záznam dat protokolu (označovaný jako „soubory protokolu serveru“). Skládá se ze:

 • stránky, ze které byla stránka požadována (označována jako URL refereru)
 • názvu a adresy URL požadované stránky
 • data a času žádosti o přístup (v časovém pásmu serveru)
 • verze použitého webového prohlížeče
 • IP adresy požadujícího počítače
 • množství přenesených dat
 • operačního systému
 • zprávy, zda byl požadavek úspěšný (stav přístupu/stavový kód Http)
 • rozdílu v časovém pásmu GMT

Poskytovatele služeb IT používáme k hostování našich webových stránek a ke statistickému vyhodnocování dat protokolu.

Zpracování dat protokolu slouží ke statistickým účelům a zlepšuje kvalitu našich webových stránek, zejména stabilitu a zabezpečení připojení.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je, abychom vám řádně zpřístupnili webové stránky.

2.1.2 Kontaktní formuláře

V případě, že použijeme kontaktní formuláře jsou tímto způsobem přenesené údaje zpracovávány (např. titul, příjmení a jméno, adresa, společnost, e-mailová adresa a čas přenosu, předmět dotazu).

Zpracování údajů kontaktního formuláře probíhá za účelem zpracování dotazů a v závislosti na podstatě a předmětu vašeho dotazu, buď na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jde o dotaz související se smlouvou, nebo v jiných případech na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a naším oprávněným zájmem je zpracování kontaktních dotazů.

Pro zpracování těchto úkolů využíváme poskytovatele zákaznických služeb k zodpovězení dotazů zadaných prostřednictvím našich kontaktních formulářů.

Kromě toho ukládáme údaje týkající se kontaktního formuláře a příslušnou IP adresu, abychom splnili naše povinnosti poskytovat důkazy, za účelem zajištění dodržování a dokumentace zákonných povinností a abychom mohli vyjasnit jakékoli možné zneužití vašich osobních údajů a zajistit zabezpečení našich systémů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo f) GDPR.

2.1.3 Rezervace, poskytování a zpracování přepravních služeb

Při rezervaci jízdenek pro přepravní služby shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • e-mailová adresa
 • příjmení a jméno
 • údaje o spojení
 • údaje o platbě
 • datum narození (u přepravních služeb, kdy se na děti vztahuje speciální cena)
 • souhlas s příslušnými podmínkami
 • informace o rezervaci místa předem
 • údaje o zavazadlech
 • jazyk rezervační domény
 • rezervační kanál (webové stránky nebo aplikace)

Rovněž máte možnost uvést kontaktní telefonní číslo pro případ zpoždění nebo změn v itineráři vaší cesty (volitelné).

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem rezervace, poskytování a zpracování přepravních služeb včetně služeb zákazníkům, jakož i za účelem splnění zákonných povinností.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.

Některé z těchto údajů používáme také pro doporučení produktů, viz oddíl 2.1.4, a pro informační bulletin viz oddíl 2.1.5, a zákaznický účet viz oddíl 2.1.6.

Při rezervaci jízdenek pro mezinárodní přepravní služby jsou v závislosti na místě odjezdu a příjezdu shromažďovány rovněž následující kategorie osobních údajů:

 • informace o pohlaví
 • číslo dokladu totožnosti, cestovního pasu nebo číslo průkazu totožnosti
 • informace v souvislosti s opatřeními namířenými k potlačení rozšiřování pandemie COVID-19 (koronavirus) (další informace o tomto tématu naleznete v https://www.flixbus.cz/ochrana-osobnich-udaju-covid-19)

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem rezervace, poskytování a zpracování přepravních služeb včetně služeb zákazníkům, jakož i za účelem splnění zákonných povinností.

Výše uvedené údaje předáváme příslušnému dopravci nebo dopravcům, jakož i veřejným orgánům, pokud existuje odpovídající povinnost/povolení.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c) GDPR.

Potřebné údaje o platbě budou předány poskytovateli platebních služeb pro bezpečné zpracování vámi iniciovaných plateb.

Našimi poskytovateli platebních služeb jsou:

Poskytovatelé platebních služeb Platební možnosti

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemsko
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditní karta
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Zásady ochrany osobních údajů:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditní karta
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Mnichov
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Lucemburk
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR.

