Všeobecné podmínky White Label společnosti FlixBus

1.    Úvod

Společnost Flix SE (dále jen „FlixBus“) a její globální dceřiné společnosti poskytují největší evropskou síť meziměstských autobusů, která každý den pomáhá milionům lidí dostat se do jejich destinací. Společnost FlixBus poskytuje vyhledávání a rezervaci těchto služeb na webových stránkách nebo ve formě mobilní aplikace, která umožňuje koncovým uživatelům (dále „zákazníci“) navštěvovat webové stránky.

Společnost FlixBus také umožňuje zákazníkům rezervovat služby pozemní přepravy třetích stran nabízené nezávislými dopravci („nabídky dopravců White Label“). V souvislosti s nabídkami dopravců White Label mají zákazníci možnost rezervovat si pozemní přepravu do určité destinace v rámci výběru třetích stran poskytujících pozemní přepravu, které jsou oprávněny společností FlixBus zveřejňovat a zobrazovat určité trasy na jejích webových portálech (takové pozemní přepravní společnosti dále „dopravci“). Společnost FlixBus umožňuje rezervaci nabídek dopravců White Label prostřednictvím webových stránek na adrese booking.FlixBus.com nebo ve formě mobilní aplikace, která zákazníkům umožňuje navštěvovat webové stránky (společně „Platforma White Label“).

Použitelnost nabídky dopravce White Label bude označena přesměrováním na platformu White Label.

Tyto všeobecné obchodní podmínky regulují přístup zákazníků k platformě White Label a smluvní podmínky služeb poskytovaných společností FlixBus a jejími partnery v souvislosti s rezervací nabídek dopravců White Label na platformě White Label.

2.    Využívání služeb

2.1 Služby pozemní přepravy

Ve vztahu k nabídkám dopravců White Label zveřejněným na platformě White Label nenabízí společnost FlixBus zákazníkům žádné přepravní služby. Dopravci jsou jedinou stranou, která poskytuje služby a jsou proto odpovědní za pozemní přepravu, výdej jízdenek a podmínky a smlouvy o přepravě a výdej jízdenek.

Společnost FlixBus není smluvním partnerem ve vztahu k nabídkám dopravců White Label a službám pozemní přepravy spojeným s nabídkami dopravců White Label, a proto nepřebírá žádnou odpovědnost za takovou smlouvu.

Zákazníci berou na vědomí, že vystavení jízdenky, rezervace sedadel pro přepravní službu a poskytování přepravních služeb podléhají všeobecným obchodním podmínkám příslušného dopravce, které budou přijaty při rezervaci nabídky dopravce White Label.

Poukázky společnosti FlixBus (bez ohledu na to, zda se jedná o kreditní poukázky, slevové poukázky nebo poukázky InterFlix) nelze uplatnit v souvislosti s nabídkami dopravce White Label.

2.2 Nastavení platformy White Label

K provozování platformy White Label využívá společnost FlixBus jako partnera třetí stranu, společnost Distribusion Technologies GmbH, se sídlem v Německu (dále „Distribusion“). Společnost Distribusion vyvíjí a provozuje globální distribuční systém (GDS) jízdenek pro pozemní přepravu, který zahrnuje mimo jiné dodání obsahu pozemní přepravy, technickou dodávku řešení platformy White Label pro účely nákupu zákazníkem, zpracování plateb, vypořádání a fakturaci. Společnost FlixBus využívá služby společnosti Distribusion v rámci takzvaného „řešení White Label“ pro technické dodávky obsahu nabídky dopravce White Label a zpracování rezervací nabídky dopravce White Label.

2.3 Poskytnuté informace

Zákazníci musí při používání platformy White Label zajistit poskytnutí pravdivých, platných a aktuálních informací. Společnost FlixBus a/nebo její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo kdykoli ověřit všechny nebo část těchto informací za účelem transparentnosti a odhalení podvodů.

V případě, že si zákazník přeje rezervovat sedadlo pouze pro nezletilou osobu, měl by si být vědom všeobecných obchodních podmínek dopravce dostupných v průběhu procesu rezervace, ověřit si, zda toto umožňují, a postupovat v souladu s nimi.

3.    Ceny a platby

3.1 Ceny a poplatky

S ohledem na nabídku služeb pozemní přepravy dopravce White Label, je poplatek vztahující se na podmínky pozemní přepravy (cena) na cestujícího stanoven na základě výhradního uvážení dopravce nebo jeho partnera.

3.2 Platba

Kromě využívání jejích služeb podle bodu 2.1 společností FlixBus, bude společnost Distribusion také sloužit jako spolupracující partner dopravce. Máte-li jakékoli stížnosti nebo dotazy týkající se platby nabídky dopravce White Label, obraťte se prosím na zákaznický servis společnosti FlixBus. Vaši stížnost nebo dotaz předáme společnosti Distribusion.

Při zakoupení autobusové jízdenky na platformě White Label zaplatí zákazníci částku za jízdenku vydavateli jízdenky, od kterého zákazníci jízdenku zakoupili, a v případě potřeby také servisní poplatek navíc k ceně jízdenky („servisní poplatek“). Před rezervací jízdenky je zákazníkovi zobrazen servisní poplatek (je-li to relevantní).

Pokud si přejete zrušit nabídku dopravce White Label, kterou jste již rezervovali, podívejte se prosím na pravidla pro zrušení níže pod bodem 4.

3.3 Platební metody

Nabídky dopravce White Label na platformě White Label jsou splatné následujícími způsoby platby:

•    Kreditní karty (Mastercard/Visa)
•    Google Pay

Bude-li platba provedena kreditní kartou nebo službou Google Pay, bude stržena z účtu zákazníka po dokončení rezervace. Společnost Distribusion předá jméno držitele karty a údaje o kreditní kartě poskytovateli platebních služeb společnosti Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Nizozemsko.

4.    Podmínky zrušení

V případě zrušení rezervované přepravní služby dopravcem má zákazník v souladu s platnými právními předpisy a/nebo všeobecnými obchodními podmínkami dopravce právo požadovat od dopravce vrácení zaplacené částky a/nebo další práva vůči dopravci podle takových právních předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách dopravce. Ve vztahu k nabídkám dopravců White Label není společnost FlixBus odpovědná a nenese odpovědnost za vrácení jakékoli částky nebo za jakékoli škody nebo ztrátu zisku nebo za organizaci alternativních nebo náhradních přepravních služeb.
 
Pokud ke zrušení dojde ze strany zákazníka, práva na zrušení podléhají všeobecným obchodním podmínkám příslušného dopravce, které budou poskytnuty při rezervaci. Společnost FlixBus si nicméně může ponechat servisní poplatek (pokud existuje).

Pro dopravce, kteří umožňují zrušení a/nebo přeplánování jízdenek online, jsou tyto kroky k dispozici pouze v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami dopravce. V rozsahu, v jakém je online zrušení možné podle všeobecných obchodních podmínek dopravce, lze zrušení provést prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzení rezervace v souvislosti s nabídkou dopravce White Label.

5.    Osobní údaje

V souvislosti s používáním platformy White Label mohou společnosti FlixBus a/nebo Distribusion shromažďovat a zpracovávat některé osobní údaje poskytnuté zákazníky. Při používání platformy zákazníci berou na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společnostmi FlixBus a Distribusion v souladu s platnými zákony a ustanoveními zásad ochrany osobních údajů platformy White Label.

6.    Užití platformy White Label

Společnost FlixBus uděluje zákazníkům nevýhradní, osobní a nepřenosné právo používat platformu White Label a služby pro osobní a soukromé použití zákazníka, a to na nekomerčním základě a v souladu s účely platformy White Label a službami.

Zákazníkům je zakázáno používat platformu a služby White Label a jejich obsah bez předchozího písemného souhlasu společnosti FlixBus. Zákazníkům je zakázáno zejména:
-    použití platformy White Label pro jakékoli komerční nebo ziskově orientované použití;
-    reprodukování, úpravy, přizpůsobování, distribuce, veřejné prezentování a šíření platformy White Label, služeb a obsahu, pokud to není výslovně písemně povoleno společností FlixBus;
-    dekompilace a zpětná analýza platformy White Label nebo služeb; nebo
-    extrahování nebo pokus o extrakci (například pomocí robotů pro vytěžování dat nebo jiného podobného nástroje pro sběr dat a/nebo provádění tzv. „screen scrapingu“) dat platformy White Label.

