Podmínky účasti

ČLÁNEK 1: ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Společnost FlixMobility GmbH, se sídlem na adrese Birketweg 33, 80639 Mnichov (dále jen „FlixMobility“), organizuje soutěž na internetových stránkách FlixBus CZ (www.flixbus.cz).

Dceřiné společnosti FlixBus jsou:

  • FlixBus DACH GmbH
  • FlixBus CEE GmbH
  • FlixBus Italia S.r.l.
  • FlixBus France SARL
  • FlixBus B.V.
  • FlixMobility GmbH

Soutěž organizuje společnost FlixMobility na internetových stránkách www.flixbus.cz Chcete-li se soutěže zúčastnit, jděte na internetové stránky FlixBus CZ na adrese: https://www.flixbus.cz/dojizdeni/servis

ČLÁNEK 2: PŘÍSTUP DO SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let za předpokladu, že souhlasí s podmínkami účasti (dále jen „účastník“).

Soutěž je bezplatná a podmínkou k účasti je to, že účastník bezvýhradně přijme podmínky účasti, etická pravidla a také zákony, nařízení a další dokumenty platné v České republice.

FlixMobility si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který tyto podmínky nerespektuje, a vyhrazuje si právo přímo či nepřímo provést v souvislosti s účastníky všechna nezbytná ověření.

FlixMobility si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže, pokud zjistí, že se dopustil podvodu.

ČLÁNEK 3: JAK SOUTĚŽ FUNGUJE

Účastník se musí zaregistrovat na stránkách FlixBus CZ na této adrese: https://www.flixbus.cz/dojizdeni/servis. Zde musí vyplnit nezbytné informace v částech k tomu určených. Potom musí připojit svůj text.

Každý účastník vyjádří souhlas s dodržováním těchto podmínek tím, že zaškrtne políčko „Přečetl/a jsem si podmínky účasti“. Nekompletní účast a/nebo neúplné či nesprávné informace nebudeme brát v úvahu.


ČLÁNEK 4: PŘEDBĚŽNÝ VÝBĚR ČLÁNKŮ

Články zaslané účastníky nejprve předběžně vybere společnost FlixMobility. Výsledky nebudou zveřejněny okamžitě po skončení soutěze. Článek musí být nejdříve vybrán a teprve pak bude uveřejněn.

Moderátor si vyhrazuje právo upravit všechny části kteréhokoli článku.

Moderátor si vyhrazuje právo přeložit článek do jiného jazyka (jiných jazyků) a přizpůsobit jej potřebám jiných domén společnosti FlixBus.

Společnost FlixMobility nekontroluje relevantnost, pravdivost či legálnost informací obsažených v článku.

ČLÁNEK 5: VÝBĚR ČLÁNKŮ

Odpovědnost za výběr článků pro internetové stránky FlixBus nese společnost FlixMobility. Kromě kritérií uvedených v článcích 4 a 5 těchto podmínek účasti patří k výběrovým kritériím relevantnost, originalita a redakční kvalita textu zaslaného účastníkem.

Vybraní účastníci obdrží e-mail:

- s informacemi o uveřejnění jejich článku a fotky na internetových stránkách FlixBus;

- s uvedením své ceny.

Výhry nelze vzít zpět nebo je vyměnit za peníze ani předat třetím stranám.

ČLÁNEK 6: POUŽÍVÁNÍ ČLÁNKŮ

Účast předpokládá bezplatné postoupení práv na uveřejnění článku účastníka, jeho fotografie a předání osobních údajů pro tyto účely:

- uveřejnění na internetových stránkách FlixBus.CZ;

- uveřejnění na jiných doménách FlixBus.

Společnost FlixMobility si vyhrazuje právo kdykoli odstranit uveřejněné články. Články, které do konečného výběru nebudou zařazeny, budou smazány.

ČLÁNEK 7: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace, které účastník sděluje vyplněním formuláře na internetových stránkách FlixBus (https://www.flixbus.cz/dojizdeni/servis), jsou shromažďovány pouze pro potřeby společnosti FlixMobility.

Ta nebude sdělovat osobní údaje třetím stranám pro účely marketingu a vyjma situací, kdy je k tomu povinna dle platných právních předpisů.

ČLÁNEK 8: OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost za své články nese výlučně účastník. Společnost FlixMobility nemůže nést odpovědnost za článek, který je předmětem stížnosti třetí strany. V případě sporu jakékoli povahy vzneseného třetí stranou lze vést k odpovědnosti pouze účastníka.

Společnost FlixMobility nenese odpovědnost ani v případě, že e-mailová adresa neodpovídá e-mailové adrese výherce v době zaslání informací týkajících se jeho vítězství nebo v případě technického selhání, které znemožňuje předání této informace.

Pokud je administrativní a/nebo technický průběh soutěže narušen z příčiny, která je mimo kontrolu společnosti FlixMobility, pak si v tomto případě FlixMobility vyhrazuje právo přerušit zasílání článků.

ČLÁNEK 9: PLATNÝ JAZYK

Jazykem platným pro tyto podmínky účasti je čeština.

ČLÁNEK 10: PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto podmínky se řídí výlučně českým právním řádem.

Strany se vynasnaží vyřešit jakýkoli spor smírnou cestou.
Zpět do soutěže