§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Všeobecné obchodní a přepravní podmínky

Datum: 01.03.2018

1 Rozsah platnosti

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu se týkají rezervace cest a přepravy cestujících autobusovými spoji společnosti FlixBus. Vozidla slouží k přepravě cestujících.

2 Smluvní strana

2.1 Smluvní strana zajišťující rezervaci cest

Smluvní stranou zajišťující rezervaci cest (prodejce jízdenek) a užívání on-line portálů je společnost FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov, Německo (dále jen FlixMobility).

2.2 Smluvní strana zajišťující přepravu cestujících autobusem

Smluvní stranou pro příslušnou smlouvu o přepravě cestujících je dopravce určený během rezervačního procesu. Dopravci jsou držiteli potřebných koncesí pro podnikání v silniční dopravě. Z toho vyplývá, že smluvní stranou pro přepravu cestujících jsou buď FlixCompanies (2.2.1) nebo partnerské společnosti (2.2.2).

U dopravce si nelze nárokovat konkrétní vozy pro přepravu. Přímá přeprava se uskuteční prostřednictvím partnerské společnosti pověřené jedním z dopravců.

2.2.1 Společnosti skupiny FlixCompanies:

 • FlixBus B.V.
 • FlixBus CEE South d.o.o.
 • FlixBus CZ
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus Danmark ApS
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus Hungary Kft.
 • FlixBus Inc.
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus North GmbH CEE
 • FlixBus Polska Sp. z.o.o.
 • FlixBus RO SRL
 • FlixBus RS d.o.o.
 • FlixBus Sverige AB
 • FlixMobility GmbH
 • Rodbillet ApS

V případě, že jsou dopravci společnostmi skupiny FlixCompanies, vztahují se na ně i tyto smluvní podmínky.

2.2.2 Partnerské společnosti:

V případě, že jsou dopravci partnerskými společnostmi, vztahují se na ně pouze jejich vlastní obchodní podmínky. Tyto dokumenty lze získat na webových stránkách výše uvedených partnerských společností. Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že tyto dokumenty mohou být dostupné pouze v angličtině.

Partnerské společnosti neprovádějí přepravu cestujících pod značkou FlixBus kromě spoje č. 96 z Vídně do Grazu a spoje č. X96 z Vídně-letiště do Grazu, které provozuje společnost Dr. Richard Linien & Co KG.

2.3 Smluvní strana zajišťující přepravu cestujících vlakem

Smluvní stranou pro příslušnou smlouvu o přepravě cestujících je dopravce určený během rezervačního procesu.

3 Právo na přepravu

3.1 Právo na přepravu vzniká v momentě uzavření smlouvy o přepravě, která je uzavřená v souladu se zákonem o přepravě osob (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) a ustanoveními upravujícími zákonné nařízení týkající se všeobecných přepravních podmínek pro tramvajovou a autobusovou dopravu a pravidelné služby realizované motorovými vozidly (VO-ABB). Právo na přepravu ve spojích, jež provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci, vzniká v případě uzavření smlouvy o přepravě, která je uzavřená v souladu s ustanoveními polského občanského zákoníku a polského zákona o dopravě. V tomto rozsahu neplatí ustanovení 3.1.

3.2 Potvrzení rezervace (viz bod 5.1) opravňuje cestujícího k cestě mezi bodem odjezdu a bodem destinace, jež jsou uvedeny na jízdence. Pozdější nástup do vozidla nebo dřívější výstup z vozidla nedovolují právní předpisy.

3.3 3 Bez předchozí rezervace může být lístek prodán při nástupu do vozidla jen tehdy, pokud je na palubě autobusu volné místo pro požadovanou cestu.

3.4 V případě zastávky na znamení vzniká povinnost k přepravě pouze v případě, že cesta byla rezervována z nebo na tuto zastávku v odpovídající době předem. Zastávky na znamení jsou jako takové označeny v příslušných jízdních řádech. Odpovídající termíny předběžné rezervace jsou stanoveny v příslušných jízdních řádech.

4 Komerční využití webového portálu

4.1  Webové portály porovnávající ceny mohou uzavřít písemnou dohodu se společností FlixMobility, ve které společnost FlixMobility schvaluje obdržení, zpracování a zveřejňování cen a jízdních řádů.

4.2 Je zakázáno používat webové portály FlixMobility pro jiné než osobní nebo pro komerční účely. Používání automatizovaných systémů k získávání dat z těchto webových stránek pro komerční využití („screen scraping“) je zakázáno. Společnost FlixMobility si vyhrazuje právo podniknout kroky proti jakémukoli porušení těchto pravidel.

5 Jízdenky, přepravní poplatky

5.1 Za přepravu musí být uhrazeny stanované přepravní poplatky. Za tímto účelem jsou vydávány jízdenky společností FlixMobility. Za jízdenku je považováno potvrzení rezervace v tištěné formě nebo zobrazené v elektronické podobě (soubor PDF) spolu s platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií. Pokud je rezervace provedena na palubě vozidla, pak je za potvrzení rezervace považován ručně vyplněný nebo tištěný doklad o zaplacení. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy (spojení) jsou považovány za jednu jízdu. Během rezervace je nutno poskytnout jméno a příjmení cestujícího, případně datum narození. Tyto informace budou porovnány řidičem či pracovníky autobusové stanice se seznamem rezervací za účelem ověření nároku cestujícího na přepravu. Tento proces se zpravidla provádí skenováním jízdenky. Jízdenky zakoupené pro spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci, se ve smyslu polského zákona o dani z přidané hodnoty považují za daňový doklad.

5.2 Cestující je povinen provést rezervaci před odjezdem. Vstup do prostoru pro cestující ve vozidle je povolen pouze s platným potvrzením rezervace.

5.2.1 Cesty je možné rezervovat on-line, na webových portálech, prostřednictvím aplikací pro mobilní telefony od společnosti FlixMobility, telefonicky, v partnerských agenturách, ve vozidlech (za obvyklé ceny) a na některých autobusových stanicích. Rezervace na palubě vozidla je možná pouze v případě, že je k dispozici dostatek míst pro zvolenou jízdu. Proto doporučujeme zakoupení jízdenky předem (on-line prostřednictvím aplikace nebo agentury). Jízdenky na spoje, jež provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci, nelze prodávat na palubě vozidel.

5.2.2 Potvrzení rezervace (podrobnosti o objednávce) je uloženo, lze jej načíst přes domovskou stránku a podle potřeby je také možné jej zaslat cestujícímu e-mailem.

5.2.3 Každý cestující, který má platnou jízdenku, má nárok na místo. Cestujícím s dětmi a jednotlivcům s omezenou pohyblivostí nabízíme místa k sezení přednostně.

5.3 Zakoupení jízdenek on-line:

5.3.1 Nabídka produktů v elektronickém obchodě, přístupná přes internet a smartphone, nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný on-line katalog, který vyzývá potenciální cestující k využití nabídek. Kliknutím na tlačítko Rezervace / Zaplatit je zboží v nákupním košíku závazně objednáno. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy (spojení) jsou považovány za jednu jízdu. Potvrzení o přijetí objednávky bude vydáno okamžitě po odeslání objednávky prostřednictvím automatického potvrzení e-mailem. Smlouva o přepravě se považuje za uzavřenou, pokud společnost FlixMobility objednávku přijme a vydá potvrzení o přijetí. Toto potvrzení o přijetí může být vydáno prostřednictvím automatického potvrzení e-mailem nebo samostatně v další fázi.

5.3.2 Současná technologie nezaručuje bezchybný přenos dat přes internet a/nebo trvalý přístup k údajům. Není možné vyvinout a provozovat počítačové programy (software) a systémy pro zpracování dat (hardware) zcela bezchybným způsobem a vyloučit všechny nepředvídatelné faktory, které se mohou v souvislosti s internetem objevit. V důsledku toho společnost FlixMobility nepřebírá žádnou záruku za nepřetržitou dostupnost svých webových stránek a technických systémů. Zejména kvůli technickým vlastnostem internetu nemůžeme zaručit neustálou dostupnost možnosti on-line rezervace. Neexistuje tedy žádný nárok na slevy nebo snížené ceny v případě, že je systém v důsledku technických problémů opět dostupný později (např. prodloužené období prodeje).