U některých rezervací používáme jako zpracovatele rovněž technologie a služby společnosti Distribusion Technologies GmbH (Wattstrasse 10, 13355 Berlín, telefon: +49-30-3465507-50, e-mail: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Doporučování produktů

V povoleném rozsahu můžeme použít e-mailovou adresu získanou v souvislosti s rezervací nebo přepravní službou k pravidelnému zasílání nabídek e-mailem ohledně produktů z naší nabídky podobných těm, které již byly zakoupeny.

K zasílání doporučení produktů používáme jako zpracovatele externí poskytovatele zákaznických služeb.

Tato doporučení produktů obdržíte od nás bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru nebo jste souhlasili s marketingovou komunikací prostřednictvím e-mailu. Rádi bychom vám tímto způsobem poskytovali informace o produktech z naší nabídky, které by vás mohly zajímat, na základě vašich nedávných nákupů u nás.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; naším oprávněným zájmem je informovat vás o naší nabídce produktů a navrhnout vám určité produkty.

Proti použití své e-mailové adresy pro tento účel můžete kdykoli vznést námitku pomocí odkazu pro odhlášení doporučení produktu nebo zasláním zprávy na adresu unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Bulletin

Pokud se rovněž registrujete k odběru bulletinu prostřednictvím našeho registračního odkazu, požádáme vás o souhlas se zpracováním vašich údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, místo bydliště), abychom vám jej mohli pravidelně zasílat e-mailem.

Součást vašeho přihlášení k odběru bulletinu je také váš souhlas s tím, abychom mohli přizpůsobit obsah našeho bulletinu podle vašich potřeb a zájmů.

K registraci pro odběr našeho bulletinu používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení. To znamená, že poté, co se zaregistrujete, pošleme e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, s žádostí o potvrzení, že si přejete bulletin dostávat. Pokud nepotvrdíte svou registraci do 24 hodin, vaše údaje budou zablokovány a automaticky smazány po jednom měsíci.

Bulletin se může týkat veškerého zboží, služeb, produktů, nabídek a propagačních akcí poskytovaných správcem (oddíl 1.2) a/nebo společnostmi přidruženými k správci nebo partnerskými společnostmi.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kromě toho ukládáme IP adresy, které používáte, a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat, že jste registrován(a), a v případě potřeby nám to umožní vyjasnění jakéhokoliv možného zneužití vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro tento účel, je tak činěno na základě našich oprávněných zájmů zajistit dodržování zákonných požadavků a dokumentaci této skutečnosti.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; naším oprávněným zájmem je schopnost prokázat souhlas.

Souhlas s používáním své e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu pro odhlášení odběru bulletinu nebo zasláním zprávy na adresu unsubscribe@flixbus.com. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává tímto zrušením nedotčena.

K distribuci bulletinu používáme externí poskytovatele služeb IT, kteří jednají jako zpracovatelé.

2.1.6 Zákaznický účet

Máte možnost si u nás vytvořit osobní zákaznický účet. V rámci zákaznického účtu chráněného heslem můžete pohodlně spravovat své rezervace a ukládat své údaje pro budoucí cesty.

K vytvoření zákaznického účtu jsou shromažďovány následující povinné informace:

 • e-mailová adresa
 • křestní jméno a příjmení
 • heslo (vámi volitelné)

Tyto údaje používáme ke správě vašeho zákaznického účtu a k vytváření faktur.

Kromě toho můžete do svého zákaznického účtu zadat také číslo mobilního telefonu, abychom vás mohli kontaktovat v případě zpoždění nebo změny itineráře vaší cesty (volitelné).

Můžete se rovněž rozhodnout uložit do svého zákaznického účtu následující další údaje (volitelné):

 • titul
 • datum narození
 • adresa (PSČ, město a země)
 • platební metody

Tyto údaje jsou používány ke správě vašeho zákaznického účtu a k vystavování faktur a lze je rovněž použít k zasílání personalizovaných doporučení produktů (oddíl 2.1.4) a – pokud jste se pro tento účel zaregistrovali – k zasílání bulletinů (oddíl 2.1.5).

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), b) nebo f) GDPR.

V případě, že jste udělil(a) souhlas, ukládají se do vašeho zařízení takzvané trvalé soubory cookie s funkcí „zůstat přihlášeni“, jejichž účelem je zajistit, abyste se při dalších návštěvách našich webových stránek nemuseli znovu přihlašovat. Tato funkce není k dispozici, pokud jste v nastavení svého prohlížeče deaktivovali uložení těchto souborů cookie.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zákaznický účet, a tedy i své uložené osobní údaje, můžete kdykoli aktualizovat nebo vymazat ve svém osobním zákaznickém účtu.

