Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci

V těchto Zásadách (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) se dozvíte, jak jsou vaše údaje zpracovávány a jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů, když používáte FlixBus: Cesty autobusem po Evropě (dále také „aplikace“) společnosti FlixBus.

Další právní informace naleznete zde:

Podmínky pro rezervace (TCB)
Všeobecné přepravní podmínky (TCC)

1.    Název a adresa správce

Správcem zpracování vašich osobních údajů (čl. 4 odst. 7 GDPR) je:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-mail: service@flixbus.de 
Další informace o naší společnosti naleznete v právním oznámení

2.    Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti je vám kdykoli k dispozici, aby zodpověděl všechny vaše dotazy a jako kontaktní osoba pro věci týkající se ochrany osobních údajů:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov
E-mail: data.protection@flixbus.com
V případě obecných dotazů týkajících se společnosti FlixBus prosím kontaktujte service@flixbus.de.

3.    Právní základ pro zpracování údajů 

Zpracování osobních údajů je povoleno, je-li dodržen alespoň jeden z právních základů uvedený níže:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zákonná povinnost uchovávání);
 • Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR: zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; nebo
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost protichůdné zájmy nebo práva subjektu údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě). 

Pro námi prováděné zpracování specifikujeme příslušný právní základ v oddílu 12. Zpracování může rovněž vycházet z více než jednoho právního základu.

4.    Kategorie příjemců

Za určitých podmínek a v rozsahu, který je přípustný, předáváme vaše osobní údaje našim dceřiným společnostem nebo jsou osobní údaje předávány nám našimi dceřinými společnostmi.

Stejně jako jakákoli jiná větší společnost používáme rovněž externí tuzemské a zahraniční poskytovatele služeb k vyřizování našich obchodních transakcí a spolupracujeme s partnerskými společnostmi doma i v zahraničí. Patří mezi ně například:

 • dopravci (přehled aktuálních dopravců naleznete zde)
 • poskytovatelé služeb (IT)
 • finanční instituce a poskytovatelé platebních služeb
 • partneři pro prodej
 • poskytovatelé zákaznických služeb (interní/externí)
 • provozovatelé obchodů
 • bezpečnostní společnosti
 • (cestovní) pojistitelé
 • další partneři, kteří jsou zapojeni do našich obchodních operací (např. auditoři, banky, pojišťovací společnosti, právníci, dozorové úřady, další strany podílející se na akvizicích společnosti)

Poskytovatelé služeb a partnerské společnosti musí poskytnout záruky, že byla přijata vhodná technická a organizační opatření takovým způsobem, aby zpracování splňovalo zákonné požadavky a práva subjektů údajů byla chráněna.

Osobní údaje předáváme veřejným orgánům a institucím (např. policii, státnímu zastupitelství, dozorovým úřadům), pokud existuje odpovídající povinnost/povolení.

Pro námi prováděné zpracování specifikujeme kategorie příjemců údajů v oddílu 12.

5.    Požadavky na předávání osobních údajů do třetích zemí

V rámci našich obchodních vztahů mohou být vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami nebo zpřístupněny třetím stranám, které se mohou rovněž nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), tj. ve třetích zemích. 

Bude-li to nutné, budeme vás informovat o příslušných podrobnostech předání do třetích zemí v souvislosti se zpracováním, které provádíme. 

Evropská komise potvrzuje, že některé třetí země poskytují úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou se standardem EHP prostřednictvím takzvaných rozhodnutí o přiměřenosti (seznam těchto zemí a kopii rozhodnutí o přiměřenosti lze stáhnout na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

V jiných třetích zemích, do kterých mohou být osobní údaje předávány, však nemusí existovat soustavná vysoká úroveň ochrany údajů z důvodu nedostatku zákonných ustanovení. V takovém případě zajistíme odpovídající ochranu údajů. 

To je možné například prostřednictvím závazných nařízení společnosti (označovaných jako „závazná firemní pravidla“), standardních smluvních ustanovení Evropské komise o ochraně osobních údajů, certifikátů a uznávaných kodexů chování.

Je-li to nezbytné pro vaši rezervaci a související poskytnutí a zpracování přepravních služeb, je předání osobních údajů do třetích zemí požadované za tímto účelem povoleno v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR.