5.3.3 Je třeba poznamenat, že zákonná ustanovení týkající se stornovacích práv v případě smluv uzavřených na dálku nebudou uplatněna, pokud jde o smlouvy o přepravě uzavřené on-line prostřednictvím dálkového prodeje, a v případě, kdy se provozovatel zavazuje na základě uzavření smlouvy vykonávat službu v určitou dobu nebo během stanoveného období. Tím se systém liší od internetového zásilkového obchodu. Nicméně naše obchodní podmínky týkající se stornování zůstanou výše uvedeným neovlivněny.

5.4 Prodejní místa obsluhovaná personálem

Prodejní agentury, prodejny jízdenek a zákaznická oddělení společností skupiny FlixCompanies mohou za provedení rezervace či storna požadovat zprostředkovatelský poplatek.

5.5 Přepravní poplatky:

5.5.1 Na rezervaci všech cenových rozpětí nebo cenových kvót v souvislosti s jakoukoli specifickou formou rezervace neexistuje žádný právní nárok. Zejména slevy a propagační ceny lze rezervovat on-line pouze částečně.

5.5.2 Přepravní poplatek se vztahuje pouze na přepravu osob, za další služby a výkony, jako například rezervace místa a přeprava jízdních kol, dodatečných nebo speciálních zavazadel, bude účtován zvláštní poplatek.

5.5.3 Pro zlevněné jízdné platí zvláštní rezervační podmínky. Zveřejněné podmínky ohledně těchto tarifů jsou rozhodující.

5.5.4 Pro cesty v Dánsku mohou studenti, děti a starší občané jezdit za levnější ceny, než jsou běžné ceny. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete rezervovat a cestovat s takovouto zlevněnou jízdenkou, řidič bude při nástupu do vozidla žádat předložení platného identifikačního dokladu. Upozorňujeme, že jízdenky objednané jako dětské, studentské nebo seniorské jsou platné pouze s uvedenými identifikačními doklady. Pokud nebude požadovaný doklad předložen řidiči ke kontrole, zlevněná jízdenka nebude platná a pro nástup do autobusu bude vyžadována nová obyčejná jízdenka.

Dánští vojáci mohou během povinné vojenské služby bezplatně cestovat po předložení příslušné dokumentace a dokladu o výkonu této služby. Rezervace míst je nezbytná. Provedete ji na adrese servis@flixbus.cz.

5.5.5 Pro cesty v rámci Polska se poskytují zákonné slevy osobám, které na ně mají nárok v souladu s polským zákonem o nároku na zlevněné jízdné ve veřejné dopravě nebo v souladu s jinými ustanoveními. Poplatek se v těchto případech vypočítává na základě zákonné slevy a ceny, která je uvedená v platném ceníku pro příslušnou trasu. Cestující je před nástupem do autobusu povinen předložit platný doklad, který potvrzuje nárok na slevu. Informace o zákonných slevách a platných dokladech pro potvrzení nároku naleznete zde: https://www.flixbus.cz/servis/ceny/slevy

6 Platba a poukazy

6.1 Jízdenky lze zakoupit prostřednictvím různých platebních metod, dle způsobu rezervace:

 • On-line: PayPal, debetní kartou, kreditní kartou (MasterCard/Visa/Amex), okamžitým převodem, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Během všech rezervací si vyhrazujeme právo vyloučit určité typy plateb a odkázat zákazníky na jiné typy plateb.
 • Na palubě vozidel: Hotovostně; Ve Švédsku lze na palubě autobusů platit pouze platební kartou (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Kromě toho lze jízdenku u řidiče zakoupit prostřednictvím mobilních platebních systémů na bázi technologie NFC (např. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • Agentury/cestovní kanceláře: Všechny naše agentury nabízejí řadu platebních metod, přičemž je vždy možná platba v hotovosti.
 • Telefonicky: Kreditní karta (Mastercard/Visa/Amex) a také inkasní příkaz pro zákazníky s trvalým bydlištěm v Německu.
6.2 Platby kreditní kartou

6.2.1 V případě platby kreditní kartou dojde ke stržení dané částky z účtu zákazníka po provedení rezervace. Platbou kreditní kartou dávají zákazníci svým bankovním ústavům v době rezervace pokyn, aby informovaly společnost FlixMobility nebo jednu z jejích autorizovaných třetích stran o jménech zákazníků a úplných adresách v případě zpětného vrácení peněz, a umožnily tak společnosti FlixMobility uplatnit své nároky vůči nim.

6.2.2 Cestující jsou povinni uhradit bankovní poplatky vzniklé v případě zpětného vrácení peněz spojené s platbou kreditní kartou. Mohou také vzniknout storno poplatky nebo dodatečné poplatky za rezervaci. Cestujícím musí být poskytnuta možnost prokázat, že zpětné zúčtování způsobilo nižší náklady nebo žádné. V případě zpětného zúčtování může být zákazníkovi dočasně nebo trvale zakázáno provádět platby kreditní kartou.

6.2.3 Po bezvýsledném upomínkovém období společnosti FlixMobility budou pohledávky předány externímu poskytovateli služeb k dalšímu zpracování. Společnost FlixMobility může pro tento účel předat tomuto externímu poskytovateli služeb všechny potřebné osobní údaje dlužníků.

6.3 Kompenzace; právo zadržení platby

6.3.1 Zákazníci mají nárok na kompenzaci pouze v případě, že jejich protipohledávka byla právoplatně stanovena, nebo je-li nesporná nebo námi uznána. Navíc mají právo na zadržení platby, pouze pokud je jejich protipohledávka založena na stejném smluvním vztahu a v jeho rozsahu.

6.3.2 V případě, že zákazníci nesplní jakékoliv platební povinnosti, všechny stávající nároky vzniklé z tohoto smluvního vztahu zanikají s okamžitou platností.

6.3.3 Ustanovení 6.3.1. a 6.3.2. se nevztahují na spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci.

6.4 Poplatky spojené s platbou

6.4.1 Celková cena jízdenky uvedená v online obchodě zahrnuje veškeré poplatky, které jsou účtovány třetími stranami za zvolený způsob platby, a jenž je třeba realizovat stejně jako zákonnou daň z přidané hodnoty.

6.4.2 Pro zákazníky, kteří si zvolí zpoplatněnou platební metodu, bude stanoven poplatek ve výši 2,1 % (plus DPH) z celkové ceny nákupu (v nákupním košíku). V každé zemi je k dispozici alespoň jeden bezplatný a běžný způsob platby.

6.5 Cenové kampaně

6.5.1 Cenové kampaně prováděné společností FlixMobility GmbH v rámci marketingových aktivit a nákup zlevněných jízdenek jsou omezené na 3 jízdenky na osobu. Pokud si cestující zakoupí více než 3 jízdenky ze stejné kampaně, může společnost FlixMobility GmbH zrušit všechny rezervace přesahující první 3 jízdenky. Toto pravidlo může být zrušeno v rámci speciálních propagačních akcí.

6.5.2 Komerční použití a zejména další prodej jízdenek není povolen a bude sankcionován společností FlixMobility GmbH zablokováním jízdenek a/nebo uplatněním požadavků na náhradu škody.

6.5.3 V případě podvodu, pokusu o podvod nebo podezření z jiných protiprávních aktivit spojených s nákupem, uplatněním nebo převedením jízdenek si společnost FlixMobility GmbH vyhrazuje právo zrušit příslušný zákaznický účet a/nebo požadovat alternativní platební metodu a/nebo pozastavit platnost jízdenek. Společnost FlixMobility GmbH nebude brát ohled na žádnou žádost o schválení nebo uplatnění dotyčné jízdenky.

6.5.4 V případě podvodu, pokusu o podvod nebo podezření z jiných protiprávních aktivit spojených s nákupem, uplatněním nebo převedením jízdenek si společnost FlixMobility GmbH vyhrazuje právo zrušit veškeré jízdenky zakoupené v plné nebo částečné výši prostřednictvím uplatnění dané jízdenky.

6.5.5 Jízdenky zakoupené v rámci nabídky, jež je předmětem změny po skončení takové nabídky, musí být zakoupeny za plnou cenu, která platí ke dni dané jízdy.

6.6 Splatnost poukazů:

6.6.1 Na jednu rezervaci lze uplatnit maximálně 1 poukaz. Poukazy mohou být uplatněny pouze on-line nebo prostřednictvím našich partnerských agentur. 

Poukaz s peněžní hodnotou je možné uplatnit na celý nákupní košík.

Slevy s hodnotou v procentech nebo poukazy na bezplatnou jízdu lze uplatnit pouze u jízdenky. Cenu doplňkových služeb (např. poplatky za služby, příplatek za jízdní kola nebo zavazadla) nelze výše uvedenými typy poukazů snížit.