7.    Role společnosti FlixBus

Platforma je online platformou, na které si zákazníci mohou přímo rezervovat pozemní přepravní službu poskytovanou konkrétním dopravcem uvedeným na platformě White Label. Platforma White Label umožňuje dokončení transakcí ohledně pozemních přepravních služeb mezi zákazníkem a dopravcem, ale společnost FlixBus není smluvním partnerem v souvislosti s nabídkou dopravce White Label a/nebo službami pozemní přepravy spojenými s nabídkami dopravce White Label. Používáním platformy White Label a přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek zákazníci berou na vědomí, že společnost FlixBus není smluvní stranou žádné smlouvy uzavřené mezi zákazníky a dopravci.

Společnost FlixBus neposkytuje žádné přepravní služby a nejedná v postavení dopravce; úloha společnosti FlixBus je omezena na usnadnění přístupu k platformě White Label, a proto nemůže být jako prostředník odpovědná za účinné fungování pozemní přepravy a zejména není odpovědná za:

  • chybné informace sdělené dopravcem týkající se pozemní přepravy;
  • zrušení nebo změnu služby zákazníkem nebo dopravcem;
  • nezaplacení servisního poplatku zákazníkem;
  • chování zákazníků během, před nebo po poskytnutí služby.

Společnost FlixBus nemá kontrolu nad chováním zákazníků a dopravců na platformě White Label. Nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje, a proto ani neodpovídá za stav vozidel používaných pro provádění zarezervované pozemní přepravy.

Uvedení dopravce na platformě White Label nebo na jiných webových stránkách společnosti FlixBus nepředstavuje a nemá představovat doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb, kvalifikace nebo typu přepravních služeb dopravce (nebo jeho zařízení, prostor, vozidel, (hlavních nebo doplňkových) výrobků nebo služeb) a nemělo by za ně být považováno, není-li výslovně uvedeno jinak.

Společnost FlixBus nepřebírá odpovědnost za komunikaci ze strany dopravce nebo s ním na platformě White Label. Nemůžete uplatňovat vůči společnosti FlixBus žádná práva vyplývající ze žádostí a komunikace s dopravcem nebo jakýchkoli uznání dopravce v souvislosti s přijetím sdělení nebo žádosti od zákazníka. Společnost FlixBus nemůže zaručit, že žádosti nebo komunikace s dopravcem nebo z jeho strany budou přečteny, zodpovězeny, přijaty, splněny, provedeny nebo akceptovány (včasně).

8.    Provoz, dostupnost a funkce platformy

Společnost FlixBus a její poskytovatelé služeb se snaží udržovat platformu White Label neustále přístupnou. Přístup však může být dočasně pozastaven bez předchozího upozornění z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace nebo jiných technických potíží týkajících se platformy White Label, přístupu k internetu nebo internetu obecně.

Společnost FlixBus si vyhrazuje právo změnit nebo dočasně nebo trvale pozastavit, zcela nebo zčásti, individuálně nebo obecně přístup k platformě White Label nebo jejím funkcím.

9.    Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou sepsány v češtině a podléhají německému právu.

Místem jurisdikce zapsaných obchodníků a právnických osob, jakož i fyzických osob, jejichž bydliště nebo obvyklé bydliště v době příslušné žaloby není známo, je Mnichov.

10.    Kontaktní informace

V případě dotazů týkajících se služeb pozemní přepravy kontaktujte prosím přímo příslušného dopravce; v případě dotazů týkajících se obecného používání platformy White Label a platebního procesu mohou zákazníci kontaktovat zákaznický servis společnosti FlixBus a dotazy nebo stížnosti týkající se plateb budou zaslány společnosti Distribusion pro příslušnou podporu.