Přejete-li si získat podrobnější informace o tomto tématu, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.    Doba uložení a vymazání údajů

Doba uložení shromážděných osobních údajů závisí na účelu, pro který údaje zpracováváme. Údaje budou uloženy tak dlouho, jak bude nezbytné k dosažení zamýšleného účelu. 

V případě námi prováděného zpracování specifikujeme, jak dlouho budeme údaje uchovávat. Není-li výslovná doba uložení uvedena níže, budou vaše osobní údaje vymazány nebo blokovány, jakmile přestane platit účel nebo právní základ pro uložení. 

K uložení však může dojít nad rámec stanovené doby v případě (hrozícího) právního sporu s vámi, nebo pokud je zahájeno jiné soudní řízení, nebo pokud je uložení stanoveno zákonnými ustanoveními, která se vztahují na nás jako správce. Pokud vyprší doba uložení předepsaná zákonnými ustanoveními, budou osobní údaje zablokovány nebo vymazány, nebude-li vyžadováno další uložení a pokud k tomu neexistuje právní základ

7.    Automatizované rozhodování (včetně profilování)

Nemáme v úmyslu použít osobní údaje shromážděné od vás pro jakékoli postupy zahrnující automatizované rozhodování (včetně profilování). Budeme-li si přát tyto postupy zavést, budeme vás o tom informovat jinde v souladu se zákonnými ustanoveními.

8.    Neexistuje žádná povinnost poskytnout osobní údaje

Uzavření smlouvy s námi zásadně nezávisí na tom, zda nám předem poskytnete osobní údaje. V zásadě také neexistuje zákonná nebo smluvní povinnost poskytnout nám vaše osobní údaje; je však možné, že určité nabídky budeme moci poskytnout pouze v omezeném rozsahu nebo vůbec, pokud neposkytnete údaje, které jsou k tomu potřebné. 

9.    Zákonná povinnost předávat určité údaje

Za určitých okolností se na nás může vztahovat zvláštní zákonná nebo právní povinnost poskytnout osobní údaje třetím stranám, zejména veřejným orgánům.

10.    Zabezpečení údajů

K ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací s údaji, jejich částečnou nebo úplnou ztrátou nebo zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran používáme vhodná technická a organizační opatření, s přihlédnutím k nejnovější technologii, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování, jakož i existujícím rizikům porušení zabezpečení osobních údajů (včetně pravděpodobnosti a dopadu takové události). Naše zabezpečovací opatření jsou neustále zlepšována, aby byl zohledněn technologický vývoj.

Na požádání vám rádi poskytneme další informace. V této souvislosti se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo našeho CISO (vrchního pověřence pro bezpečnost informací.

Jeho kontaktní údaje jsou:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Mnichov
E-mail: it-security@flixbus.com

11.    Vaše práva

Svá práva týkající se vašich osobních údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit kdykoli, zejména tak, že nás budete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v oddílu 1. Subjekty údajů mají podle GDPR následující práva:

Právo na informace
Můžete požadovat informace v souladu s čl. 15 GDPR o svých osobních údajích, které byly námi zpracovány. Ve své žádosti o informace byste měli objasnit svůj problém, abyste nám usnadnili shromáždění potřebných údajů. Na požádání vám poskytneme kopii údajů, které jsou předmětem zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že vaše právo na informace může být za určitých okolností v souladu se zákonnými ustanoveními omezeno.

Právo na opravu
Pokud informace, které se vás týkají, (již) nejsou správné, můžete požádat o opravu v souladu s čl. 16 GDPR. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete požádat o jejich doplnění.

Právo na výmaz
Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů v souladu s ustanoveními čl. 17 GDPR. Vaše právo na výmaz závisí mimo jiné na tom, zda údaje, které se vás týkají, vyžadujeme i nadále k plnění našich zákonných povinností.

Právo na omezení zpracování
V souladu s ustanovením čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají.

Právo na přenositelnost
V souladu s ustanovením čl. 20 GDPR, máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání jinému správci.

Právo vznést námitku
V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Můžete vznést námitku proti zasílání reklamy kdykoli s účinkem do budoucna, v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR (námitka proti reklamě v případě přímého marketingu).

Právo na odvolání
Domníváte-li se, že jsme při zpracování vašich údajů nedodrželi ustanovení nařízení o ochraně údajů, můžete si stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně zpracování svých osobních údajů, například u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, kterému podléháme: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavorský státní úřad pro dohled nad ochranou údajů], Promenade 18, 91522 Ansbach

Právo odvolat souhlas
Svůj souhlas se zpracováním svých údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. To rovněž platí pro prohlášení o souhlasu, která byla vydána před účinností GDPR, tj. před 25. 5. 2018.

12.    Používání aplikace

Pomocí aplikace si můžete rezervovat a spravovat přepravní služby. Při instalaci a používání aplikace shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje.

12.1    Poskytování aplikace

Z technických důvodů je nutná výměna údajů mezi aplikací a naším serverovým systémem, abychom vám mohli aplikaci poskytnout k použití a zaručit její stabilitu a bezpečnost. Za tímto účelem budou zpracovávány následující údaje:
Přístupové údaje, které se skládají z:

•    IP adresa
•    Datum a čas žádosti
•    Rozdíl v časovém pásmu  vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
•    Obsah požadavku 
•    Stav přístupu/stavový kód HTTP
•    Objem předaných údajů v každém případě
•    Web, ze kterého pochází požadavek
•    Prohlížeč
•    Operační systém a jeho rozhraní
•    Jazyk a verze aplikace
•    Název vašeho mobilního zařízení
•    Jazyk, oblast a verze mobilního zařízení
•    Reklamní identifikátor (volitelné)

Poskytovatele IT služeb používáme prostřednictvím zadaného zpracování údajů pro hostování aplikace a pro statistické vyhodnocení přístupových údajů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je, abychom vám řádně zpřístupnili webové stránky.

12.2    Přístupová oprávnění

Aplikace vyžaduje přístup k různým funkcím a rozhraním vašeho mobilního zařízení. K tomu musíte aplikaci udělit určitá oprávnění. Systém oprávnění závisí na specifikacích vašeho operačního systému. Jednotlivá oprávnění lze například kombinovat do kategorií oprávnění na vašem mobilním zařízení, čímž můžete souhlasit pouze s celkovou kategorií oprávnění. 

Vezměte prosím na vědomí, že bez oprávnění požadovaných aplikací lze používat pouze omezené funkce aplikace.

12.2.1    Přístupová oprávnění (všechna mobilní zařízení)

Tato aplikace vyžaduje připojení k internetu za účelem výměny údajů se systémem serveru.
K tomu, aby byly informace o rezervacích aktuální, je třeba aktivovat příjem oznámení na pozadí.
Pokud udělíte příslušné oprávnění k přístupu, budou vaše údaje o poloze zpracovávány na pozadí (volitelné), abychom vám během cesty mohli poskytovat základní cestovní informace (časy příjezdu, možnosti přestupu atd.) na vašem mobilním zařízení.

12.2.2    Údaje o poloze (všechna mobilní zařízení)

Aplikace vás může informovat, když se blížíte ke své cílové/přestupní stanici. K tomu potřebuje aplikace přístup k údajům o poloze vašeho zařízení, což vyžaduje váš souhlas. Můžete tak učinit udělením oprávnění aplikaci na svém zařízení pro přístup k zeměpisné poloze vašeho zařízení. Svůj souhlas s přístupem aplikace k údajům o poloze vašeho zařízení můžete kdykoli v budoucnu odvolat v nastavení svého zařízení.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. § 25 odst. 1 TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz).

12.2.3    Android

Pokud používáte mobilní zařízení s operačním systémem Android, můžete aktivovat přístup ke svému kalendáři a přidávat rezervace do svého kalendáře (volitelné).

12.2.4    Apple iOS

Pokud používáte mobilní zařízení s operačním systémem Apple iOS, můžete aktivovat příjem oznámení (oznámení typu push) (volitelné). 

12.3    Kontaktní formuláře

V případě použití kontaktních formulářů jsou zpracovávány údaje přenesené tímto způsobem (např. titul, příjmení a jméno, adresa, společnost, e-mailová adresa a čas přenosu, předmět dotazu).

Zpracování údajů kontaktního formuláře probíhá za účelem zpracování dotazů; v závislosti na podstatě a předmětu vašeho dotazu, toto probíhá buď na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jde o dotaz související se smlouvou, nebo na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v jiných případech, a naším oprávněným zájmem je zpracování kontaktních dotazů.

K zodpovězení dotazů zadaných prostřednictvím našich kontaktních formulářů využíváme poskytovatele zákaznických služeb prostřednictvím zadání zpracování údajů.

Kromě toho ukládáme údaje týkající se kontaktního formuláře a příslušnou IP adresu, abychom splnili naše povinnosti poskytovat důkazy, za účelem zajištění dodržování a dokumentace zákonných povinností a abychom mohli vyjasnit jakékoli možné zneužití vašich osobních údajů a zajistit zabezpečení našich systémů. 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo f) GDPR.

12.4    Rezervace, provádění a zpracování přepravních služeb

Při rezervaci jízdenek pro přepravní služby shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

•    E-mailová adresa
•    Příjmení a jméno (jména)
•    Fakturační adresa a daňové číslo (volitelné)
•    Údaje o spojení
•    Údaje o platbě/způsob platby
•    Datum narození 
•    Telefonní číslo
•    Souhlas s příslušnými podmínkami 
•    Souhlas se zasíláním newsletteru (volitelné)
•    Informace o rezervaci místa předem
•    Údaje o zavazadlech
•    Jazyk vašeho mobilního zařízení 
•    Rezervační kanál (webové stránky nebo aplikace)
•    Dar na emise CO2 (volitelné)

Rovněž máte možnost uvést kontaktní telefonní číslo pro případ zpoždění nebo změn v itineráři vaší cesty (volitelné).

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem rezervace, poskytování a zpracování přepravních služeb včetně služeb zákazníkům, jakož i za účelem splnění zákonných povinností. 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.

Některé z těchto údajů používáme také pro doporučení produktů (viz oddíl 12.5), pro newsletter (viz oddíl 12.6) a zákaznický účet (Android) (viz oddíl 12.7).

Při rezervaci jízdenek pro mezinárodní přepravní služby jsou v závislosti na místě odjezdu a příjezdu shromažďovány rovněž následující kategorie osobních údajů:

•    Informace o pohlaví
•    Státní příslušnost
•    Občanský průkaz, pas, rodný list nebo identifikační číslo
•    Informace v souvislosti s opatřeními namířenými k potlačení rozšiřování pandemie COVID-19 (koronavirus) (další informace o tomto tématu naleznete na adrese https://www.flixbus.de/datenschutz-covid-19)

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem rezervace, poskytování a zpracování přepravních služeb, jakož i plnění zákonných povinností podle vnitrostátních právních předpisů v místě odjezdu a příjezdu. 

Výše uvedené údaje předáváme příslušnému dopravci nebo dopravcům, jakož i veřejným orgánům, pokud existuje odpovídající povinnost/povolení.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c) GDPR.

Potřebné údaje o platbě budou předány poskytovateli platebních služeb pro bezpečné zpracování vámi iniciovaných plateb.

Našimi poskytovateli platebních služeb jsou:

Poskytovatelé platebních služebPlatební možnosti
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemsko
Podniková směrnice o ochraně osobních údajů:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditní karta
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Podniková směrnice o ochraně osobních údajů:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditní karta
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín, Německo
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Inkaso
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk
Podniková směrnice o ochraně osobních údajů:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR.

12.5    Doporučování produktů

V povoleném rozsahu můžeme použít e-mailovou adresu získanou v souvislosti s rezervací nebo přepravní službou k pravidelnému zasílání nabídek e-mailem ohledně produktů z naší nabídky podobných těm, které již byly zakoupeny.

K zasílání doporučení produktů používáme jako zpracovatele externí poskytovatele zákaznických služeb.

Tato doporučení produktů obdržíte od nás bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru nebo jste souhlasili s marketingovou komunikací prostřednictvím e-mailu. Rádi bychom vám tímto způsobem poskytovali informace o produktech z naší nabídky, které by vás mohly zajímat, na základě vašich nedávných nákupů u nás.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; naším oprávněným zájmem je informovat vás o naší nabídce produktů a navrhnout vám určité produkty. 

Proti použití své e-mailové adresy pro tento účel můžete kdykoli vznést námitku pomocí odkazu pro odhlášení doporučení produktu nebo zasláním zprávy na adresu unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Newsletter

Pokud se rovněž registrujete k odběru bulletinu prostřednictvím našeho registračního odkazu, požádáme vás o souhlas se zpracováním vašich údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, místo bydliště), abychom vám jej mohli pravidelně zasílat e-mailem. 

Součástí vašeho přihlášení k odběru newsletteru je také váš souhlas s tím, abychom mohli přizpůsobit obsah našeho newsletteru podle vašich potřeb a zájmů.