6.6.2 Bonusové kampaně prováděné společností FlixMobility v rámci marketingových aktivit a používání poukazů jsou omezené na 3 poukazy na osobu. Pokud cestující uplatní více než 3 poukazy ze stejné kampaně, může společnost FlixMobility zrušit všechny rezervace přesahující první tři jízdenky. Toto pravidlo může být zrušeno v rámci speciálních propagačních akcí.

6.6.3 Poukazy vydané zdarma v rámci marketingových aktivit nebo z kulance vyprší dokončením první rezervace.

6.6.4 Komerční použití a zejména další prodej poukazů není povolen a bude sankcionován společností FlixMobility zablokováním jízdenek a / nebo uplatněním požadavků na náhradu škody.

6.6.5 Výplata hotovosti v jakékoli výši zůstatku na poukazu je vyloučená.

6.6.6 V případě podvodu, pokusu o podvod nebo podezření z jiných protiprávních aktivit spojených s nákupem, odkoupením nebo převodem dárkového kupónu si společnost FlixMobility vyhrazuje právo zrušit příslušný zákaznický účet nebo požadovat alternativní platební metodu a / nebo pozastavit platnost poukazu. Společnost FlixMobility nebude brát ohled na žádnou žádost o schválení nebo uplatnění dotyčného poukazu.

6.6.7 V případě podvodu, pokusu o podvod nebo podezření z jiných protiprávních aktivit souvisejících s nákupem, uplatněním nebo převedením dárkového poukazu si FlixMobility vyhrazuje právo zrušit veškeré jízdenky zakoupené v plné nebo částečné výši prostřednictvím uplatnění takového poukazu.

6.7 Uplatnění kódů poukazů společnosti Interflix

6.7.1 Na jednu rezervaci lze uplatnit maximálně jeden poukazový kód. Kódy poukazu jsou automaticky aktivovány do 48 hodin a mohou být uplatněny pouze on-line nebo u našich partnerských agentur.

6.7.2 Kódy poukazů jsou splatné do 3 měsíců.

6.7.3 Rezervovat lze pouze přímé spojení s výjimkou jedné cesty tam a zpět. Výchozí bod nemusí být totožný s koncovým bodem.

6.7.4 Poukazy jsou určené na jméno osoby a jsou neobchodovatelné.

6.7.5 Rezervace může být provedena pouze prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Zrušení je vyloučeno.

6.7.6 Komerční použití a zejména další prodej poukazů nejsou povoleny a budou společností FlixMobility sankcionovány prostřednictvím blokování jízdenek a/nebo uplatnění nároků na náhradu škody.

6.7.7 Výplata hotovosti v jakékoli výši zůstatku na poukazu je vyloučena.

6.7.8 Každá jízda hrazená kuponem je samostatná a oddělená od ostatních jízd.

6.7.9 Cestující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být podáno písemně.

7 Neplatné jízdenky

Cestující je povinen prokázat se jízdenkou a platným dokladem totožnosti opatřeným fotografií, pokud je o to požádán zaměstnanci některé ze společností skupiny FlixCompanies během náhodné revize jízdenek za účelem kontroly platnosti jízdenky.

8 Zvýšené přepravní poplatky

8.1 Cestující jsou povinni uhradit zvýšený přepravní poplatek v případě zjištění, že si nezakoupili lístek pro danou cestu, a to buď předem, nebo při nástupu do vozidla.

8.2 Cestující, u kterých se při kontrole zjistí, že neprovedli platnou rezervaci, jsou povinni poskytnout své správné osobní údaje a na požádání se legitimovat.

8.3 Zvýšení poplatků za přepravu činí dvojnásobek obvyklého jízdného za délku trasy, již cestující urazili, nejméně však 60 EUR, a k tomu jízdné za zbývající vzdálenost do destinace, kam cestující míří. Pokud cestující nejsou schopni potvrdit ujetou vzdálenost, použije se pro výpočet zvýšených poplatků za přepravu výchozí bod trasy.

8.4 Zvýšení poplatků za dopravu musí být zaplaceno okamžitě nebo v jiných případech nejpozději do 2 týdnů po obdržení výzvy k zaplacení v textové podobě. Po uplynutí této lhůty bude za každou písemnou výzvu k zaplacení účtován poplatek za zpracování ve výši 5 EUR za předpokladu, že cestující nebude schopen prokázat, že nevznikly žádné nebo nižší náklady na zpracování.

8.5 FlixCompanies si vyhrazují právo přijmout další opatření týkající se dalšího občanskoprávního a/nebo trestního řízení.

9 Storno

9.1 Storno můžete provést buď provedením rezervace jiné jízdenky (zrušením a novou rezervací), nebo jízdenku nepoužijete a následnou úhradu získáte podle bodu 9.6. Řidiči nemohou změnit nebo zrušit rezervaci.

9.2 Storno, po kterém následuje nová rezervace (např. nová trasa, čas odjezdu, datum cesty) lze provést pouze na webových stránkách FlixBus nebo u partnerských agentur a v prodejnách jízdenek společnosti FlixCompanies maximálně 15 minut před plánovaným odjezdem. Zpáteční cesta je považována za jednu rezervaci.

9.3 V případě zrušení rezervace s novou rezervací bude vystaven tzv. storno poukaz. Tento stornovací doklad je platný po dobu 12 měsíců a opravňuje cestujícího k provedení nové rezervace v tomto období a v hodnotě poukazu. Pokud je cena nové rezervace vyšší než cena zrušené cesty (hodnota poukazu), budete muset zaplatit rozdíl. Pokud je cena nižší, rozdíl zůstane na stornovacím dokladu a zbylé prostředky mohou být použity pro jinou rezervaci. Tato ustanovení se mohou měnit, pokud jde o propagační nabídky, které jsou platné pouze po omezenou dobu. Podrobnější informace naleznete v samostatných podmínkách propagace, jež naleznete na webovém portálu.

9.4 Za každé stornování novou rezervací bude na stornovanou jízdu a cestujícího připočten storno poplatek. Stornovací doklad bude vystaven ve výši ceny jízdenky snížené o stornovací náklady. V případě změny jména cestujícího budete muset zaplatit rozdíl, pokud mezitím došlo ke zvýšení ceny jízdného. Změna telefonního čísla je bezplatná. Storno poplatek se nevztahuje na spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci.

9.5 Pokud k rezervaci použijete poukaz na vrácení peněz, platí stejné stornovací podmínky i pro novou cestu.

9.6 Pokud jízdenku nepoužijete a pokud je dopravce podle bodu 2.2 jednou ze společností skupiny FlixCompanies, bude jízdné spolu s jízdenkou uhrazeno na požádání, a to ve výši snížené o 15 EUR za zpracování na cestujícího a jízdu, pokud cestující nemůže prokázat, že nedošlo k žádné škodě nebo škodě v nižší částce. Poplatek za zpracování storna se nevztahuje na rezervace spojů, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci. Cestující musí prokázat, že jízdenku nepoužil. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy (spojení) jsou považovány za jednu jízdu. Písemná žádost může být neformální. Musí být zaslána na adresu servis@flixbus.cz. Poplatky za zpracování budou sníženy na částku 2 EUR na cestujícího a jízdu plus poplatky za bankovní převody, pokud je dopravce podle 2.2 FlixBus DACH GmbH nebo FlixMobility GmbH a pokud je žádost podána okamžitě nejpozději do jednoho týdne po uplynutí platnosti jízdenky. Veškeré výše uvedené poplatky za zpracování a potenciální poplatky za bankovní převody nebudou účtovány, pokud požadovaná náhrada vznikne za okolností, za něž odpovídá společnost FlixMobility nebo FlixCompanies. Jízdné snížené o poplatky za zpracování a případné poplatky za bankovní převody bude vráceno výhradně na bankovní účet, který zákazník uvedl při provádění rezervace, nebo pokud bylo jízdné zaplaceno kreditní kartou, pak na účet kreditní karty.

9.7 Žádný z výše uvedených poplatků za zpracování, storno poplatky nebo jakékoli poplatky za převod nebude účtován, pokud je požadováno vrácení peněz z důvodů, za které je odpovědná společnost FlixMobility nebo FlixCompanies. Zaúčtování jízdného s odečtem veškerých nákladů na zpracování nebo jakýchkoliv poplatků za převod bude uhrazeno výhradně na účet určený zákazníkem při vytvoření objednávky nebo na účet jeho platební karty, pokud zaplatil kreditní kartou.

