Podmínky používání služby Wi-Fi u FlixBusu

DŮLEŽITÉ

Před použitím služby Wi-Fi si prosím přečtěte následující podmínky používání, se kterými přístupem k Wi-Fi a používáním služby Wi-Fi vyjadřujete svůj souhlas. 

Služba Wi-Fi je služba společnosti Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mnichov, Německo (dále jen „FlixBus“), technicky provozovaná externími poskytovateli (IT) služeb, kteří jsou podrobněji uvedeni v zásadách ochrany osobních údajů, na které je zde odkazováno.

Definice

„Informace“ znamená veškerá data přenášená prostřednictvím služby Wi-Fi poskytované společností FlixBus (dále jen „hotspot“). „Uživatel“ znamená vás, koncového uživatele hotspotu. „Podmínky“ jsou tyto podmínky používání. 

Záruka

Společnost FlixBus žádným způsobem neodpovídá za Informace přenášené prostřednictvím Hotspotu, neručí za kvalitu, stabilitu, rychlost připojení či vhodnost Hotspotu k účelu využítí Uživatelem.

Uživatel bere na vědomí:
(a) že je technicky nemožné poskytnout Hotspot zcela bez závad a že společnost FlixBus se k tomu nezavazuje;
(b) chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Hotspotu; a (c) že provoz Hotspotu může být nepříznivě ovlivněn okolnostmi mimo kontrolu společnosti FlixBus, včetně přenosu, telekomunikačních spojení mezi FlixBusem a Uživatelem, mezi různými částmi systému FlixBusu a mezi FlixBusem a jinými systémy a sítěmi.

Odpovědnost

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že společnost FlixBus neodpovídá za žádnou škodu vyplývající z využívání služeb Wi-Fi Uživatelem, včetně škody související s podnikáním, za ušlý zisk, přerušení podnikání, ztrátu obchodních informací nebo jakoukoli jinou finanční ztrátu (i když byla společnost FlixBus upozorněna na možnost takové škody). Uživatel dále bere na vědomí, že některé Informace, například software, jsou dodávány společnosti FlixBus (přímo i nepřímo) třetími stranami, a proto společnost FlixBus nemůže ve vztahu k těmto Informacím nabízet žádnou záruku jakékoli povahy. Je nutné, aby si Uživatel zajistil správné zálohování a ochranu vlastního systému (například osobní firewall). Uživatel využívá službu Wi-Fi zcela na vlastní riziko. 

Použití Hotspotu/odškodnění

Uživatel se zavazuje:
a) nepoužívat Hotspot k žádným nezákonným účelům;
b) využívat Hotspot tak, aby nedošlo k přerušení či poškození služeb nebo zařízení, snížení výkonu nebo aby nebyla jakkoliv narušena účinnost nebo funkčnost Hotspotu či jeho části;
c) nepoužívat Hotspot k přenosu nebo zveřejňování jakýchkoli počítačových virů nebo jakéhokoli materiálu, který je urážlivý, hanlivý, pohoršující, obtěžující či jinak negativně zasahující do osobnostních práv;
d) nešířit žádné informace s nelegálním nebo nemorálním obsahem. To zahrnuje mimo jiné informace, které slouží k pobuřování, oslavují nebo bagatelizují násilí, obsahují pornografii, ohrožují nebo narušují morální blaho dětí nebo dospívajících nebo poškozují pověst společnosti FlixBus.
e) že nebude používat Hotspot k přenosu jakéhokoli materiálu pro účely publicity, propagace a/nebo reklamy bez předchozího písemného souhlasu společnosti FlixBus, pokud takový přenos nebyl výslovně požadován jiným uživatelem Hotspotu; a
f) že v případě, kdy bude Uživatel uplatňovat jakékoli právo proti jakémukoli jinému uživateli vyplývající z používání Hotspotu, bude toto právo uplatňovat nezávisle na společnosti FlixBus a bez odvolání se na ni.
Uživatel odškodní a bude bránit společnost FlixBus proti všem nárokům, sankcím, včetně poplatků za právní služby, vyplývajících z porušení těchto Podmínek nebo jakéhokoli použití Hotspotu Uživatelem v rozporu s těmito Podmínkami. Uživatel bere na vědomí, že společnost FlixBus nemá žádnou kontrolu nad povahou nebo obsahem Informací nebo programů přenášených nebo přijímaných Uživatelem pomocí Hotspotu a že společnost FlixBus žádným způsobem nezkoumá použití Hotspotu Uživatelem. Uživatel souhlasí s tím, že plně odškodní FlixBus za jakékoli nároky či sankce, které vzniknou v souvislosti s používáním Hotspotu Uživatelem v rozporu s těmito Podmínkami a které jsou proti společnosti FlixBus uplatňovány.

Duševní vlastnictví

Uživatel bere na vědomí, že veškerá autorská práva, ochranné známky a všechna ostatní práva plynoucí z duševního vlastnictví související s využíváním Hotspotu zůstávají svěřena společnosti FlixBus nebo jejímu poskytovateli licence.

Pozastavení a ukončení

FlixBus má právo bez předchozího upozornění a ihned ukončit poskytování služeb Wi-Fi Uživateli, pokud se Uživatel dopustí porušení těchto podmínek.

Data Uživatele

V rámci používání této služby bude uložena adresa MAC vašeho zařízení, aby bylo možné udělit přístup k síti. Icomera je schopna jej zobrazit po dobu 2 týdnů, poté jsou data anonymizována a uchována po dobu až 12 měsíců. Můžete požádat o přístup, vymazání, omezení nebo přenositelnost těchto údajů nebo podat stížnost prostřednictvím e-mailu (privacy@icomera.com). Shromažďování údajů, které probíhá při používání Hotspotu, je povoleno podle čl.6 odst.1 písm. B GDPR.

Změny v podmínkách používání

FlixBus si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit umístěním poznámky o takové změně do tohoto souboru. Používání Hotspotu Uživatelem po oznámení této změny se považuje za souhlas Uživatele s takovou změnou. Je odpovědností Uživatele pravidelně kontrolovat tento soubor, aby zjistil, zda byly Podmínky změněny. Pokud Uživatel nesouhlasí s jakoukoli změnou Podmínek, je povinen ihned přestat Hotspot používat.

Oddělitelnost

Každé ustanovení těchto Podmínek, které vylučuje nebo omezuje odpovědnost, bude vykládáno samostatně a bude platné nadále i za situace, kdy bude některé z dalších ustanovení určeno za neplatné, a zůstane v platnosti bez ohledu na ukočení využivání služby Wi-Fi Uživatelem dle těchto Podmínek.
Žádné vzdání se práva ze strany společnosti FlixBus nebude vykládáno jako vzdání se práva z porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. Tato smlouva se řídí německým právem a strany se tímto nezvratně podřizují výlučné jurisdikci německých soudů. Soudní příslušnost je Mnichov. 
Prosíme, opatrujte řádně své přístupové zařízení. Společnost FlixBus není odpovědná za jeho ztrátu či poškození.