K registraci pro odběr našeho newsletteru používáme postup dvojitého přihlášení. To znamená, že poté, co se zaregistrujete, pošleme e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, s žádostí o potvrzení, že si přejete bulletin dostávat. Pokud nepotvrdíte svou registraci do 24 hodin, vaše údaje budou zablokovány a automaticky smazány po jednom měsíci.

Newsletter se může týkat veškerého zboží, služeb, produktů, nabídek a propagačních akcí poskytovaných správcem (oddíl 1) a/nebo společnostmi přidruženými k správci nebo partnerskými společnostmi. 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kromě toho ukládáme IP adresy, které používáte, a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat, že jste registrován(a), a v případě potřeby nám to umožní vyjasnění jakéhokoliv možného zneužití vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro tento účel, je tak činěno na základě našich oprávněných zájmů zajistit dodržování zákonných požadavků a dokumentaci této skutečnosti. 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; naším oprávněným zájmem je schopnost prokázat souhlas.

Souhlas s používáním své e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu pro odhlášení odběru newsletteru nebo zasláním zprávy na adresu unsubscribe@flixbus.com. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává tímto zrušením nedotčena.

K distribuci bulletinu používáme externí poskytovatele služeb IT, kteří jednají jako zpracovatelé.

12.7    Soubory cookie a podobné technologie

Aplikace používá soubory cookie a podobné technologie. 

Kromě „souborů cookie první strany“, které jsme nastavili jako správce, jsou používány také „soubory cookie třetích stran“, které nabízejí jiní poskytovatelé. 

V rámci správy souhlasu (banner souhlasu) vám dáváme možnost rozhodnout se mezi používáním souborů cookie a používáním podobných technologií. 

Podrobný přehled s komplexními informacemi o používaných službách a přístupu k nastavení vašeho souhlasu, včetně možnosti odvolání, naleznete v nastavení aplikace.

12.8    Prevence podvodů

Abychom zabránili podvodným rezervacím, zpracováváme údaje související s objednávkami, např. IP adresu, jméno, e-mailovou adresu.

Zákonnost tohoto postupu je dána článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zabránit tomu, že bychom se stali obětí podvodu a utrpěli finanční ztráty.

V jednotlivých případech může rozhodnutí o zrušení proběhnout po provedení rezervace na základě automatizovaného rozhodnutí. Logika je založena na sadě interních algoritmů, které zpracovávají relevantní datové body a poskytují nám skóre shod s různými podvodnými vzorci nebo porovnávají datové body s prahy a hodnotami typickými pro podvodné vzory za účelem detekce podvodných rezervací. Pokud si přejete napadnout toto rozhodnutí, vyjádřit svůj vlastní názor nebo získat zásah člověka ze strany správce, obraťte se prosím na data.protection@flixbus.com.

12.9    Zákaznické služby

Pokud kontaktujete naše zákaznické služby, shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní iniciativy. Můžete nám je například zaslat e-mailem, telefonicky nebo dopisem. Vaše osobní údaje budou použity pouze k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, nebo za účelem, pro který jste nám tyto údaje poskytli, např. pro zpracování vašich dotazů, technickou správu nebo správu zákazníků.

Tyto údaje (včetně informací o komunikačních prostředcích, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo), jsou poskytovány dobrovolně. Používáme je ke zpracování vašeho dotazu, k plnění zákonných povinností, pokud je to nutné, a pro administrativní účely.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nebo f) GDPR.

V případě telefonického dotazu jsou vaše údaje zpracovávány také telefonickými aplikacemi a částečně také prostřednictvím systému hlasového dialogu za účelem podpory při distribuci a zpracování dotazů. 

Pro naše zákaznické služby používáme jako zpracovatele externí poskytovatele zákaznických služeb.

12.10    Přítomnost na sociálních médiích

Vystupujeme na sociálních médiích (aktuálně: Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter). Do té míry, do jaké máme kontrolu nad zpracováním vašich údajů, zajišťujeme dodržování příslušných nařízení o ochraně osobních údajů. 

Kromě nás jsou za vystupování společnosti ve smyslu GDPR a dalších předpisů o ochraně údajů odpovědné následující společnosti:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irsko)

Rádi bychom zdůraznili, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů námi je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem jsou efektivní poskytování informací a komunikace.

Další informace o právech na ochranu osobních údajů v souvislosti s naší firemní přítomností na kanálech sociálních médií naleznete zde:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Datum verze: 24/11/2023