10 Jízdní řády

10.1 Změny schválených a zveřejněných časů odjezdů, termínů, tras a tarifů ze závažných důvodů, provedené zejména na základě rozhodnutí licenčního úřadu, jsou vyhrazeny.

10.2 Pokud jsou trasy zveřejněné v jízdním řádu označeny odkazem „po oficiálním souhlasu", licenční postup pro jejich zařazení do jízdního řádu (spojení, zastávka, den cesty, jízdné, atd.) nebyl doposud ukončen.

10.3 Změny v jízdním řádu, které vstoupí v platnost po uzavření smlouvy a za které dopravce neodpovídá (např. dlouhodobé následky přírodních katastrof nebo dlouhotrvajících staveb), neopravňují cestující k uplatnění nároků na náhradu škody, pokud se tyto změny liší jen nepatrně od původně dohodnuté doby odjezdu a příjezdu, tj. maximálně 2 hodiny. Zásadní změny jízdního řádu opravňují cestující k bezplatnému odstoupení od přepravní smlouvy. Cestující se budou muset obrátit na oddělení zákaznického servisu prostřednictvím horké telefonní linky:

 • volání z Německa a Švýcarska (německá pevná linka): +49 30 300 137 300
 • volání z Rakouska (rakouská pevná linka): +43 820 910 340
 • volání z Itálie (italská pevná linka): +39 (02) 947 59 208
 • volání z Francie (francouzská pevná linka): +33 (0)1 76 36 04 12
 • volání ze Spojeného království (britská pevná linka): +44 1 78 82 98 784
 • volání z Chorvatska (chorvatská pevná linka): +385 1 800 03 80
 • volání z Dánska (dánská pevná linka): +45 32 72 93 86
 • volání ze Švédska (švédská pevná linka): +46 850513750
 • volání z Polska (polská pevná linka): +48 22 307 93 34
 • volání z Maďarska (maďarská pevná linka): +36 1 701 04 78
 • volání z Rumunska (rumunská pevná linka): +40.376.300.111
 • volání z Ukrajiny (ukrajinská pevná linka): +38 044 228 1473*

nebo prostřednictvím e-mailu na adresu servis@flixbus.cz. V těchto případech se cestující nemuseli na cestu vydávat. Další práva cestujících zůstávají nedotčena.

11 Zahájení cesty

11.1 Cestujícím doporučujeme dostavit se na místo odjezdu 15 minut před zahájením cesty.

11.2 V případě, že cestující nejsou přítomni v plánovaném čase na místě odjezdu určeném pro zvolenou cestu, může být rezervované místo poskytnuto jinému cestujícímu.

11.3 Jsou-li cestující informováni prostřednictvím SMS, e-mailu nebo jinou písemnou formou o nepřiměřeném zpoždění spoje, pak nárok na přepravu v případě nepřítomnosti cestujících propadne po uplynutí času zpoždění specifikovaného v SMS nebo v e-mailu.

11.4 Podle seznamu rezervací řidič zkontroluje jméno cestujícího na mobilním telefonu nebo pracovník autobusové stanice podle aktuální situace rezervace a zjistí, zda má cestující nárok na přepravu. Tento proces se zpravidla provádí skenováním jízdenky. Ve zvláštních případech se cestující musí na požádání řidiči a servisnímu personálu legitimovat předložením příslušného tištěného nebo elektronického potvrzení rezervace (ve formátu PDF), jakož i platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas nebo podobný doklad).

12 Přestup

12.1 Obecně platí, že uvedené pravidelné spoje jsou přímé. V některých případech může být nutný přestup.

12.2 Pokud je přestup uveden v jízdním řádu, pak  FlixCompanies zaručují další přepravu cestujících do rezervované destinace. FlixCompanies nabízí náhradní přepravu v případě, že kyvadlový autobus není ve výjimečných případech schopen čekat na zpožděný autobusový spoj. V některých případech může být náhradní přeprava zajištěna autobusy provozovanými jinými společnostmi, automobily nebo po železnici. Reklamace na konkrétní formu dopravy se neuznávají. V případě, že je destinace daleko nebo nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní spoje a je možné pokračovat v cestě až následující den, cestujícím bude nabídnuto ubytování zdarma v hotelu střední kategorie.

12.3 Výše uvedené ustanovení platí pouze v případech, kdy byl cestujícím rezervován přímý spoj u společnosti FlixMobility. V případě, že si cestující rezervují jednotlivé trasy a kombinují je tak, aby tvořili cestu zahrnující přestupy, hrozí riziko chybějícího spoje. V těchto případech nelze nárok na náhradní dopravu nebo hotelové ubytování uplatnit. Společnost FlixMobility nebo FlixCompanies však vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby informovala cestující o alternativních spojích.

12.4 Přestup na spoj dopravních služeb, které nejsou provozovány společností FlixCompanies, nelze zaručit.

13 Všeobecné povinnosti cestujících

13.1 Cestující musí dodržovat pokyny vydané řidičem a doprovodným personálem.

13.2 Řidič a dispečinkový personál je oprávněn vyloučit osoby z cesty, pokud jsou zjevně opilé nebo pod vlivem drog. Totéž platí pro cestující, kteří ohrožují bezpečnost svých spolucestujících z jiných důvodů nebo významně narušují jejich pohodu. V těchto případech nelze uplatnit nárok na náhradní dopravu.

13.3 Kouření na palubě autobusu není povoleno. Tento zákaz se rovněž vztahuje na elektronické cigarety.

13.4 Cestující odpovídají za zaviněné škody způsobené v autobusu nebo na autobusu.

13.5 Cestující, kteří autobus znečistí, ať už úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti, jsou povinni zaplatit společnostem FlixCompanies poplatek za úklid ve výši nejméně 100 EUR, přičemž jsou cestující oprávněni předložit důkaz o tom, že nedošlo k žádné škodě nebo že byla škoda podstatně nižší než výše uvedená paušální sazba. Pro spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci, platí bod 13.5 s ustanovením, že cestující jsou za zmíněné znečištění pouze povinni zaplatit náhradu ve výši skutečných nákladů na odstranění způsobené škody.

13.6 Dopravci mohou zrušit přepravní smlouvu bez předchozího upozornění v případě, že se cestující chová rušivě, a to i navzdory tomu, že byl verbálně upozorněn řidičem a/nebo ostatními cestujícími o nevhodnosti takového chování pro možnost pokračování v cestě. To platí i v případě, že cestující nedodrží objektivně odůvodněné pokyny (např. bezpečnostní pokyny). V takovém případě je dopravce oprávněn jízdné nevrátit.

13.7 Všichni cestující jsou povinni používat bezpečnostní pásy v rámci zákonných předpisů, pokud jsou jimi autobusy vybaveny.

13.8 Při přestávkách/zastávkách nebo policejních kontrolách mají cestující na vyzvání personálu vozidla či personálu provádějícího odbavení opustit autobus. Cestující je povinen při přestávkách dodržovat délku přestávky stanovenou personálem vozidla nebo personálem provádějícím odbavení. Personál vozidla je oprávněn pokračovat v jízdě, pokud se cestující po uplynutí uvedené délky přestávky nevrátí k autobusu, a není po uplynutí uvedené délky přestávky zodpovědný za přítomnost cestujícího.

14 Zvláštní povinnosti cestujících týkající se mezinárodních spojů

14.1 Každý cestující, požadující přepravu přes libovolnou mezinárodní hranici, je výhradně odpovědný za dodržování všech zákonů a předpisů týkajících se dokumentů a dokladů totožnosti, víz, cizích měn, cel a zdravotních dokumentů. Společnost FlixBus nezodpovídá za žádné následky plynoucí z nedodržení těchto zákonů či předpisů, a to ani v případě, že se jejich obsah po rezervaci změní.

14.2 Každý cestující, požadující přepravu přes jakoukoli mezinárodní hranici, odpovídá za získání všech potřebných cestovních dokladů a dodržování zákonů každé země, z níž, přes jejíž území nebo do níž jako do destinace míří (obecné pravidlo: občanský průkaz pro občany Evropské unie, Švýcarska, Norska a Islandu; pas pro občany všech národností). Doporučujeme zkontrolovat vstupní a cestovní požadavky cílové země či zemí kontaktováním příslušných velvyslanectví nebo konzulátů, anebo prostudováním obsahu webových stránek na adrese europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm
Společnost FlixBus neodpovídá za žádné důsledky plynoucí z neobstarání potřebných dokladů a dokladů totožnosti.