2.1.7 Používání souborů cookie, pluginů a dalších služeb

Při návštěvě našich webových stránek jsou na vašem zařízení ukládány informace ve formě souboru cookie (malý textový soubor). Jsou v něm uloženy informace o vašem používání webových stránek (identifikační ID, datum návštěvy atd.). Soubory cookie používáme, abychom vám usnadnili používat naše webové stránky s různými funkcemi služeb (například rozpoznání předchozích návštěv), a abychom následně mohli lépe přizpůsobit naše internetové nabídky vašim potřebám.

Používání technicky nezbytných souborů cookie je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat vám konkrétní funkce našich webových stránek, vylepšovat je a zajistit bezpečnost a integritu našich webových stránek.

Změnou nastavení vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookie a smazat soubory cookie, které již existují. Z funkce nápovědy ve většině prohlížečů zjistíte, jak provést tato nastavení. Pokud však soubory cookie nepřijímáte, funkce služeb internetové nabídky mohou být narušeny. Proto doporučujeme nechat funkci souborů cookie zapnutou.

Podrobné informace o tom, jak toho dosáhnout v různých prohlížečích naleznete na následujících webových stránkách: youronlinechoices, Network Advertising Initiative a/nebo Digital Advertising Alliance. Naleznete zde také informace o tom, jak můžete soubory cookie odstranit z počítače, jakož i obecné informace o souborech cookie. Používáme různé typy souborů cookie:

Přechodné soubory cookie, které jsou rovněž označovány jako dočasné nebo „relační soubory cookie“, jsou soubory cookie, které jsou odstraněny poté, co opustíte naši online službu a zavřete prohlížeč. Tyto soubory cookie například obvykle ukládají nastavení jazyka nebo obsah objednávky.

Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. To umožňuje například uložit stav přihlášení nebo jakýchkoli hledaných výrazů, které byly zadány. Tyto soubory cookie používáme mimo jiné pro účely měření dosahu nebo pro marketingové účely. Trvalé soubory cookie jsou automaticky odstraněny po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Tyto soubory cookie však můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

Kromě „souborů cookie první strany“, které jsme nastavili jako správce pro zpracování údajů, jsou používány také „soubory cookie třetích stran“, které nabízejí jiní poskytovatelé.

V rámci správy souhlasu (banner souhlasu) vám dáváme možnost rozhodnout se mezi používáním souborů cookie a používáním srovnatelných technologií. Podrobný přehled s komplexními informacemi o používaných službách a přístupu k nastavení vašeho souhlasu, včetně možnosti zrušení, naleznete zde.

2.2 Zákaznické služby

Pokud kontaktujete naše zákaznické služby, shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní iniciativy. Můžete nám je například zaslat e-mailem, telefonicky nebo dopisem. Vaše osobní údaje budou použity pouze k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, nebo za účelem, pro který jste nám tyto údaje poskytli, např. pro zpracování vašich dotazů, technickou správu nebo správu zákazníků.

Tyto údaje (včetně informací o komunikačních prostředcích, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo), jsou poskytovány dobrovolně. Používáme je ke zpracování vašeho dotazu, k plnění zákonných povinností, pokud je to nutné, a pro administrativní účely.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nebo f) GDPR.

V případě telefonického dotazu jsou vaše údaje zpracovávány také telefonickými aplikacemi a částečně také prostřednictvím systému hlasového dialogu za účelem podpory při distribuci a zpracování dotazů.

Pro naše zákaznické služby používáme jako zpracovatele externí poskytovatele zákaznických služeb.

2.3 Přítomnost na kanálech sociálních médií

Vystupujeme na sociálních médiích (aktuálně: Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter). Do té míry, do jaké máme kontrolu nad zpracováním vašich údajů, zajišťujeme dodržování příslušných nařízení o ochraně osobních údajů.

Kromě nás jsou za vystupování společnosti ve smyslu GDPR a dalších předpisů o ochraně údajů odpovědné následující společnosti:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irsko)

Rádi bychom zdůraznili, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů námi je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem jsou efektivní poskytování informací a komunikace.

Další informace o zákonech o ochraně údajů v souvislosti s naší firemní přítomností na kanálech sociálních médií naleznete zde:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy