Zásady ochrany osobních údajů služby Wi-Fi

Zásady ochrany osobních údajů

Dle požadavků nařízení EU 2016/679 („nařízení GDPR“) níže uvedené informace popisují operace a účel zpracování osobních údajů uživatelů („uživatelé“) společnosti Flix pro používání Wi-Fi.

Všechny pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů, které zde nejsou výslovně definovány, budou vykládány ve smyslu stanoveném nařízením GDPR.

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem údajů je společnost Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mnichov, Německo („Flix“ nebo „správce“).

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů jmenoval DPO (Data Protection Officer [pověřenec pro ochranu osobních údajů]). DPO sídlí na adrese společnosti Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Mnichov, Německo, a lze jej kontaktovat na následující e-mailové adrese:

data.protection@flixbus.com

3. Účely zpracování a právní základ

Správce osobních údajů bude provádět zpracování kategorií osobních údajů uvedených v oddílu 4 za účelem:

a) plnění závazků plynoucích ze smluv uzavíraných s uživateli nebo některých smluvních závazků vůči uživatelům nebo zvláštních požadavků uživatelů učiněných před uzavřením smlouvy.

Právním základem pro zpracování údajů pro tento účel je skutečnost, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smluvního závazku. Zákonnost tohoto postupu je dána článkem 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

b) učinění poskytnutých údajů anonymními a jejich použití ke zlepšení služby a cestovního zážitku a k sestavení statistik.

Právním základem pro zpracování je potřeba chránit naše oprávněné zájmy Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšování našich služeb pro uživatele služby.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zahrnují všechny informace, které se týkají konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje cestujících zpracovávané v souvislosti s účely zpracování uvedenými v oddílu 3 jsou následující:

a) adresa MAC použitého přístupového zařízení

b) přidělené číslo připojení

c) IP adresa, přes kterou je použité přístupové zařízení připojeno k internetu

d) začátek a konec příslušného připojení (datum a čas) a také výsledná doba trvání použití

e) objem přenesených dat, včetně průměrné velikosti paketu

f) technické charakteristiky nastavení / ukončení připojení

g) název oblasti přiřazené použitému vstupnímu přístupovému bodu

h) typ hardwaru a výrobce přístupového zařízení

i) identifikační údaje použitého operačního systému

j) rozpoznávací údaje použitého prohlížeče

k) jazyk a časové pásmo použitého prohlížeče

Cestující osobní údaje poskytují dobrovolně. Cestujícího k poskytnutí osobních údajů společnosti Flix neváže žádná zákonná ani smluvní povinnost. Pokud však cestující neposkytne údaje požadované pro účely některých služeb, může se stát, že společnost Flix bude takové služby schopna poskytovat pouze v omezeném rozsahu, případně je nebude schopna poskytovat vůbec.

5. Kategorie příjemců

a) Interní příjemci

Je-li to přípustné, vaše osobní údaje za určitých podmínek poskytujeme subjektům společnosti FlixBus za účelem interního řízení.

Další podrobnosti naleznete také v zásadách ochrany osobních údajů.

b) Externí příjemci

Stejně jako všechny větší společnosti i naše společnost k vyřizování svých obchodních transakcí využívá tuzemské a zahraniční externí poskytovatele služeb a spolupracuje s partnery v tuzemsku i zahraničí.

Jsou to zejména poskytovatelé služeb (IT) jako nezávislí správci:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Gothenburg, Švédsko a

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, Londýn, NW1 2DX, Velká Británie

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Estonsko

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Litva

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Litva

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropská 2758/11, 160 00 Praha, Česká republika

https://www.passengera.com/gdpr/

Jestliže příjemci pro naši společnost pracují jako zpracovatelé osobních údajů, uzavíráme s nimi smlouvu a z jejich strany je třeba poskytnout záruky za zavedení vhodných technických a organizačních opatření, plnění zákonných požadavků při zpracování údajů a respektování práv subjektů údajů.

Osobní údaje cestujících jsou přístupné pouze osobám jednajícím jménem správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Osobní údaje můžeme rovněž předávat státním orgánům a institucím (např. policii, státnímu zastupitelství, dozorovým úřadům), pokud v takových případech existuje příslušná povinnost / příslušné povolení.