14.3 Před každým odjezdem má osoba cestující z mezinárodní destinace či do ní povinnost předložit na požádání řidičům či servisnímu personálu přijatelnou formu dokladu vydaného příslušnou vládou, jež bude zahrnovat minimálně celé jméno a fotografii cestujícího. Řidiči a servisní personál musí zkontrolovat, zda se informace na jízdence shodují s dokladem totožnosti předloženým cestujícím.

14.4 Společnost FlixBus si vyhrazuje právo odmítnout nástup do přepravního prostředku:

 • nevlastní-li cestující žádný dokument či doklad totožnosti se svým celým jménem a fotografií;
 • předloží-li cestující dokument nebo doklad totožnosti, jehož informace neodpovídají údajům na jízdence.

14.5 Společnost FlixBus nemá v souladu s článkem 14.4 povinnost vracet plné ani částečné jízdné a nemusí poskytnout žádnou jinou formou náhrady.

14.6 K urychlení celních postupů musí zůstat zavazadla a kufry odemčeny.

14.7 Cestující mohou přepravovat jen takové zboží, které je ze své povahy a množství osvobozeno od cla.

15 Děti a nezletilé osoby

15.1 Malé děti ve věku od 0 do 3 let mohou být přepravovány pouze ve vhodných dětských sedačkách. Během jízdy musí být zajištěny bezpečnostními pásy v autobuse. Dětské bezpečnostní sedačky musí být zajištěny dvoubodovým pásem a musí být zajištěny dospělými, jež doprovázejí dotyčné malé děti.

15.2 Děti a nezletilí, kteří ještě nedosáhli věku 10 let, mohou cestovat na všech vnitrostátních a mezinárodních pravidelných linkách pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni dospělou osobou.

15.3 Děti a nezletilí ve věku od 10 do 14 let mohou autobusy cestovat samostatně pouze v případě, že rodič nebo zákonný zástupce písemně potvrdil, že dotyčná nezletilá osoba je schopna zahájit cestu bez doprovodu a bez dozoru. FlixMobility, společnosti FlixBusu ani partnerští dopravci nepřebírají žádnou povinnost dohledu nad nezletilou osobou. Děti, které cestují samy, nesmějí cestovat nočními spoji ani přes státní hranice. Navíc všechny děti, které cestují samostatně, nejsou oprávněny cestovat spoji s přestupem.

15.4 Mladí lidé ve věku 15 a více let mohou cestovat samostatně. U mezinárodních spojů musí rodiče nebo opatrovníci zajistit, aby mladiství měli veškeré doklady a průkazy totožnosti nezbytné k překročení hranice (viz také bod 14.2).

15.5 Děti mohou cestovat za snížené jízdné. Toto nařízení se vztahuje na děti a nezletilé osoby, které ještě nedosáhly věku 15 let. V případě, že je cena dostupné propagační jízdenky nižší než snížené jízdné, děti automaticky zaplatí nižší cenu.

15.6 Ustanovení 15.2, 15.3 a 15.4 se nevztahují na spoje v rámci Francie
ani na mezinárodní spoje z Francie. Děti mladší 16 let musí doprovázet rodič nebo opatrovník na každé cestě. Pokud nezletilí ve věku od 16 do 17 let cestují z Francie do ostatních států, musí jejich rodiče nebo opatrovníci zajistit, aby měli s sebou všechny doklady a průkazy totožnosti potřebné pro překročení hranice (občanský průkaz/cestovní pas a vízum, pokud je třeba).

15.7Ustanovení 15.2, 15.3 a 15.5 se nevztahují na spojení v rámci Dánska. Nezletilí do věku 16 let, kteří cestují v rámci Dánska sami, mohou cestovat také spoji s přestupy, pokud mají písemné potvrzení od rodičů nebo zákonných zástupců, že jsou tito cestující schopni samostatně a bez dozoru zvládnout cestu. FlixBus výslovně nepřebírá žádnou povinnost dozoru ani zodpovědnost za mladistvé cestující. V rámci Dánska mohou děti cestovat za snížené jízdné. Do počtu 2 dětí ve věku do 12 let mohou cestovat obě děti zdarma, pokud jsou doprovázeny osobou starší 15 let. Jedno dítě do věku 12 let může cestovat zdarma, pokud je doprovázeno osobou ve věku mezi 12 a 15 lety.

16 Handicapovaní cestující a osoby s omezenou pohyblivostí

16.1 Možnost cestovat bude poskytnuta každému bez ohledu na to, zda má zdravotní handicap nebo omezenou pohyblivost. Handicapovaným osobám nebo osobám s omezenou pohyblivostí společnost FlixBus poskytne pomoc v souladu s přílohou 1a a 1b nařízení EU 181/2011 v oblasti odpovědnosti dopravce.

16.1.1 V rámci České republiky mají osoby s platnými průkazy ZTP a ZTP/P nárok na snížené jízdné, pokud se prokážou platným průkazem vydaným v České republice.

16.2 Doprovod, asistenční a vodící psi

16.2.1 Osoba, která vás doprovází, je oprávněna cestovat zdarma, pokud můžete prokázat, že doprovod potřebujete po celou cestu, a to předložením příslušného dokladu, který je jako takový předložen při odjezdu, například

 • v Německu „Schwerbehindertenausweis" nebo zdravotní osvědčení
 • ve Francii „Carte D'Invalidit (Besoin d'Accompagnement)“
 • v Itálii osvědčení vydané místním zdravotnickým orgánem (ASL) nebo „National Social Welfare Institution“ (INPS)
 • v České republice platný průkaz ZTP/P vydaný v České republice.

16.2.2 Pro zajištění možnosti přepravy handicapovaných osob nebo osob s omezenou pohyblivostí a jejich doprovodu nás musí cestující před rezervací o svých potřebách informovat. (viz bod 16.5.3).

16.2.3 Asistenční a vodící psi, které tyto osoby potřebují blízko sebe, jsou přepravováni bez dalšího poplatku za předpokladu, že byl poskytnut důkaz nebo odpovídající potvrzení o handicapu dané osoby (viz kapitola 16.2.1). Asistenční psi nemusejí mít náhubek.

16.2.4 Pro zajištění možnosti přepravy doprovodu nebo vodícího psa musí cestující o svých potřebách informovat zákaznický servis telefonicky před provedením rezervace nejméně 36 hodin před odjezdem.

16.3 Zastávky/autobusové stanice FlixCompanies nemají žádný vliv na infrastrukturní podmínky navštívených zastávek a autobusových stanic, a tím ani na bezbariérový přístup pro handicapované osoby. FlixCompanies proto nemohou v tomto ohledu poskytnout žádnou záruku. Zodpovědnost za takové podmínky nese příslušný provozovatel stanice.

16.4 Odmítnutí přepravy

16.4.1 V případě, že konstrukce nebo infrastruktura vozidla, včetně autobusových zastávek a stanic, fyzicky brání bezpečnému nástupu, výstupu nebo přepravě handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí, vyhrazují si FlixCompanies právo odmítnout přijetí rezervace, vydání nebo zpřístupnění jízdenky nebo umožnění dotyčné osobě nastoupit do vozidla. V takovém případě musí být daná osoba (osoby) informována o všech dalších přijatelných alternativních dopravních prostředcích využívajících služby nabízené společnostmi skuiny FlixCompanies.

16.4.2 Zmíněnou konstrukcí vozidla se rozumí, že přeprava je v současné době možná pouze v případě, že handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí mohou zahájit cestu samostatně a bez cizí pomoci. Cestující mohou požádat o doprovod osobu podle svého výběru, která je schopna poskytnout pomoc požadovanou pro handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí za účelem kompenzace výše uvedených omezení. Takovémuto doprovodu je zajištěna bezplatná přeprava a místo na sedadle vedle handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí, pokud je to možné.

16.4.3 Všechny osoby, jichž se to týká, budou bezprostředně a na požádání písemně informovány o důvodech odmítnutí přepravy do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti.

16.4.4 V případě prověření možnosti přepravy handicapovaného cestujícího nebo osoby s omezenou pohyblivostí, vydání jízdenky a následného odmítnutí přepravy může cestující a doprovodná osoba postupovat následovně: a) buď požádá o vrácení jízdného a bezplatnou cestu zpět do výchozího místa odjezdu, jak je uvedeno ve smlouvě o přepravě, a to při nejbližší příležitosti, nebo b) bude do místa určení stanoveného ve smlouvě o přepravě pokračovat v cestě alternativním spojem přijatelnou náhradní přepravní službou.

16.5 Přeprava invalidních vozíků nebo zdravotnických pomůcek k chůzi

16.5.1 Handicapovaní cestující nebo osoby s omezenou pohyblivostí jsou oprávněni bezplatně přepravovat své skládací vozíky nebo pomůcky k chůzi v zavazadlovém prostoru autobusu.

16.5.2 Kromě toho musí mít všechny invalidní vozíky, jež jsou na palubě autobusu potřebné, takzvané zatěžovací uzly podle DIN 75078-2, jakož i oprávnění výrobce podle DIN EN 12183 nebo 12184, a to bez ohledu na datum výroby upevňovacích bodů pro zajištění vozíku. Splnění výše stanovených standardů pro přepravu musí být potvrzeno před rezervací prostřednictvím zaslaného formuláře (viz kapitola 16.5.4).

16.5.3 Pro ověření možnosti přepravy je cestující vyzván k poskytnutí přesného modelu invalidního vozíku nebo dalších zdravotnických pomůcek zákaznickému servisu, a to před rezervací telefonicky od 14 dnů a nejpozději do 7 dnů (pro přepravu v prostorách pro cestující) nebo 36 hodin (pro přepravu v zavazadlovém prostoru) před odjezdem.

16.5.4 Cestující zaručuje, že invalidní vozík je funkční a technicky způsobilý k bezpečnému používání během jízdy. Invalidní vozík musí splňovat současné platné právní požadavky na bezpečnost. Použití invalidního vozíku během jízdy může být odmítnuto, pokud lze dostatečně prokázat, že bezpečná jízda není možná nebo je sporná. Dopravce nenese odpovědnost za škody způsobené vadným technickým stavem invalidního vozíku.

17 Rezervace místa

17.1 Rezervace konkrétního místa

17.1.1 Při provádění rezervace na webových stránkách FlixBus nebo u partnerských agentur a v prodejnách jízdenek společnosti FlixCompanies je u některých jízd společnosti FlixBus možné si rezervovat konkrétní místo (chodbička nebo okno, řada, stůl). V případě, že je tato služba pro danou jízdu k dispozici, je možné k rezervaci přidat také konkrétní místo. Tato služba je zpoplatněna. Poplatek za rezervaci místa bude vypočítán na základě tarifu platného pro danou jízdu v den, kdy byla jízdenka zakoupena. Částka se řídí kategorií a relací zvoleného místa. Místa se liší pouze svojí polohou (např. lepší výhled, místo u okna).

17.1.2 Rezervace konkrétního místa bude potvrzena uvedením místa v potvrzení rezervace. Při rezervaci míst pro více osob najednou nejsou v rámci téže rezervace jednotlivá rezervovaná místa přiřazena konkrétním osobám.

17.1.3 Rezervace konkrétního místa (za poplatek) není povinná. Pokud si cestující konkrétní místo nerezervuje, může si při nástupu do autobusu vybrat z volných míst. V tomto případě není možné zajistit, aby rodina nebo skupina mohla sedět spolu. Vždycky ovšem bude zajištěno, aby měl každý zákazník v autobuse místo.

17.2 Omezení pro rezervaci konkrétního místa

17.2.1 V případě, že cestující nedorazí k autobusu včas, rezervace místa i nárok na přepravu tím propadá. V takovém případě je společnost FlixBus oprávněna, poskytnout rezervované místo odpovídajícím způsobem Článek 11.2 jinému cestujícímu. Cestujícím proto doporučujeme dostavit se na místo odjezdu nejpozději 15 minut před zahájením cesty i v případě, že mají rezervováno konkrétní místo.

17.2.2 V zásadě se na vyhrazená místa mohou posadit pouze osoby, které si je zarezervovaly. Společnost FlixBus může cestujícím přiřadit jiná místa z provozních nebo bezpečnostních důvodů, a to i po nástupu do vozidla. To se může stát mimo jiné, pokud mezi cestujícími bude těhotná žena, nezletilá osoba, dítě, které cestuje bez doprovodu nebo osoba s tělesným postižením, odkázaná na jiné místo a žádné vhodné místo nebude volné. V takovémto případě se prosím řiďte pokyny řidiče. K přiřazení nového místa dochází bez ohledu na rasu, náboženství, barvu pleti, národnost nebo pohlaví.

17.2.3 Pokud dojde ke změně místa oproti rezervaci a cestujícímu nebude moci být poskytnuto místo ve stejné nebo vyšší kategorii, může cestující požadovat vrácení poplatku za rezervaci konkrétního místa. 

17.2.4 V případě výpadku nebo zpoždění spoje bude podle článku 20 poplatek za rezervaci konkrétního místa vrácen.

17.2.5 Poplatek za rezervaci konkrétního místa se nevrací v případě, že cestující na cestu nenastoupil, nebo mu bylo místo přiděleno, případně je získal bezplatně.

17.3 Storno a změna rezervace
Poplatek za rezervaci konkrétního místa může být cestujícímu při stornování nebo změně rezervace vrácen, pokud mu místo nebylo přiděleno bezplatně. Platí ustanovení článku 9. Při stornování jízdy je možné rezervaci konkrétního místa přenést na jinou osobu v rámci téže rezervace.

18 Přeprava předmětů

18.1 Zavazadla:

18.1.1 Cestovní zavazadlo zahrnuté v ceně jízdného je omezeno na jeden kus zdarma na cestujícího, a to o maximální velikosti 80 x 50 x 30 cm jednoho zavazadla. Nepatrně odlišné rozměry jsou přípustné, pokud celkový součet rozměrů výšky, šířky a délky cestovního zavazadla nepřesáhne 160 cm. Každý cestující má nárok na maximálně 20 kg bezplatného cestovního zavazadla. Za cestovní zavazadla se považují kufry a tašky. Výjimkou je cestování s trekingovým batohem. V jednotlivých případech lze v rámci dostupné kapacity přepravovat další bezplatné cestovní zavazadlo (dodatečné zavazadlo) o maximálních rozměrech 80 x 50 x 30 cm a maximální hmotnosti 20 kg. Také pro dodatečné zavazadlo jsou přípustné nepatrně odlišné rozměry, pokud celkový součet rozměrů zavazadla nepřesáhne 160 cm. V této souvislosti je účtován poplatek za zavazadlo ve výši 2 EUR. Všeobecný nárok na přepravu více než jednoho zavazadla nelze uplatnit.

18.1.2 Dodatečné zavazadlo je potřeba přihlásit, a to buď prostřednictvím systému rezervací (pokud je to pro danou jízdu možné), nebo telefonicky, nejdříve 48 hodin před odjezdem, zavoláním na následující kontaktní čísla:

 • volání z Německa a Švýcarska (německá pevná linka): +49 30 300 137 300
 • volání z Rakouska (rakouská pevná linka): +43 820 910 340
 • volání z Itálie (italská pevná linka): +39 (02) 947 59 208
 • volání z Francie (francouzská pevná linka): +33 (0)1 76 36 04 12
 • volání ze Spojeného království (britská pevná linka): +44 1 78 82 98 784
 • volání z Chorvatska (chorvatská pevná linka): +385 1 800 03 80
 • volání z Dánska (dánská pevná linka): +45 32 72 93 86
 • volání ze Švédska (švédská pevná linka): +46 850513750
 • volání z Polska (polská pevná linka): +48 22 307 93 34
 • volání z Maďarska (maďarská pevná linka): +36 1 701 04 78
 • volání z Rumunska (rumunská pevná linka): +40.376.300.111
 • volání z Ukrajiny (ukrajinská pevná linka): +38 044 228 1473*

18.1.3 Cestující jsou povinni zavazadlo označit jménem a adresou za účelem správného přiřazení a vydání, a zejména za účelem vyloučení záměny.

18.1.4 Při přestupech jsou za naložení zavazadel odpovědní cestující. Případná pomoc ze strany řidičů bude poskytnuta pouze ve výjimečných případech a neodůvodňuje žádné nároky na takovou pomoc, pokud není dotyčný cestující handicapovaný nebo pokud není osobou s omezenou pohyblivostí.

18.2 Příruční zavazadla:

18.2.1 Příruční zavazadlo bude přepravováno zdarma, pokud jde o jedno zavazadlo na cestujícího, které má maximální rozměry 42 x 30 x 18 cm a maximální hmotnost 7 kg.