6. Předávání údajů do zahraničí

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, na něž odkazuje oddíl 3, mohou být tyto předávány do třetí země (zejména do USA). Třetí zemí je země mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP). V takovém případě vhodnými opatřeními zajišťujeme, aby úroveň ochrany údajů ze strany příjemce / v zemi příjemce nebyla nižší než úroveň ochrany platná v EU/EHP.

Vhodnými opatřeními mohou být například:

Rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti

Standardní doložky o ochraně osobních údajů (k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Další ochranná opatření (např. pseudonymizace)

7. Doba uchovávání údajů a jejich výmaz

Osobní údaje cestujících budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely podle oddílu 4, pro které jsou údaje shromažďovány a následně zpracovávány.

Správce osobních údajů může být v každém případě povinen a/nebo oprávněn uchovávat všechny nebo některé osobní údaje cestujících po delší dobu – mimo jiné za účelem vznesení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků v příslušné promlčecí lhůtě.

8. Práva dotčených osob

Cestující jako dotčená osoba má podle nařízení GDPR následující práva:

Právo na informace

Podle čl. 15 nařízení GDPR si cestující může vyžádat informace o svých osobních údajích, jejichž zpracování společnost Flix provádí. Ve své žádosti o informace by cestující měl svůj problém objasnit, aby správci osobních údajů usnadnil shromáždění potřebných údajů. Správce osobních údajů může požadovat informace k potvrzení totožnosti cestujícího, aby se ujistil, že je přístup k osobním údajům oprávněný.

Na požádání správce osobních údajů poskytne cestujícímu kopii údajů, které jsou předmětem zpracování. Za přístup k osobním údajům (nebo za uplatnění jiného práva) není cestujícím účtován žádný poplatek. Společnost Flix však může účtovat přiměřený poplatek, pokud je žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená. Společnost Flix rovněž takové žádosti nemusí vyhovět.

Právo na opravu údajů

Pokud informace týkající se cestujícího nejsou (nebo již nejsou) přesné, cestující může v souladu s čl. 16 nařízení GDPR požádat o opravu. Pokud jsou údaje o cestujících neúplné, cestující může požádat o jejich doplnění.

Právo na výmaz údajů

Cestující může za podmínek čl. 17 nařízení GDPR požadovat vymazání svých osobních údajů. Toto právo na výmaz závisí mimo jiné na tom, zda správce osobních údajů údaje týkající se cestujícího i nadále potřebuje ke splnění svých zákonných povinností.

Právo na omezení zpracování údajů

V rámci požadavků čl. 18 nařízení GDPR má cestující právo požadovat omezení zpracování údajů, které se ho týkají.

Právo na přenositelnost údajů

Podle specifických podmínek čl. 20 nařízení GDPR má cestující právo obdržet údaje, které poskytl správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, případně požadovat, aby byly předány jiné odpovědné straně.

Právo vznést námitku

V souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR má cestující právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají a které byly shromážděny podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, a to z důvodů vyplývajících z konkrétní situace cestujícího. Poté může zpracování údajů takového cestujícího proběhnout pouze tehdy, je-li společnost Flix schopna prokázat, že pro jejich zpracování existují oprávněné důvody, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami cestujícího, nebo v případě, že zpracování slouží ke vznesení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků společnosti Flix.

V souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR může cestující kdykoli vznést námitku proti zasílání reklamních sdělení, a to s účinností do budoucna (námitka proti zasílání reklamních sdělení v případě přímé reklamy).

Právo na podání stížnosti

Pokud se cestující domnívá, že správce osobních údajů při zpracování jeho údajů nedodržel předpisy o ochraně osobních údajů, může si na zpracování svých osobních údajů stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu (pokud byl poskytnut)

Cestující může souhlas se zpracováním svých údajů kdykoli v budoucnu odvolat. Zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Toto rovněž platí pro prohlášení o souhlasu poskytnutém před účinností nařízení GDPR, tj. před 25. 5. 2018.

Cestující jakožto dotčená osoba může svá práva vůči správci osobních údajů uplatnit kdykoli, a to zejména prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílech 1 a 2 výše.

9. Úpravy

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů mohou být příležitostně prováděny úpravy z důvodu zavádění nových účelů a metod zpracování údajů. Správce osobních údajů bude cestující podle svého uvážení o všech takových změnách včas a vhodným způsobem informovat.