18.2.2 Cestující budou muset uložit a sledovat příruční zavazadla v prostoru pro cestující tak, aby zajistili, že nebude ohrožena bezpečnost a řádná obsluha autobusu a že nebudou obtěžováni ostatní cestující. Příruční zavazadla by měla být v zásadě uložena v zavazadlovém prostoru, který je umístěn pod sedadly před cestujícími.

18.2.3 Příruční zavazadla a jejich obsah zůstanou v péči cestujících po celou dobu cesty a musí být řádně sledována. V případě, že bude zjištěno neoprávněné zacházení se zavazadly třetí stranou, musí o tom být informován řidič autobusu. Cestující jsou vyzváni, aby před ukončením cesty zkontrolovali celistvost svých příručních zavazadel.

18.3 Speciální zavazadla:

18.3.1 Takzvaná speciální zavazadla vyžadují předběžnou registraci cestujících a potvrzení. Neexistuje žádný obecný nárok na přepravu speciálních zavazadel.

18.3.2 Za zvláštní zavazadla jsou považovány předměty, které překračují maximální rozměry cestovních zavazadel. Celkový součet rozměrů zvláštního zavazadla (výška v cm + šířka v cm + délka v cm) nesmí být větší než 240 cm. Jednotlivá zvláštní zavazadla přitom nesmí překročit maximální hmotnost 30 kg.17.3.3 Přeprava speciálních zavazadel je omezena na 1 zavazadlo na jednoho cestujícího.

18.3.4 Armatura, bytové zařízení nebo části nábytku, elektronická zařízení, surfovací prkna a lepenkové kartony jsou obecně z přepravy vyloučeny. Ortopedické pomůcky a jízdní kola se nepovažují za speciální zavazadla. Ty jsou předmětem zvláštních podmínek.

18.3.5 Zvláštní zavazadlo je potřeba přihlásit, a to buď prostřednictvím systému rezervací (pokud je to pro danou jízdu možné) nebo telefonicky, nejdříve 48 hodin před odjezdem, zavoláním na následující kontaktní čísla:

 • volání z Německa a Švýcarska (německá pevná linka): +49 30 300 137 300
 • volání z Rakouska (rakouská pevná linka): +43 820 910 340
 • volání z Itálie (italská pevná linka): +39 (02) 947 59 208
 • volání z Francie (francouzská pevná linka): +33 (0)1 76 36 04 12
 • volání ze Spojeného království (britská pevná linka): +44 1 78 82 98 784
 • volání z Chorvatska (chorvatská pevná linka): +385 1 800 03 80
 • volání z Dánska (dánská pevná linka): +45 32 72 93 86
 • volání ze Švédska (švédská pevná linka): +46 850513750
 • volání z Polska (polská pevná linka): +48 22 307 93 34
 • volání z Maďarska (maďarská pevná linka): +36 1 701 04 78
 • volání z Rumunska (rumunská pevná linka): +40.376.300.111
 • volání z Ukrajiny (ukrajinská pevná linka): +38 044 228 1473*

Pokud zvláštní zavazadlo lze přepravit, je účtován dodatečný poplatek za zavazadlo ve výši 9 EUR za jeden kus. Cestování se zvláštním zavazadlem je na rozdíl od cestovního zavazadla vždy zpoplatněno.

18.4 Hudební nástroje:

18.4.1 Hudební nástroje jsou klasifikovány jako speciální zavazadla. V případě, že je daný hudební nástroj (včetně obalu) menší než stanovená velikost příruční zavazadla, může být přepravován bezplatně jako příruční zavazadlo. V případě, že je daný hudební nástroj (včetně obalu) větší než stanovená velikost příruční zavazadla, musí být přepravován v zadním zavazadlovém prostoru. V tomto případě bude účtován další poplatek (viz bod 17.3.5). Hudební nástroje a jejich obaly, jejichž rozměry přesahují 135 x 48 x 35 cm, nebudou přepravovány.

18.4.2 Obecně doporučujeme přepravu hudebních nástrojů v pevných pouzdrech.

18.5 Cenné předměty:

18.5.1 Cenné předměty, jako jsou peníze, šperky, drahé kovy, klíče, brýle (sluneční brýle nebo brýle na čtení), elektronická zařízení (notebooky, iPady, tablety, MP3 přehrávače, mobilní telefony, fotoaparáty), kontaktní čočky, důležité doklady (diplomové osvědčení, jiné osvědčení, pověřovací listiny, pasy, řidičské průkazy, cenné papíry atd.) a křehké předměty musí být přepravovány v příručním zavazadle, nikoliv jako běžné zavazadlo, a musí být pod náležitým dohledem cestujících.

18.5.2 Pokud se cestující rozhodnou umístit cenné předměty do běžného zavazadla, nebudou přijaty žádné nároky na odpovědnost. Výjimkou výše uvedeného jsou případy úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

18.6 Dětské kočárky:

18.6.1 Dětské kočárky musí být přepravovány jako zvláštní zavazadla (max. 1 kočárek na jednoho cestujícího). Dětské kočárky musí být skládací. Dětské kočárky bez možnosti složení nesmějí být přepravovány. Registrace musí být provedena telefonicky prostřednictvím horké linky oddělení zákaznického servisu, a to nejdříve 48 hodin před zahájením jízdy.

18.6.2 Dětské kočárky budou přepravovány zdarma.

18.7 Jízdní kola:

18.7.1 Jízdní kola se přepravují na některých trasách. Tato jízdní kola musí mít standardní velikost a nesmí překročit hmotnost 25kg – elektrokola, pedeleky, tandemy nebo jízdní kola se třemi koly jsou z přepravy vyloučeny.

18.7.2 Doporučujeme, aby všichni cestující, kteří chtějí přepravovat jízdní kola, rezervovali jízdenku a zavazadlový prostor na jízdní kolo v dostatečném předstihu.

18.7.3 Přepravu jízdních kol lze provést pouze v závislosti na dostupné kapacitě autobusu - maximálně 5 jízdních kol na autobus. Na přepravu jízdních kol nelze uplatňovat žádné všeobecné nároky.

18.7.4 Přeprava jízdních kol stojí 9 EUR, bez ohledu na délku rezervované trasy a cenu jízdenky. Přeprava probíhá na nosičích jízdních kol. Ve zvláštních případech je přeprava možná pouze ve vhodných pytlích v zavazadlovém prostoru (např. skládací kolo). V takovém případě o tom musí být uvědoměno oddělení zákaznického servisu (viz také bod 18.3.5).

18.8 Zapomenuté a zanechané věci v autobuse nejsou pojištěny. V případě, že cestující nechali nějaké věci v autobuse, musí vyplnit formulář ztrát a nálezů na webových stránkách společnosti FlixMobility.

18.9 Během jízdy není povoleno manipulovat s nebezpečnými látkami a předměty; jedná se zejména o:

 • výbušné, snadno hořlavé, radioaktivní, páchnoucí nebo žíravé látky;
 • nezabalené nebo nechráněné předměty, které by mohly zranit ostatní cestující.

Patří sem například zbraně, střelivo a ohňostroje.

19 Přeprava zvířat

19.1 Přeprava psů a jiných zvířat v autobusech na delší vzdálenost je ze zásady vyloučena.

19.2 Pravidla uvedená v bodech 16.2.3 a 16.2.4 platí pro asistenční a vodící psy.

20 Práva cestujících v případě zpoždění nebo zrušení spoje

20.1 V případě zrušení nebo zpoždění spoje, FlixCompanies nebo provozovatel autobusové stanice s personálem oznámí cestujícím situaci co nejdříve, nejpozději 30 minut po plánovaném čase odjezdu a informuje je o předpokládaném odjezdu, jakmile budou tyto informace k dispozici. FlixCompanies nabídnou všem cestujícím, zejména těm, kteří odjíždějí z autobusových stanic bez personálu, informace o zrušení nebo zpoždění v elektronické podobě. Pro získání těchto informací musí cestující poskytnout požadované kontaktní údaje (např. číslo mobilního telefonu).

20.2 Pokud existuje odůvodněný předpoklad, že odjezd rezervovaného spoje bude muset být zrušen, bude zpožděn o více než 120 minut nebo v případě rezervace více jízdenek, mají cestující tyto možnosti: a) mohou pokračovat v cestě při nejbližší možné příležitosti na jiné trase vedoucí do destinace stanovené ve smlouvě o přepravě, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami uvedenými ve smlouvě; nebo b) mohou požádat o proplacení jízdného a o volnou zpáteční jízdenku na autobus jedoucí do místa odjezdu stanoveného v příslušné přepravní smlouvě. Nárok na úplné proplacení zakoupené jízdenky vzniká jak pro část absolvované trasy, tak i pro neabsolvovanou trasu v případě, že byla cesta zmařena vzhledem k původnímu plánu cesty cestujících. Náhrada bude provedena v peněžité náhradě do 14 dnů od obdržení požadavku na odškodnění, nebo pokud cestující dostali volbu podle písmene a) nebo b) a pokud cestující nesouhlasí s jinou formou náhrady.

20.3 Společnost FlixMobility nabízí cestujícím bezplatné ubytování v hotelu nebo jinou formu ubytování a pomoc při organizaci přepravy mezi autobusovou stanicí a místem ubytování v případě, že je potřebné ubytování na 1 nebo více nocí následkem zrušení nebo zpoždění spoje z autobusové stanice přesahující 90 minut v případě jízdy s plánovanou délkou trvání delší než 3 hodiny. V tomto případě společnost FlixMobility nabídne cestujícím lehké jídlo, stravu nebo občerstvení v poměru k době čekání nebo zpoždění za předpokladu, že jsou tyto možnosti k dispozici v autobuse nebo na autobusové stanici nebo pokud mohou být zajištěny přiměřeným způsobem. Společnost FlixMobility omezí celkové náklady na ubytování s výjimkou nákladů na přepravu mezi autobusovou stanicí a na ubytování na 80 EUR za noc na cestujícího a maximálně na 2 noci. Výše zmíněný nárok na bezplatné ubytování v hotelu nebo jinou formu ubytování se nevztahuje na případ, kdy je společnost FlixMobility schopna prokázat, že zrušení nebo zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo přírodními katastrofami, které ohrožují bezpečný provoz pravidelné autobusové dopravy.

20.4 V případě, že se vozidlo během jízdy stane nefunkčním, společnost FlixMobility nabídne cestujícím pokračování přepravy náhradním vozidlem nebo přepravu do vhodného místa čekání, odkud může cesta pokračovat.

20.5 Další nároky vyplývající ze škody způsobené zrušením nebo zpožděním nejsou vyloučeny.

21 Odpovědnost

21.1 V případě lehké nedbalosti bude převzata odpovědnost - s výjimkou případů ztráty života, poranění končetin nebo ublížení na zdraví - pokud jsou porušeny základní smluvní závazky. Pro úmyslnou a hrubou nedbalost platí i nadále neomezená odpovědnost.

21.2 V případech běžné nedbalosti je vyloučena odpovědnost za kolaterální (nepřímé) škody. To neplatí v případech úmyslného zranění, ztráty života a újmy na zdraví, nebo z nedbalosti.

21.3 Výše náhrady škody v případě smrti a úrazu je omezena na 220 000 EUR na cestujícího, přičemž výše náhrady v rámci uplatnění zákona StVG (zákon o silničním provozu) zůstává výslovně vyhrazena.

21.4 Odpovědnost a výše náhrady za škody na zavazadlech jsou omezeny a vyloučeny takto:

21.4.1 V případě poškození zavazadel zapříčiněného nehodou autobusu nebo vlivem jejich následné ztráty je výše požadované náhrady škody na osobu a zavazadlo omezena na 1 200 EUR.

21.4.2 Odpovědnost je vyloučena v případech ztráty zavazadel, které nejsou spojeny s nehodou autobusu kromě záměny nebo krádeže zavazadel s výjimkou případů záměny a hrubé nedbalosti.

21.4.3 Odpovědnost za škody nebo další škody způsobené nevhodným uložením zavazadel cestujícími je vyloučena s výjimkou případů úmyslného zavinění a hrubé nedbalosti.

21.5 Odškodnění v případě poškození invalidních vozíků a jiných zdravotnických pomůcek k chůzi musí vždy přinejmenším odpovídat hodnotě náhrady nebo nákladům na opravu ztraceného nebo poškozeného zařízení. Během tohoto procesu bude vynaloženo veškeré úsilí, aby se zajistila přinejmenším dočasná výměna, která odpovídá technickým a funkčním vlastnostem ztraceného nebo poškozeného invalidního vozíku nebo jiného vybavení k chůzi.

21.6 Výše náhrady za veškeré další škody na majetku, kromě poškození zavazadel nebo invalidních vozíků a jiných pomůcek k chůzi vlivem nehody, je podle § 23 německého zákona o osobní přepravě (Personenbeförderungsgesetz) omezena na 1 000 EUR, pokud škoda na majetku nevznikla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

21.7 Omezení a vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na zákonnou povinnou odpovědnost bez zavinění, nebo pokud se odpovědnost bez zavinění v jednotlivých případech předpokládá.

Ustanovení 21.1 až 21.7 se nevztahují na spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci. V těchto případech budou platit ustanovení obecně platných polských zákonů, včetně ustanovení polského občanského zákoníku a polského zákona o dopravě.

21.8 Pro spoje v rámci Polska a pro mezinárodní spoje vyjíždějící z Polska platí následující reklamační postup (21.8.1 až 21.8.9).

21.8.1 Reklamace na základě smlouvy o přepravě uzavřené s dopravcem, včetně těch, jež se týkají rezervace přepravy, musí být zaslány prostřednictvím formuláře na webovém portálu společnosti FlixMobility, písemně předány řidiči autobusu nebo zaslány v písemné podobě (doporučenou zásilkou) na následující adresu dopravce: FlixBus Polska sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polsko. Reklamaci lze podat do jednoho roku ode dne, v němž došlo k události, která je předmětem dané reklamace. Držitelem práva je cestující nebo jeho zástupce, právní zástupce nebo právní nástupce.

21.8.2 V reklamaci musí být konkrétně uvedena osoba, která reklamaci podává, popis události a vznesených námitek, údaj o utrpěné škodě, reklamovaná částka (výše náhrady) a podpis osoby, jež podává reklamaci. K reklamaci je nutné přiložit originály nebo kopie jízdenek a dalších dokumentů souvisejících s uzavřením smlouvy o přepravě, včetně těch, jež potvrzují nárok na bezplatnou nebo zlevněnou přepravu.

21.8.3 Pokud se reklamace týká zavazadla, popište prosím škodu nebo události, ke kterým došlo.

21.8.4 Pokud reklamace nesplňuje výše uvedené podmínky nebo pokud jsou za účelem jejího posouzení zapotřebí dodatečné informace, dopravce vyzve osobu, jež podává reklamaci, aby do 14 dnů od obdržení žádosti napravila nedostatky nebo poskytla dodatečné vysvětlení. Pokud dotyčná osoba na výzvu neodpoví v předepsané lhůtě, reklamace nebude uznána.

21.8.5 Dopravce reklamaci posoudí do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace podána, nebo ode dne, kdy obdržel doplněnou reklamaci.

21.8.6 Pokud reklamace nebude posouzena v předepsané lhůtě, bude uznána.

21.8.7 Každá osoba, jež podala reklamaci, která nebyla částečně nebo zcela uznána, se může odvolat. Dopravce posoudí odvolání do 14 dnů od jeho přijetí.

21.8.8 Nároky lze uplatňovat v soudním řízení pouze poté, co proběhl reklamační postup.

21.8.9 Další podmínky a podrobnosti reklamačního postupu se řídí polským zákonem o dopravě a prováděcími předpisy.

22 Všeobecné přepravní podmínky

Kromě těchto „zvláštních přepravních podmínek“ platí zákonné nařízení týkající se platného znění všeobecných přepravních podmínek pro tramvajovou a autobusovou dopravu a pravidelné služby poskytované motorovými vozidly ze dne 27. února 1970 (Spolkový věstník I, strana 230).

Výše uvedené se nevztahuje na spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci.

23 Místo výkonu pravomoci

Místo výkonu pravomoci obchodníků, právnických osob a fyzických osob, které nemají v Německu žádnou obecnou pravomoc, jakož i osoby, které po uzavření přepravní smlouvy změnily své trvalé nebo přechodné bydliště do zahraničí, a jejichž bydliště nebo obvyklý pobyt není v čase jednání znám, je Mnichov.

Výše uvedené se nevztahuje na spoje, které provozuje společnost FlixBus Polska sp. z o.o. a ostatní polští dopravci.

24 Neúčinná ustanovení

V případě, že by jednotlivá ustanovení v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek přepravy měla být zcela nebo zčásti neúčinná nebo neplatná, nesmí to v zásadě ohrozit účinnost přepravní smlouvy jako celku.

* Mějte prosím na paměti, že poplatky za hovory z pevné linky i mobilního telefonu závisí na sazbách příslušného poskytovatele.